ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ROZHODČÍCH – MÝTO – 22.01.2011

Přítomni:  Vladimír Adlt,  Josef Hodan, MUDr. Jan Čelakovský,

Martina Kučerová, Petr Němec, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

I. zahájení

Přivítání přítomných provedl  předseda kolegia rozhodčích Miroslav Václavík.  Sdělil přítomným, že Marina Kučerová úspěšně složila všechny zkoušky a byla jmenována rozhodčím.

II. klubový výstavní řád

Návrh předložila Iveta Herinková.

Po bohaté diskusi, týkající se možnosti udělování klubových titulů, zařazení  dalších výstavních tříd na KV, soutěží apod.,  bylo rozhodnuto, že se  touto otázkou bude zabývat výbor klubu na příštím jednání.

Bude pravděpodobně vytvořen materiál pod názvem „Dodatky KCHND k výstavnímu řádu ČMKU“.

III. výstavní řád a práce posuzovatelů (nejdůležitější projednané body)

Rozhodčí – je plně zodpovědný za veškerou činnost, která  kruhu probíhá.

Posudky – musí být čitelné.

Neposouzen – toto hodnocení obdrží jedinec který se v kruhu např.  nechce předvést v pohybu, neustále skáče, neumožní prohlídku chrupu apod.  tak jak uvádí výstavní řád ČMKU. V posudku musí být uveden důvod zadání tohoto hodnocení.

Odstoupit z kruhu lze pouze před zahájením posuzování,

Kniha rozhodčích /Richterbuch/ - měl by si vyplňovat rozhodčí sám.

Udělování pořadí – pořadí se zadává i u ocenění  „nadějný“.

Stužky – nejsou povinné.

Pořadatelmá právo odmítnout přihlášku na výstavu, tuto skutečnost musí majiteli psa sdělit nejpozději do 10 dnů ode dne přihlášení /netýká se speciálních výstav/.

Rozdíly  mezi katalogem,  výsledkovou tabulí a knihou rozhodčíhomožno řešit po dohodě s hlavním rozhodčím, ale je nutné pro vystavovatele eventuální změny  vyznačit na tabuli.

Vyloučen z posuzování – toto hodnocení dle výstavního řádu musí obdržet jedinec který mj.vykazuje dle standardu vylučující vady. U německé dogy se jedná o agresivitu, předkus, podkus, zkřížený skus, o nestandardní barvu a nesprávné bílé znaky, játrově zbarvený nos, rozštěp nosu, samozřejmě abnormalita varlat.

V posudku musí být uveden důvod zadání tohoto hodnocení.

Předpis FCI – zákaz dvou či více slíbených posuzování na jeden víkend /přesné vysvětlení bude zveřejněno na web.  stránkách ČMKU/.

Dále probrány práva a povinnosti vystavovatelů.

Zapsala : Čelakovská