Zápis z členské schůze – Brno – 30. 10. 2010

 

Přítomno dle prezenční listiny – 27 členů klubu, 12 hostů

Omluveni: pp. J. Hodan, M. Krinke,  J. Krsová, P.Landová, D. Neumanová

 

Zahájení provedl předseda klubu M. Václavík

1. přednáška MVDr. Milana Štourače

2. volba komise mandátové a návrhové – zvoleni bez připomínek pp. Vl.Adlt, Martina Cardová, Mgr. M. Vaňková

3. zpráva předsedy klubu o činnosti – Miroslav Václavík

4. zhodnocení KV – MVDr. Milan Štourač

5. Eu.DDC – informace za nepřítomného Milana Krinkeho přednesl Miroslav Václavík

6. zpráva o výcviku – Jaromír Jurčeka

7. zpráv a ekonomky – B. Čelakovská

8. vystavovatelská soutěž – Martina Cardovázatím přihlášen jeden pes ARGENTO DI LEGINDI  – vyzývá k účasti na této soutěži, v níž vítězný pes a fena  na jarní členské schůzi obdrží poháry.

 

DISKUSE

-          Mgr. Marie Vaňková – informuje o dalším ročníku WHITNEY CAPu a zve přítomné na příští ročník

-          Ing. Leopold Dostál – navrhuje uspořádání příští členské schůze na Moravě.  Miroslav Václavík – následující členské schůze se budou konat, v souladu s přáním přítomných členů klubu, ve středu republiky – vytipována restaurace „U Císaře“ v Mirošovicích. Přijato bez připomínek.

-          paní Lakomá – klubová výstava 2010 – došlo k problému u její černé feny, která neměla ve výsledcích vyznačen titul klubový vítěz, nebyla zveřejněna ve zpravodaji její fotografie a dále paní Lakomá upozorňuje na některé zkratky (KV – klubový vítěz), zveřejněné ve zpravodaji.

K tématu diskutovali pp. Čelakovská, Václavík, Jurčeka, Čelakovský, Štourač, Štětková, Němec, Mráčková.

Paní Lakomé byla vyslovena za chybu omluva.

Oficiální fotografie redakční radě nebyly dodány, dojde k nápravě v příštím čísle zpravodaje.

-          Uznávání DNA v Německu –  k dané problematice diskutovali pp. Václavík, Jurčeka, Štětková, Štourač – výbor vznese dotaz na poradce chovu německého klubu, proč z našich akreditovaných pracovišť není DNA uznáváno.

-          MVDr. M. Štourač –  z klubu odešli významní chovatelé, jako například pan Měchurka, paní Vicherková, pan Langmajer. Dnešní mladí chovatelé často ani neví, kdo jmenovaní byli, například podle koho byl nazván Bendův memoriál…

Máme speciální výstavu německých dog  - memoriál Václava Krse, ale měli bychom se zamyslet, jak odpovídajícím způsobem vzpomenout i na ostatní, kteří v chovu německé dogy odvedli významný kus práce.

Diskutovali pp. Václavík, Dostál, Heriková, Mráčková, Kučerová, Štětková, Jurčeka, Plesar.

Závěr – výbor i jednotliví členové klubu se touto otázkou budou zabývat. Vhodné by bylo každou z následujících klubových výstav věnovat některé z osobností klubu (jako byla letošní KV věnována panu Langmajerovi). V katalogu klubové výstavy a ve zpravodaji by byla zveřejněna vzpomínka na jmenovaného bývalého člena klubu.

-          Miroslav Václavík - otevřel otázku práce našich rozhodčích specialistů, vyslovil názor, že jsou patřičně kvalifikovaní a na odpovídající úrovni vystupování a vyjadřování.

Diskutovali pp. Štourač, Němec, Štětková, Mráčková – výstav je hodně, díky  zavedené mezitřídě lze titul českého šampiona „vyjezdit“ při dostatku peněz a času. K chovu by měli být využíváni i výborní jedinci, které na výstavách není až tak  často vidět, přesto jsou po nich kvalitní odchovy.

Hovořeno bylo také o zadávání známek a titulů a rozdílu v posuzování u rozhodčích nejen u nás, ale i v zahraničí.

Pozn. – zprávy pod body č.3, 4, 5, 6  a 7 budou zveřejněny ve zpravodaji 3/10

Zapsala Čelakovská

 

Členská schůze bere na vědomí:

·        zprávu předsedy pana Václavíka o činnosti klubu

·        zprávu pana Štourače o KV 2010

·        zprávu pana Štourače z jednání chovatelské komise a z jednání Eu.DDC

·        zprávu pana Krinkeho, kterou přednesl pan Václavík, o jednání delegátů Eu.DDC

·        zprávu pana Jurčeky o výcviku, o konaných závodech v roce 2010 a návrh akcí pro rok 2011

·        zprávu paní Čelakovské o  hospodaření v roce 2010

·        zprávu  paní Cardové o vystavovatelské soutěži

 

Členská schůze ukládá výboru KCHND:

·        zjistit, proč Německo neuznává a za jakých podmínek bude uznávat DNA z krve, když byl rozbor proveden v ČR v evropsky akreditované laboratoři

·        připravit návrh, komu by měly být věnovány další klubové výstavy

 

Členská schůze schvaluje:

·        rozpočet na rok 2011

·        příspěvky pro rok 2011 ve výši 550,- Kč pro stávající členy, 600,- pro členy nové  a platiče po 30. 06. 2011, slevu 100,- Kč  pro členy starší 65ti let