Usnesení členské schůze KCHND

ze dne 31. října 2009

 

 Členská schůze bere na vědomí

 • informaci předsedy klubu pana Václavíka včetně zprávy o výstavě EuDDC a další činnosti
 • informaci pana Němce jako ředitele výstavy EuDDC
 • informaci hlavního rozhodčího výstavy pana  MVDr. Štourače
 • informaci z jednání delegátů EuDDC od pana Krinkeho, kterou přednesl pan Václavík
 • informace o výcvikových akcích roku 2009 a plánovaných akcích pro rok 2010
 • informace o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu pro rok 2010, který zpracovala paní Čelakovská a přednesl pan Václavík
 • informace o vystavovatelské soutěž od paní Cardové
 • informace o plánované klubové výstavě pro rok 2010 ve Zbraslavi  u Brna

 

Členská schůze schvaluje

 • rozpočet pro rok 2010 dle návrhu paní Čelakovské. Jeden se zdržel hlasování, ostatní všichni pro
 • členský příspěvek pro rok 2010 ve stávající výši

 

Členská schůze ukládá výboru

 • aby se zabýval návrhem vydávat zpravodaj 3 krát ročně, dále celkovou koncepcí zpravodaje a stylem vydávání zpravodaje
 • aby se zabýval otázkou webových stránek KCHND  a jednal s panem Špinarem jako tvůrcem webových stránek KCHND. Tímto jednáním je členskou schůzí pověřen pan Jurčeka.

 

Toto usnesení přečteno a odsouhlaseno jednohlasně.

 

Zapsala mandátní komise ve složení:

                                   Marie Vaňková, Lenka Vaňková, Vladimír Adlt