Zápis z členské schůze -  21. března 2009 - Mirošovice

 

Přítomni dle prezenční listiny:  64 členů KCHND + 18 hostů

 

I.  zahájení

- Jednání zahájil předseda klubu pan Václavík, přivítal všechny přítomné a omluvil čestné členy klubu, kteří se ze zdravotních důvodů jednání nemohli zúčastnit.

Zároveň tyto čestné členy, jménem celého klubu, srdečně pozdravil.

- Volba komisí  - mandátová – pp. Bisová, Tůmová a Kučerová

           - návrhová – pp. Bartončíková, Staňková, Jurčeka

Složení komisí odsouhlaseno bez připomínek.

- Doplnění programu jednání – nebylo požadováno.

II. zpráva předsedy klubu

Zpráva p. Václavíka bude v  plném znění zveřejněna ve zpravodaji 2/09.

III. zprávy poradců chovu

Zprávy regionálních poradců a ústředního poradce chovu budou zveřejněny ve zpravodaji 2/09.

IV. zpráva o přípravě klubové  výstavy a výstavy Eu.DDC 2009

O přípravách na tyto důležité akce informoval podrobně ředitel výstavy p.Němec. Akce proběhnou v areálu Šiklův mlýn, areál  již nejen zamluven, ale i finančně zálohován.

Propozice jsou vytištěny a budou rozeslány včetně informačních letáků se zpravodajem 1/09.

V. zpráva z komise rozhodčích

Informace ze setkání rozhodčích podal p. Václavík a budou zveřejněny ve zpravodaji 2/09.

VI. Informace o výcvikových akcích

Pan Jurčeka informoval o práci výcvikového kolegia – bude zveřejněno ve zpravodaji 2/09.

VII. zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise

Výňatky ze zpráv budou zveřejněny ve zpravodaji 2/09.

VII. akce „Doga v nouzi“

Paní Bartončíková seznámila přítomné s finančními prostředky, které byly vydány  a přijaty v roce 2008. Dle potřeby bylo pomáháno dogám v průběhu celého roku. Pomoc hlavně potřebovali Matěj Dino-Dinno a Adam z Úmonínského hájku. Oba mají dnes nový domov.

Finanční prostředky – zůstatek do zahájení roku byl 9 522,- Kč, v roce 2008 celkem vybráno 7 073,- Kč a vydáno 3 498,- Kč. Děkujeme všem, kteří do tohoto podkonta klubu

přispěli, především pí Blovské, která přispívá ze svého konta pravidelně každý měsíc již několik let.

VIII. Organizační a zápisní řád KCHND

- Zápisní řád – odhlasován ve znění, v jakém byl zveřejněn ve zpravodaji č. 4/08.

Hlasování – 2 proti, 1 se zdržel hlasování.

- Organizační řád – odsouhlasen tak, jak byl zveřejněn ve zpravodaji č.4/08 s úpravami, vyplývajícími pro činnost klubu ze zákona.

 

 

IX. poplatky za bonitace a zápis štěňat,  servis pro nečleny KCHND

Klub bude s platností od 1. dubna 2009 poskytovat nečlenům klubu tento servis:

-          bonitace

-          zapsání štěňat.

Projednány výše poplatků:

Bonitace               Kč 1 500,-,  sleva pro členy klubu na  Kč 500,-

Zápis štěňat         Kč 600,- za zapsané štěně,

cena  pro členy klubu Kč 200,- za zapsané   štěně.

S platností od ledna 2009 se nebudou vybírat poplatky za krycího psa.

Odhlasováno bez připomínek.

X. vyhlášení výsledků vystavovatelské soutěže a ocenění nejstarší dogy

Vystavovatelská soutěž - přehled  bude zveřejněn ve zpravodaji 2/09.

Ocenění nestarší dogy pohárem.

Přihlášeni 4 jedinci.
Modrý pes -  BISCHOP  Bohemia Ouni, * 29. 09. 1998, před členskou schůzí zemřel.

Na 3.místě se umístil černý pes

PEGASSO BOHEMIA ABRUS, * 19. 06. 1999,

o. LORIS Bohemia Abrus, m. CONIE Adog

chovatelka J. a M. Štětkovi

majitelka  Vladimíra Kyselová, Meziboří

Na 2. místě černá fenka

INESIS DOLANSKÝ DVŮR,  *30. 05. 1999

o. ATOS Torvitas, m. ARETHA Adog

chovatel a majitel Aleš Kučara , Dolany

Pohár obdržela, na 1. mistě se umístila modrá fenka

BIANKA Z FOLKNÁŘ,  *13. 07. 1998

o. ADONYS Chvalčovický luh,  m.ANERI z Povodí

chovatel Helena Matějková

majitel Monika Rozínková, Mělník

XI. předání pohárů šampionům a vyhlášení nelepšího pracovního psa

Přehled oceněných bude  otištěn ve zpravodaji 2/09.

Poháry pro zahraniční šampiony a veterány sponzorovali pp. Smejkal a Daňhová.

Poháry pro intešampiony sponzorovala firma Abrus pp. Štětkové a Cibulkové.

Sponzory pohárů pro pracovní psy byla chovatelská stanice QUINCY  ETC pp. Baštové a Jurčeky.

Za tyto sponzorské dary děkujeme.

XII. diskuse

-          Pan Václavík –  námět - klub by měl mít vlastní výstavní řád.

Po diskusi pověřena pí Herinková zpracováním návrhu tohoto řádu.

-          p. Špinar – téma – zrušení diskuse na oficiálních stránkách klubu

Po projednání připomínek navrhnuto, aby pan Špinar opět otevřel diskusi s tím, že se každý z účastníků bude muset zaregistrovat.

-          p. Adlt – noví adepti na funkci rozhodčího

odpovídá p. Václavík – v současné době se připravuje pan Klobása a o zařazení mezi adepty projevily dále zájem pí I. Herinková, MVDr. D. Neumanová,  M. Kučerová a Jitka Krsová.

-          pí MVDr. Neumanová – poháry na KV a Eu.DDC výstavě

by mohly být předávány čestnými členy klubu. P. Krinke –  podobné náměty již byly projednávány výborem klubu a  počítá se s nimi.

-          pí R. Hálová – virtuální síň slávy

Ve své zprávě poradce chovu se o tomto tématu zmínil MVDr. Štourač, bude výborem požádán o návrh a eventuální realizaci.

-          téma – podzimní členská schůze

odsouhlaseno její uspořádání v podzimních měsících

Zapsala Čelakovská

 

 

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE 21. 03. 2009

Členská schůze bere na vědémí:

- přednesené zprávy funkcionáři klubu (o činnosti KCHND, poradců chovu, o hospodaření klubu, zprávu revizní komise, informace z kolegia rozhodčích a výcvikového kolegia a o akci „Doga v nouzi“).

- informace o přípravách na KV a výstavu Eu.DDC v roce 2009

- vyhlášení šampionátů, vystavovatelské soutěže a vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny

- vyhlášení nejstarší dogy

 

Členská schůze ukládá výboru klubu:

- připravit  podzimní členskou schůzi

- zabývat se otázkou zpracování výstavního řádu KCHND

- ve spolupráci s panem Špinarem otevřít diskusi na klubových webových stránkách pod registrací. Termín – do příští výborové schůze v červnu 2009.

 

Členská schůze schvaluje:

- výši poplatků za účast na bonitacích a při zápisu štěňat

- zápisní řád klubu v současném znění

- organizační řád klubu v současném znění s podmínkou úprav, které budou v

souladu se zákonnou normou.