Výňatek ze zprávy předsedkyně revizní komise  klubu MVDr. D. Neumanové
                 Revizní komise provedla kontrolu hospodaření KCHND.  
Podrobnou zprávu přednesla paní Renata Daňhová na členské schůzi 22.  
11. 08 v Šiklově mlýně. Kontrola byla provedena za měsíc leden až říjen 2008a revizní komise shledala, že účetnictví je řádně vedeno a nebyly shledány finanční rozdíly ani rozdíly oproti řádům klubu.  
Nicméně bylo opraveno několik operací, které neobsahovaly všechny náležitosti požadované stávající legislativou.
                Revizní komise doporučuje se tímto dále zabývat, zpětně neopravovat, ale následnou evidenci již vést v souladu s platnou legislativou a normativy ČR. Přesné znění nedostatků bylo projednáno s pí Čelakovskou.
               Revizní komise byla zastoupena na většině akcí pořádaných klubem a lze konstatovat, že vše probíhalo dle platných řádů KCHND.