1) Zajistit si maximální množství průkazného důkazního materiálu (účty, platební výměry a podpisy, opis zdravotní karty, kopie rentgenových či sonografických snímků, fotodokumentace, apod.).

2) Zajistit si věrohodná svědectví zúčastněných osob v písemné podobě s udáním kompletních adres a rodných čísel.

3) V případě úhynu zvířete trvat na provedení pitvy na akreditovaném pracovišti (zpravidla Státní veterinární ústav nebo Veterinární asanační ústav) a zajistit si kopii pitevního protokolu.

4) Stížnost se shromážděnou dokumentací v kopiích a přesným označením pracoviště veterinárního lékaře zaslat na adresu :

KVL ČR
Revizní komise,
Palackého 1 - 3,
612 42 Brno

5) Revizní komise KVL ČR jako vyšetřovací orgán zasedá ve zhruba dvouměsíčních intervalech. Na svém zasedání stížnost projedná a v případě oprávněného podezření z provinění veterinárního lékaře proti řádům Komory zahájí šetření. Po prošetření a prokázání podezření podává její předseda návrh na zahájení disciplinárního řízení před Čestnou radou KVL ČR, které musí být zahájeno do 2 měsíců od data doručení předmětné záležitosti Čestné radě.

6) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do 2 měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise nebo předseda revizní komise okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. (viz zák.381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR.)

7) Účastníky disciplinárního řízení jsou obviněný veterinární lékař a žalobce (člen revizní komise), nikoliv chovatel nebo majitel zvířete. Řízení probíhá před tříčlenným senátem Čestné rady.

8) Čestná rada řízení zastaví, bylo-li proti obviněnému pro týž skutek zahájeno řízení před jiným orgánem. Čestná rada postoupí věc jinému příslušnému orgánu, zjistí-li svoji nepříslušnost.

9) Uzná-li svým rozhodnutím obviněného vinným, uloží mu některé z následujících disciplinárních opatření :
a) písemné napomenutí
b) pokuta do výše 30 000,- Kč
c) podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů KVL ČR
d) vyškrtnutí ze seznamu členů KVL ČR až na dobu 5ti let

10) V případě, že vina obviněnému nebyla prokázána, senát jej zprostí žaloby.

11) Rozhodnutí čestné rady je vždy dáváno na vědomí stěžovateli.

12) Komora veterinárních lékařů ČR není v žádném případě kompetentní zajistit stěžovateli náhradu finančních částek uhrazených za odborná vyšetření a ošetření jeho zvířete, případně hodnotu uhynulého zvířete. Toto je výlučně záležitostí vzájemné dohody mezi chovatelem a příslušným veterinárním lékařem, případně otázkou plnění z pojištění či občansko-právního sporu.