Zápis ze schůze chovatelského kolegia – Josefov 2.10.2011

Přítomni: Adlt, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

1.   Hodnocení bonitace

      Komise ve složení MUDr. Čelakovský, Krsová, Václavík posoudila sedm jedinců, které hodnotí jako nadprůměrné.

      Komise ve složení Krinke, Kovalová, Hodan posoudila šest jedinců, jeden prošel většinou hlasů, všichni tedy byli zařazeni do chovu.

 

2.   Zápis vrhu v chovatelské stanici Estrella Bohemica MUDr. Hrdličkové

       Revizní komise provedla šetření v záležitosti chovu bez členství v klubu a bez uzavřené smlouvy s klubem, úpravy krycího listu a nenahlášeného krytí. Viz příloha 1. k zápisu.

      V této souvislosti ústřední poradce konstatuje, že úkolem RK bylo shromáždit důkazy, nikoliv zaujímat nějaká stanoviska nebo dávat řešení, navíc v rozporu s právními předpisy. RK není v této věci kárným orgánem. Zároveň konstatuje, že MUDr. Hrdličková k dnešnímu dni nepodala Přihlášku k zápisu vrhu.

      Ústřední poradce navrhuje chovatelskému kolegiu na základě předložených skutečností zahájit s chovatelkou MUDr. Hrdličkovou kárné řízení. Všichni členové CHK hlasovali pro zahájení. Kárným orgánem bude chovatelské kolegium, rozšířené o jednatelku klubu. Všichni členové hlasovali pro. MUDr. Hrdličková bude pozvána ke kárnému řízení po bonitaci dne 26.11.2011.

 

3.   Vrh N v chovatelské stanici from Minitz Ivana Smejkala

      Paní Dana Tůmová požádala ústředního poradce o prošetření otcovství vrhu N v chovatelské stanici from Minitz. Viz příloha 2. k zápisu

Prostřednictvím e-mailu vyslovili všichni členové kolegia souhlas se zjištěním otcovství. Na základě testů DNA bylo určeno, že udávaný pes Nimbus Římanská hvězda není otcem žádného štěněte tohoto vrhu. Protokoly 11/00019, 11/00020, 11/00021, 11/00022 jsou uloženy u ústředního poradce. Otcem všech štěňat je žlutý pes Gerald from Minitz.

      V této souvislosti navrhuje ústřední poradce zahájit kárné řízení s chovatelem I.Smejkalem, pro porušení Zápisního řádu KCHND. Všichni členové CHK hlasovali pro zahájení. Kárným orgánem bude chovatelské kolegium, rozšířené o jednatelku klubu. Všichni členové hlasovali pro. Ivan Smejkal bude pozván ke kárnému řízení po bonitaci dne 26.11.2011.

Vzhledem k partnerskému vztahu chovatele Ivana Smejkala s předsedkyní revizní komise klubu navrhuje ústřední poradce chovatelskému kolegiu vyzvat paní Renatu Daňhovou, aby minimálně do vyřešení případu odstoupila z funkce a členství v RK klubu. Pro hlasovali Adlt, Kovalová, Krsová, Štourač. Zdržel se Václavík.

Chovatelské kolegium vyzývá Renatu Daňhovou, aby se vzdala minimálně do vyřešení případu vrhu N chovatelské stanice from Minitz svého členství v revizní komisi klubu.

 

Dne 22.9.2011 dostal prostřednictvím e-mailu ústřední poradce žádost pana Smejkala o experimentální krytí. Viz příloha 3. k zápisu. Ústřední poradce chovu konstatuje, že Zápisní řád KCHND nezná pojem experimentálního krytí, proto je tato žádost bezpředmětná. I tak proběhla diskuse všemi účastníky, která nakonec vyústila v hlasování, zda je možné dodatečně povolit krytí skvrnité feny žlutým psem. Pro hlasovali Adlt, Kovalová, Václavík. Proti Krsová a Štourač.

Pan Smejkal má možnost podat si novou žádost, kterou se, v případě podání, bude chovatelské kolegium znovu zabývat.

V diskusi na otázku, kde jsou štěňata z vrhu N umístěna, odpovídá pan Smejkal, že dvě si nechal doma, jedno je v Česku a jedno v Maďarsku.

Na otázku zda a v jakém rozsahu mělo modré štěně bílé znaky odpovídá chovatel, že neví, štěně neviděl a u porodu nebyl přítomen.

Vzhledem k narození modrého štěněte ve vrhu N, bude  k feně History of Austria Great Stars a ke psu Gerald from Minitz připsáno, že jsou nositeli modrého faktoru.

Chovateli také bude vyúčtován poplatek, který klub za určení otcovství zaplatil.

 

4.   Informace z jednání komise pro chov a zdraví EuDDC

    Jednání se dne 23.9.2011 v Moritzburgu zúčastnil M.Štourač. Hlavním bodem jednání bylo projednání návrhu  Chovatelského řádu EuDDC. Tento řád bude dán všem členským zemím k připomínkování, tak aby mohl být eventuelně schválen na jednání EuDDC 2012 v Polsku.  Štourač připraví zprávu pro Zpravodaj 3/2011.

 

5.   Různé

          Ústřední poradce předal členům CHK projekt Zdravá doga, který byl již jednou  

předložen. Viz příloha 4. k zápisu. Žádá o jeho prostudování a projednání či případnému schválení na příští schůzi CHK.

    Ústřední poradce upozorňuje na neplatná znění řádů KCHND, která jsou zveřejněna na webových stránkách klubu. Je potřeba provést revizi těchto řádů a zveřejnit platná znění!

     MVDr. Neumanová se ptá na úlohu RK v případě vrhu N CHS from Minitz. Štourač odpovídá, že v současné době a fázi případu nemá RK do věci vůbec zasahovat, zatím není ani v tomto případě kárným orgánem.

     V.Adlt se ptá, zda je stále vyžadován při krytí vlastním psem svědek krytí – člen klubu. Štourač odpovídá, že svědek krytí je nutný, nemusí však být členem klubu. Je možnost zpřísnit tuto záležitost v novém návrhu při revizi řádů. Stejně tak jako druhá otázka V.Adlta, zda je vyžadována přítomnost chovatele při kontrole vrhu.

      J.Hodan se ptá, zda je členem chovatelského kolegia. Pan Hodan je čestným předsedou klubu, není a podle současného řádu ani nemůže být jmenován za člena chovatelského kolegia.

     L.Chmelová navrhuje, aby se CHK zabývalo otázkou ridže, který je u dog stále častější a zdá se, že i ve větším rozsahu. Téma připraví pro příští zasedání CHK Štourač.


Zapsal Milan Štourač.