Zápis z členské schůze – Mirošov - 20.03.2010

 

Přítomno dle prezent ní listiny 63 členů a 12 hostů

I. Zahájení

Provedl předseda klubu pan Miroslav Václavík, minutou ticha přítomní uctili památku pp. Ladislava Langmajera a Josefa Krse. Pan Václavík z tohoto místa pozdravil čestného člena našeho klubu pana Miroslava Skálu, který se ze zdravotních důvodů nemohl jednání zúčastnit.

Program jednání byl doplněn o prezentaci firmy Fitmin, která bude hlavním sponzorem letošní klubové výstavy a o schválení plánu činnosti na rok 2010.

Volba komisí – mandátová a návrhová – Mgr. Marie Vaňková, MVDr. Dana Neumanová a Martina Kučerová – odsouhlaseno.

II. zpráva předsedy klubu p. Václavíka

Je zveřejněna v plném znění.

III.zprávy z výcvikového kolegia, zprávy poradců chovu

Zveřejněny v plném znění.

IV.  zpráva ekonomky a jednatelky klubu a zpráva revizní komise

Zveřejněny v plném znění.

V. informace o zkouškách adeptů na rozhodčího

Podal pan Václavík, paní Kučerová bude hospitovat ve výstavních kruzích a připravovat se na závěrečné zkoušky.

VI. Informace o KV

O přípravách na letošní klubovou výstavu informoval přítomné ředitel výstavy pan MVDr. Štourač. Výstava proběhne ve Zbraslavi 21. srpna 2010. Byly předloženy výborem schválené propozice, které členové klubu obdrží se zpravodaje 1/2010.

V. chovatelské kolegium - zápisy štěňat

Pan Hodan připraví do zpravodaje informaci o tom, jak bude  v PP u štěňat značena vloha pro jinou barvu.

VI. vyhodnocení vystavovatelské soutěže

Přehled umístění jednotlivých německých dog je zveřejněno v celém rozsahu.

Na prvním místě se umístili pes a feny majitelky a chovatelky Lenky Vrbové BODYGUARD a BRIDGET CATLEY RANČ

VII. vyhodnocení nejlepšího pracovního psa

Ve fenkách zvítězila CHIEETA Z JOSEFOVSKÝCH BUD  a ve psech GASTON BONODA.

VIII. předání pohárů šampionům a interšampionům

Seznam všech oceněných je uveden v příloze tohoto zápisu.

IX. ocenění nejstarší dogy za rok 2010

Pohár si odvezla modrá fena  BIANKA Z FOLKNÁŘ  * 13.07.1998 po rodičích

ADONIS CHVALČOVICKÝ LUH X ANERI Z POVODÍ. Chovatel Helena Matějková, majitelé mannželé Rozíkovi.

Dále byli přihlášeni:

-COBRA DOG RANČ  *31.08.1999  černá fenka (JUNKERS JACKŮV SMÍCH X MURÉNA UTTIS)  chov. Lenka Vrbová, maj.Marie Špičáková

-ALBERT A AMADEUS DOG OPI   - bratři *- 25.01.2000 (MAX BONODA X PALOMA BONODA)  chov. Mich. Třasáková,  maj. p. Třasák

-AGATHA ROBERT´S DOG  modrá fena *16.01.2001 (LE ROY DES TERRES DE LA RAIRIE X ANIKA BLIZARDIN)  chov.a majitel Jiřina Sporková.

-BARIA BÁŘIN SEN   žíhaná fena  *06.04.2001 

(ED JIŽNÍ PLÁŇ X BONA ADARBAC) chov. a majitel Jana Motyková.

- YRIS REGIA UTTIS   černá fena   *28.01.2002  (ZORBA INDIOS DELL ARMIDA X MAMBA UTTIS), chov. Iveta Herinková,  maj. Ing. Leopold Dostál.

X.  plán práce na rok 2010

4x bonitace, 5x výborové  schůze, 4x jednání chovatelského kolegia, 3x zpravodaj a nadále vedení www. stránek klubu, 2 klubové výstavy (jedna se zadáváním titulu KV), speciální výstava – memoriál V. Krse, ocenění šampionů, nejstarší dogy,  vystavovatelské soutěže a nejlepší pracovní německé dogy.Po diskusi (pp. Němec a Václavík) do plánu zařazeny 2 členské schůze (další v podzimních měsících) –hlasování 58 pro.  3x zpravodaj a nadále vedení www. stránek klubu.

XI. diskuse

MVDr. Milan Štourač – paní M. J. Labrousse se dožívá v tomto roce významného životního jubilea 75 let. Po projednání ve výboru navrhuje udělení čestného členství v našem klubu. Hlasování – 30pro, 5 proti a 20 se zdrželo hlasování.

p.B. Čelakovská – poděkování firmě Abrus pp. Štětkové a Cibulkové za sponzorování pohárů Interšampionů. Dále poděkování ch.st. QUINCY ETC. za sponzorování 2 pohárů pro nejlepšího pracovního psa a fenu.

pí. Mračková – uveřejnění fota veteránů (od 8 let) na webu (diskuse pp. Václavík a Dandová).

p.P. Němec – navrhuje zakoupení zesilovací aparatury (předběžně podmínky koupi zjistí a eventuálně zajistí p. Roman Rout)

pí.Mgr. M. Vaňková – v některé z předcházejících schůzí odsouhlasena účast zahraničního rozhodčího na klubových výstavách, letos by byla účast možná, výbor neodsouhlasil. Odpovídá p. M. Krinke – na loňské výstavě Eu.DDC a KV posuzovali jen zahraniční rozhodčí, na letošní KV byli rozhodčí schváleni v lednu. V letošním roce budou posuzovat pravděpodobně 3 zahraniční rozhodčí na národních a mezinárodních výstavách.

MVDr. M. Štourač (spolupráce  s Ing. Polkertovou)– žádá o zasílání dat stáří německých dog. Mají zpracována data z bonitací – výška ND, budou  zveřejněno na webu. Dále je zpracován dotazník o poskytnutí informací od chovatelů (štěňata) – žádá o pomoc při vyplňování.

p.Vladimír Adlt – žádá  podání informace o šedých tygrech. Diskutovali pp. Krinke, MVDr. Štourač – německých klub poskytl FCI studii, týkající se tohoto barevného rázu. Tu poskytl (hlavně na nátlak Eu.DDC) k projednání na FCI. Na příštím zasedání FCI oznámí výsledek svého jednání, zda by se eventuálně mohlo jednat o další barevný ráz ND.

Zapsala - Čelakovská


Usnesení z členské schůze – Mirošovice  – 20,03,2010

Členská schůze

bere na vědomí

Zprávu pana Václavíka o činnosti klubu

Zprávu poradců chovu a ústředního poradce chovu pana Hodana

Zprávu jednatelky a ekonomky klubu paní Čelakovské o hospodaření za rok 2009

Zprávu revizní komise v podání paní MVDr. Dany Neumannové

Zprávu z výcvikového kolegia, kterou přednesl pan Jurčeka

Informace z kolegia rozhodčích, kterou přednesl pan Václavík

Informace o chystané klubové výstavě 2010, která bude 21/8 – pan MVDr. Štourač

Výsledky vystavovatelské soutěže, kterou přednesla paní Cardová

Vyhlášení pracovního psa a pracovní feny

Vyhlášení šampionů

Vyhlášení a ocenění nejstarší žijící  dogy

Návrh na ozvučení příštích schůzí

schvaluje

Plán práce na rok 2010v upraveném znění na dvě členské schůze v roce 2010

Madam Labrousse jako čestnou členku Klubu chovatelů německých dog v ČR

Stránku veteránů na www-stránkách klubu

ukládá výboru KCHND

Zajistit ozvučení příštích členských schůzí prostřednictvím pana Routa

 

Sepsala mandátová komise ve složení:

Marie Vaňková, Dana Neumannová, Martina Kučerová