ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KCHND  – OBORA – 30.5.2010

 

Přítomni: pp. Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluveni: Zlata Bartončíková, MVDr. Milan Štourač

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

 

I. kontrola zápisu

- Shromažďování materiálu z historie klubu- úkol pro pp. Josefa Hodana

a MVDr. Milana Štourače trvá.

 

- Výstavní řád klubu – úkol trvá (předány materiály pí Herinkové).

 

- www. stránky klubu

Pan Jurčeka - paní Čapková odmítla účast na této práci. Pan Tichý přislíbil pomoc nejdříve za dva měsíce (pracovní zaneprázdnění).

Pí Renata Daňhová – základní nabídku nelze přeloži do cizích jazyků (diskuse pp. Daňhová a Krinke).

 

- propozice klubové výstavy

Na posledním jednání výboru byly předloženy propozice v jiném grafickém zpracování (obrázek na titulní straně)

V příštích létech dbát na uvedení dvojích cen (vyšší pro nečleny klubu).

- Předání medaile

V Přešticích předali zástupci výboru klubu medaili ČMKU, udělenou panu Ladislav Langmajerovi, jeho manželce  Spolu s dalšími členy klubu se na hřbitově s panem Ladislavem Langmajerem,  Václavem a Josefem Krsem, rozloučili. 

 

- Ostatní body zápisu splněny.

 

II. Dopis od MVDr. Štourače

Pan M. Václavík přečetl dopis, který od MVDr. Štourače obdrželi všichni členové výboru. Body, v něm uvedené,  budou projednány na společné schůzce výbor klubu s výstavním výborem (viz další bod tohoto zápisu).

Překlad dodatku KCHND k zápisnímu řádu ČMKU zajistila B. Čelakovská a odeslala jej v žádaném termínu na Eu.DDC.

 

III. Příprava klubové výstavy  2010

Na ČMKU byla předložena žádost o sponzorský dar chovatelskou  stanicí Silva-Tarok pana ing. L. Dostála. Takovýto postup je pro klub nepřijatelný.

Návrh diplomů na KV byl předložen p. Adltem a bude upraven dle připomínek přítomných.

Z důvodu nepřítomnost ředitele výstavy pana MVDr. Milana Štourače nebylo možné projednat stav příprav. Výbor KCHND by se musí sejít s výstavním výborem

(i v souladu s výše uvedeným dopisem MVDr.Štourače), neboť přítomní členové výstavního výboru pp. Čelakovská a Adlt nebyli schopni podat o přípravě výstavy informace.  Termín s MVDr. Štouračem  domluví pan Adlt.

 

IV. Eu.DDC

p. M. Krinke – na posledním zasedání Eu.DDC se domluvilo, že bude ve všech státech zveřejňován seznam chovných psů dle Eu.DDC na webových stránkách klubů.  Paní R.Daňhová – odkaz bude natrvalo (v němčině a angličtině) uveden na hlavní stránce.  Na webu bude zveřejněna upoutávka s výzvou majitelů chovných psů dle Eu.DDC, aby podklady s fotokopií rodokmenu zaslali do 31. 07. 2010 paní R. Daňhové. Právě tak bude zveřejněna informace o této možnosti prezentace chovných psů dle Eu.DDC ve zpravodaji 2/2010.

Klub byl požádán o zvážení námětu, který by měl být projednán na jednání v září t.r. Pan M. Krinke navrhuje projednat otázku výskytu jinobarevných štěňat a s tím související evidence v PP jedinců ND, nositelů těchto faktorů. Odsouhlaseno, dopis pí Volzer bude odeslán.

 

V. Revizní komise – hospodaření

Paní R. Daňhová provedla kontrolu hospodaření za rok 2009. Drobné nedostatky byly na místě odstraněny. Paní Daňhová upozorňuje na nedostatek, týkající se zkreslení hospodaření klubu. Jde hlavně o vyúčtování zápisů vrhů poradci chovu, kteří do roku 2009  dodali k zaúčtování i vrhy z roku  2008.

 

VI. Návrh rozhodčích pro rok 2011

Národní výstavy                                                           rezerva:

09.01.  Olomouc                        Petr Němec                   Milan Krinke

10.04.  Ostrava                        MVDr. M Štourač            Miroslav  Václavík

21.05.  Litoměřice                     Josef Hodan                  MUDr. J. Čelakovský

05.06.  Klatovy                         Miroslav Václavík            Josef Hodan

17.07.  Mladá Boleslav             Vladimír Adlt                   MVDr. M. Štourač

18.09.  Brno                             Miroslav Václavík              Petr Němec

 

Mezinárodní výstavy

05.02.  Brno - sobota              Gulio Bezzecchi /It/         Josef Hodan

06.02.  Brno – neděle              Milan Krinke                   MUDr. Jan Čelakovský

24.04. České Budějovice          MVDr. M. Štourač           Vladimír Adlt

15.05.  Praha                            Miroslav Václavík          Petr Němec

22.05.  Litoměřice                     Milan Krinke                  MVDr. M. Štourač

26.06.  Brno                              Josef Hodan                 Miroslav Václavík

28.08.  Mladá Boleslav             MUDr. J. Čelakovský      Vladimír Adlt

09.10.  České Budějovice          Vladimír Adlt                 MUDr. J. Čelakovský

Praha                                        Petr Němec                   Milan Krinke

 

Speciální výstava Mladá Boleslav

                                   MUDr. Jan Čelakovský               Josef Hodan

II. Klubová výstava                   Petr Němec

 

Klubová výstava se zadáváním titulu KV

Margrit Volzer - Lux, Ksenia Ojeli-Donati - I, Magdalena Michalska-Hiltbrunner - CH, Daniela Zevens - D. Do rezervy Wanda Kotik - PL.

 

VI. Různé

Pan Vl. Adlt – 23. září 2010 slaví pan Miroslav Skála (čestný člen klubu) své 80. narozeniny. Ve zpravodaji 2/10 bude panu Skálovi zveřejněna gratulace - připraví p. Vl. Adlt.

Pan Jar.Jurčeka – podává informace o uskutečněných výcvikových akcích –  proběhl jarní závod (08.05.) a výcvikový víkend v Josefově (17.04.). Obzvláště výcvikový víkend se vydařil – přítomno bylo 17 německých dog. Nyní výcvikové kolegium připravuje ukázku pro klubovou výstavu.

 

Zapsala: Čelakovská