Zápis z jednání výboru KCHND  – Josefov  - 02. 10. 2011

 

Přítomni: pp. Josef Hodan, Jaromír Jurčeka,  Milan Krinke, Helena Kovalová,

Jitka Krsová, MVDr. Milan  Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za RK: Martina Kučerová, MVDr. Dana Neumanová

 

I. kontrola zápisů

K jednotlivým nesplněným bodům zápisu byla vedena diskuze – viz níže.

Připomínky k poslednímu zápisu z jednání výboru – MVDr. Milan Štourače :

-          na naši KV pravidelně zvát jednoho až dva zahraniční rozhodčí – odpověď p.Václavík – na tomto zmiňovaném jednání  výboru byl projednán návrh  rozhodčích na r. 2012, byl přítomnými odsouhlasen a v určeném termínu zaslán na ČMKU.

        Po této připomínce byl navržen zahraniční rozhodčí pro jarní České                   

        Budějovice.

-          Inzerce na webových stránkách klubu – komerční inzerce by měla být zveřejněna po schválení výborem – odpověď předseda p. Václavík – inzerci na webu může povolit předseda klubu.

 

 

II. klubový výstava

Ředitel KV MVDr. Štourač  - z příprav i s průběhu výstavy má dobrý pocit.  Chyběla však inzerce hlavního sponzora firmy Fitmin ve zpravodaji č.2/2011.

M. Václavík – hlavní rozhodčí  –  výstava proběhla velmi dobře, i odezvy od vystavovatelů byly pozitivní.

Milan Krinke – KV výstava byla věnována čestné člence klubu paní Vicherkové, i zahraniční účastníci  přivítali velmi vkusnou prezentaci činnosti paní Vicherkoví, za což patří dík MVDr. Štouračovi.

Božena Čelakovská – omlouvá se, inzerát firmy FITMIN bude ve zpravodaji 3/2011. KV zatím není zcela doúčtována, zatím cca 10tisíc ztrátová, ale částka  bude vyšší.  Výstava byla přesto připravována s malými organizačními náklady. Poděkování sponzorům za financování, ale i za práci zainteresovaných členů klubu.

Příprava KV roku 2012pan Václavík žádá všechny přítomné o  náměty do příští výborové schůze.


III. členská schůze

Proběhne 22. 10. 2011 v Mirosovicích. Připomínky k programu nejsou. Funkcionáři si připraví informační zprávy. Bude dán návrh rozpočtu na rok 2012.


IV. zástupci poradců chovu dle jednotlivých regionů

MVDr. Milan ŠTOURAČ, CSc.

-          Jihomoravský kraj a Vysočina

-          zástupce  Iveta HERINKOVÁ

Vladimír ADLT 

-          Pražský, Středočeský a Ústecký kraj

-          zástupce Daniela TŮMOVÁ

Jitka KRSOVÁ 

-          Plzeňský, Karlovarský  a Jihočeský kraj

-          zástupce Jana Motyková

Miroslav  VÁCLAVÍK 

-          Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj

-          zástupce  Martina KUČEROVÁ

Helena KOVALOVÁ 

-          Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj

-          zástupce  Dana HOFÍRKOVÁ

 

V. zpravodaj

Článek MVDr. D. Neumannové je připraven. Bude zaslán pí Čelakovské ke zveřejnění ve zpravodaji.

 

VI. bonitace a schůze  v roce 2012

03.03.  Ml. Boleslav       1. Petr Němec (H.Kovalová, MUDr.Čelakovský)

                                   2. MVDr.M.Štourač (M.Kučerová, J.Krsová)

03.06.   Obora               1. Miroslav Václavík (M.Kučerová, M.Krinke)

                                   2. Vladimír Adlt (MUDr.J.Čelakovský, J.Hodan)

18.08.    Brno                1. Milan Krinke (P.Němec, M.Václavík)

                                   2. Josef Hodan (MVDr.M.Štourač, V.Adlt)

17.11.   Ml.Boleslav        1. MUDr.J.Čelakovský (H.Kovalová, M.Krinke)

                                   2. Petr Němec (J.Krsová, MVDr. M. Štourač)

 

21.01.   Mýto               setkání rozhodčích, jednání kolegií a výboru

17.03.   Mirošovice         členská schůze

14. 01.                         Šampion šampionů

2014 Brno – Evropská výstava – možnost uspořádání Speciální výstavy.

                     Eventuální náměty budou projednány až budou známy

                     podmínky.

 

VII. výcvikové kolegium

Jaromír Jurčeka -.informace o BM – účast 9 psů.

Titul  šampiona pracovní ND –  připraven návrh, s nímž bude seznámena členská schůze. Po diskusi bude doplněn o podmínku pro získání výše jmenovaného titulu  účast minimálně 1x na Bendově memoriálu.

J. Kudrna – není jasné, kdo tvoří v současné době výcvikové kolegium.

M. Václavík – pan Jurčeka dohledá  zápis, týkající se jmenování výcvikového kolegia. Pan Jurčeka byl do výboru zvolen jako vedoucí výcviku KCHND.

 

VIII. různé

1. chovatelské kolegium

Předkládá výboru svoje usnesení

–         zahajuje kárné řízení s chovatelkou Danou Hdličkovou  - chovatelské kolegium rozšiřuje kárnou komisi o B. Čelakovskou – jednání proběhne 26. 11. v Mladé Boleslavi po skončení bonitace.  Paní Hrdličkové oznámí B. Čelakovská

–         projednalo žádost o přiznání dodatečného experimentálního krytí přítomného pana Smejkala  - vrh N chovatelské stanice FROM MINITZ.

Chovatelské kolegium doporučilo panu Smejkalovi zaslat novou žádost na oficiální adresu KCHND (experimentální krytí v tomto případě absolutně nelze povolit). Kárné řízení s  panem Smejkalem  bude zahájeno  26.11. 2011 v Mladé Boleslavi po skončení bonitace. Za pozvání zodpovídá  B. Čelakovská.

Chovatelské kolegium doporučuje paní Renatě Daňhové pozastavení členství v revizní komisi.  Také výbor doporučuje toto pozastavení - hlasování výboru – 6 pro, 1 se zdržel (M.Václavík).

Výbor s výše uvedenými body  souhlasí.

Diskuse k vrhu „N“ chovatelské stanice FROM MINITZ

Diskutovali všichni přítomní.

Vyhotovení DNA proplatil klub ve výši Kč 3 840,-. Dle platných reglementů KCHND tuto částku musí uradit chovatel. Dopis s vyzváním k úhradě této částky spolu s kopií faktury zašle  panu Smejkalovi  B. Čelakovská.

Informace z jednání chovatelské komise Eu.DDC

Podal pan MVDr. Štourač – stručně vyjímáme

-          FCI dosud neschválila nové znění standardu ND - zařazení šedých tygrů jako barevného rázu

-          komise připravuje  chovatelský  řád EuDDC

-          zvažuje se vydávání knihy krytí a vrhů, každou členskou zemí 1x ročně

Podrobné, informace  zpracuje  MVDr. Štourač  a budou  zveřejněny ve zpravodaji 3/2011.

Informace z jednání Eu.DDC

Milan Krinke – informuje o jednání delegátů Eu.DDC v Německu.

-          jednání bylo velmi dobře připravené

-          náš klub je opět schválen jako člen chovatelské komise

zvoleno 7 zemí z 11 navržených

-          do Eu.DDC přijaty nově – Slovinsko, Finsko, Irsko

-          výstava Eu.DDC v roce 2012 – 07. a 08. 09.  Polsko Lodž

Hospodaření KCHND

Klub má necelých 200 000,- Kč. Budou zakoupeny notebooky pro poradce chovu. Budou  využívány i při konání klubové eventuálně speciální výstavy. Předběžné možnosti zjistí B. Čelakovská a všichni ostatní členové výboru jsou požádáni o zjištění finančních možností.

Internet

MVDr. Milan Štourač – měly by být doplněny správně všechny platné řády KCHND.

Řády

Miroslav Václavík – je nutná revize Dodatku KCHND k Zápisnímu řádu ČMKU.

Nutné doklady k bonitaci

Vladimír Adlt –  dnes neodbonitovány 3 ND. Je žádoucí doplnit podmínky pro účast na bonitaci do zpravodaje klubu. Zajistí redakční rada.

Vyskytující se „ridž“ u ND

MVDr. Štourač připraví pro příští jednání chovatelského kolegia podklady.

Příručka pro rozhodčí

Německý klub vydal v souladu s usnesením Eu.DDC příručku pro rozhodčí. Bude závazná pro všechny posuzovatele od ledna 2012. Pan Krinke zakoupil 10ks těchto příruček pro potřeby klubu (pozor, podléhají autorským právům – nelze je žádným způsobem šířit). Příručky budou našemu klubu dodány poštou. Paní Čelakovská zajistila překlad (opět s autorským právem). Tato příručka bude spolu s překladem předána zainteresovaným členům klubu proti podpisu.

Návrh a odsouhlasení odměny B. Čelakovské za překlad, přepis a barevný tisk této příručky odsouhlasena jednohlasně ve výši Kč 5 000,-.

Odpis počítače

Odsouhlasen odpis počítače. Bude připraven odpisový protokol  spolu s odpisem psacích strojů poradců chovu.

Zpravodaj

Zemřela dlouholetá chovatelka paní Jarmila Jirošová. Kondolence bude zveřejněna ve zpravodaji 3/2011.

 

Zapsala - Čelakovská