ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE – MIROŠOVICE – 22. 10. 2011

Přitomno: 27 členů KCHND dle prezenční listiny, 5 hostů

I. zahájení

Jednání zahájil předseda klubu pan Miroslav Václavík. Minutou ticha byla  uctěna památka chovatelky ND paní Jarmily Jirošové.

Odsouhlaseno doplnění programu schůze o projednání titulu „šampion práce“.

Byla zvolena (jednohlasně) mandátová a návrhová  komise ve složení: Martina Kučerová, Ferdinand Rezek a Eva  Dubšíková.

II. zpráva předsedy klubu

Zpráva pana Miroslava Václavíka bude v plném znění zveřejněna ve zpravodaji 3/2011.

III. jednání delegátů Eu.DDC

Zpráva z jednání chovatelské komise nebyla přednesena z důvodu  nepřítomnosti MVDr. Milana Štourače. Písemnou zprávu poskytne ke  zveřejnění ve zpravodaji 3/2011.

Milan Krinke – přednesl zprávu z jednání delegátů – bude zveřejněna ve zpravodaji 3/2011.

Eu.DDC výstava a jednání delegátů se uskuteční v Lodži (PL) 08. a 09. 09. 2012.

IV. zpráva výcvikového kolegia

Za nepřítomného Jaromíra Jurčeku (pooperační stav) přednesla Eva Dubšíková. Zpráva bude v plném znění zveřejněna ve zpravodaji 3/2011.

V. zpráva ekonomky KCHND

V plném znění bude zveřejněna ve zpravodaji 3/2011.

VI. vystavovatelská soutěž

Paní Martina Cardová na schůzi nebyla přítomna, do vystavovatelské soutěže zatím nebyl nikdo přihlášen.

VII. revizní komise

Z funkce předsedkyně revizní komise odstoupila, po dobu kárného řízení s chovatelskou stanicí FROM MINITZ paní Renata Daňhová.

Předsedkyní RK je nyní paní Martina Kučerová.

VIII. diskuse

Eva Dubšíková – třída pracovní na KV

do třídy pracovní byl zařazen pes, který v době uzávěrky přihlášek na KV neměl splněny podmínky pro zařazení do této třídy.

Božena Čelakovská -  pes byl doplněn ředitelem výstavy MVDr. Śtouračem  přímo do katalogu.

Tato skutečnost bude vysvětlena.

Eva Dubšíková – informace, které jsou prezentovány na členských schůzích by měly být všechny zveřejňovány ve zpravodajích. Jedná se např. o šampiony a vystavovatelskou soutěž.

Miroslav Václavík – bude dodržováno, je ale nutné, aby někdo dodal podklady. Žádá o zařazení do usnesení.

Miroslav Václavík – klub vybaví poradce chovu  notebooky

Nákup pěti kusů počítačů s jednoduchou tiskárnou v ceně cca 70 tisíc odsouhlaseno bez připomínek.

Marie Nováková – stížnost na chovatelskou stanici DAJHAR DOG

Odpovídají pp. Miroslav Václavík, Milan Krinke a Vladimír Adlt – ustavena komise, která navštíví pana Macháčka, v případě zjištěných vážných nedostatků bude situace nahlášena Státní veterinární správě. V tomto případě může jít i o subjektivní pocit stěžovatelky, z naší strany je nutné plnit řády klubu.

 

Marie Nováková – vydávání PP

Diskutovali pp. Vladimír Alt, Miroslav Václavík, Mil. Svobodová – s ČMKU nejsou problémy přes onemocnění paní Pečené, která pracuje doma. Stává se však, že podklady chodí ke zpracování z našeho  klubu se značným zpožděním.

Miroslav Václavík – II. Klubová výstava bez titulu KV

V diskusi na  našich webových stránkách se vyskytla kritika, pokud by členská základna měla k této akci připomínky, nemusíme ji pořádat. Přítomní členové klubu s dalším konáním této výstavy souhlasí.

Vladimír Adlt – svědek při krytí vlastním psem, přítomnost chovatele u zápisu štěňat

Tyto otázky byly otevřeny na posledním jednání chovatelského kolegia.

Odpověděl Miroslav Václavík –  otázkou se bude zabývat chovatelské kolegium, připraví potřebné změny do našeho Doplňku k zápisnímu řádu ČMKU, jejich eventuální schválení bude projednáno členskou schůzí.

Vlasta Hrabětová – výstava Eu.DDC a KV v Německu

Ve zprávě pana Krinkeho bylo uvedeno, že vše po stránce organizační bylo perfektně zajištěno. tak se to ale nejevilo vystavovatelům. K tomuto názoru se připojilo více zúčastněných.

Ferdinand Rezek – vedení klubových stránek

kdo je v současné době spravuje.

Miroslav Václavík – vede je stále paní Renata Daňhová.

Vlasta Hrabětová – testy DNA

Jsou platné z krve neb ze slin

Milan Krinke a MVDr. Dana Neumanová – v obou případech jde o naprosto stejný genetický materiál. Kontrola DNA z krve je povinná při kontrole chovnosti. V případě řešení klubové problematiky, může být kubem rozhodnuto, že se testy DNA budou provádět ze slin.

Vlasta Hrabětová – zápis štěňat v chovatelko stanici ESTRELLA BOHEMICA

Milan Krinke, Božena Čelakovká – v listopadu bude zahájené kárné řízení.

Marie Nováková – zdraví německých dog v porovnání s ostatními státy Evropy

Bylo před časem zveřejněno ve zpravodaji šetření MVDr. Štourače, další výsledky již nebyly publikovány.

Miroslav Václavík – pan Milan Štourač na posledním jednání výboru vyzval všechny členy ke spolupráci při zjišťování zdravotního stavu našeho plemene. Pan MVDr. Štourač  se pravidelně zúčastňuje jednání chovatelské komise Eu.DDC, která se zdravím ND zabývá, do zpravodaje 3/2011 přislíbil informace z jednání této komise, měla by být zmíněna i zdravotní situace německých dog.

Miroslav Václavík – rok 2014 Evropská výstava

Uskuteční se jako tří až čtyřdenní v Brně

Chystá se nová směrnice pro rozhodčí – dle doporučení FCI by měl každý rozhodčí během jednoho dne posoudit 90 až 100 zvířat. Specialisté pro plemeno německá doga by si měly rozšířit aprobaci o další plemeno.

Z pléna – nečlen klubu – zřízení nového účtu

Miroslav Václavík – tato otázka byla projednána na posledním jednání výboru. Peníze je nutné investovat do členské základny, ne je množit.  Bez připomínek bylo toto rozhodnutí přijato celým výborem.

Zapsala Čelakovská

 

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE – MIROŠOVICE – 22. 10. 2011

 

Členská schůze bere na vědomí

-Přednesené zprávy funkcionářů

            předsedy Miroslava Václavíka – hodnocení r.2011, příprava r.2012

            místopředsedy Milana Krinkeho – Eu.DDC

            ekonomky Boženy Čelakovké – rozpočet a členský příspěvek 2012

Jaromíra Jurčeky – výcvikové kolegium

-Rezignaci paní Renaty Daňhové z funkce předsedkyně revizní komise klubu, současnou předsedkyní  RK je Martina Kučerová.

Členská schůze schvaluje

-Nákup počítačů s tiskárnou pro poradce chovu (cca 70 tisíc Kč)

-Udělování titulu „Šampion práce“

-Výši členského  příspěvku na rok 2012 (Kč 550,- pro stávající členy, 600,- pro členy nové a platiče od dubna 2012, slevu Kč 100,- pro členy starší 65ti let).

 

Členská schůze ukládá výboru klubu

-Provedení kontroly v chovatelské stanici DAJHAR DOG

-Projednat zařazování psů do třídy pracovní na klubových výstavách

-Zveřejňování ve zpravodajích všech informací, projednávaných na členských schůzích.