Zápis z jednání výboru KCHND

Mladá Boleslav – 28. února 2009

Přítomni : pp.  Zlata Bartončíková,  Josef  Hodan,  Jaromír Jurčeka,

   Milan Krinke, MVDr. Milan Štourač, CSc., Miroslav Václavík,

   Božena Čelakovská

Za RK: Renata Daňhová

I.   kontrola zápisu z minulého jednání

Výstava Eu.DDC a KV 2009

p. Krinke

– rozhodčí mimo pana Fischbacha /D/ odpověděli, částečně sdělili i svoje požadavky.  Potřebné údaje upřesní MVDr. Štourač po chovatelské komisi, které se zúčastní dne 20.03.09.

p. Němec

– ubytování – bude předán seznam delegátů do konce dubna – zajistí p. Krinke.

- zpracování přihlášek pro katalog, posudeční listy, atd. zpracuje pí Zdena Jílková.

– doprovodný program – pátek spol. večer s reprodukovanou hudbou, sobota společenský večer se živou hudbou, v sobotní podvečer divadlo.

- někteří vedoucí kruhu jsou zajištěni bez požadavku odměny.                             

-   nákup nových stanů – dosud používané stany jsou velmi poškozené, je nutné zakoupit nové. Odsouhlasen nákup 6 ks stanů. – nákup zajistí pí Bartončíková.

Dále je potřeba zakoupit 2ks stanů v rozměrech 3x6m. Ceny zjistí pí Bartončíková a předloží k projednání na příštím výboru.

Propozice – v českém a německém jazyce a trojjazyčná přihláška jsou připraveny /zpracovali pp. Štourač a Čelakovská/. Poslední úpravy provede MVDr. Štourač. Tisk zajistí pí Čelakovská.

Přihlášky na KV a výstavu Eu.DDC bude přijímat pí Čelakovská.

Ceny po diskusi byly  upraveny, pro účastníky v ČR v českých korunách. Do propozic je zapracuje p. Štourač.

CAC kartičky  zajistí p. Václavík.

Upoutávky – k propozicím připravil pan Smejkal a souhlasí s jejich použitím.

MVDr. Štourač

zajistí upomínkové dárky pro rozhodčí.

- náš klub slaví 80. výročí založení a je pořadatelem XXXX. KV.  Diplomy by měly být vázány k těmto výročím. Proto navrhuje, aby byly vyhotoveny speciální diplomy pro Klubové vítěze a vítěze Eu.DDC.                                  

- kontaktoval Brněnské rádio, kde bude odvysílán cca 14 dnů před výstavou rozhovor.

- na výstavu jsou pozváni hejtmani kraje Vysočina a Jihomoravského.

- osloví časopisy Pes přítel člověka a Svět psů, kam připraví články, související s chystanými výstavami ND.

- navrhuje zvážit vydání publikace k 80. výročí založení klubu /historie, kluboví vítězové, štěňata atd …./, měla by se oslovit členská základna – p. Hodan se pokusí  připravit podklady.

Diplomy  - o zpracování návrhů požádán p. Adlt.

Řády

Budou připomínkovány na členské schůzi.

Příprava členské schůze

Poháry pro šampiony – klub zakoupí poháry pro České šampiony, Junioršampiony a Grandšampiony – zajistí p. Krinke.

Poháry pro Interšampiony - sponzoruje fa Abrus /J. Štětková a M. Cibulková/.

Poháry pro zahraniční šampiony a veterány sponzorují pp. R. Daňhová a I. Smejkal.

Sponzorům výbor děkuje.

Nejstarší doga – pan Krinke zajistí pohár, zatím má přihlášeny 3 německé dogy, bohužel 1 uhynula.

II. Různé

Hospodaření – stručný přehled za r. 2008 podala pí Čelakovská. Podrobná zpráva bude přednesena na členské schůzi. Výsledky budou zveřejněny ve zpravodaji.

Diskuse na webových stránkách klubu – byla zrušena, dá se však stále otevřít a v záhlaví je umístěn stále panel KCHND. Pana Špinara  požádá o zrušení  klubového označení pí Čelakovská.

Dále bude pan Špinar požádán o vložení odkazu na e-mailovou poštu MVDr. Milana Štourače, aby mohl pokračovat ve shromažďování informací o vývoji německé dogy.

ČMKU

došel dopis se žádostí o jmenování rozhodčích na MVP Brno (6. a 7. 02. 2010) – navrhnuti a schváleni:

Sobota                  p.Habig  (M. Václavík)

Neděle                 Josef Hodan, MVDR. M.Štourač

Odsouhlaseno bez připomínek.

- na dubnovou valnou hromadu ČMKU  byli nahlášeni tito delegáti: Miroslav Václavík (předseda) a Božena Čelakovská (jednatel). Odsouhlaseno bez připomínek.

Návrh zahraničního rozhodčího na výstavy v r. 2010 – na pražskou jarní výstavu pozvat p. Neugela /Švýcarsko/.  Možnost dojedná s pořadatelem výstavy p. Václavík.

Odpis poškozených stanů – odsouhlasen bez připomínek. Odpisový protokol připraví pí Bartončíková do příští výborové schůze.

Návrhy na adepty pro rozhodčí plemene ND:

Zájem projevily pp. Iveta Herinková, MVDr. Daniela Neumanová a jak bylo uvedeno v minulém zápise pp. Jitka Krsová a Martina Kučerová. Připravuje se pan Karel Klobása.

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny klubu – návrh bude projednán na členské schůzi.

Doga v nouzi – pí Bartončíková informuje o poskytnutí finanční pomoci pro Matěje Dino-Dinno a Adama z Úmonínského hájku.

 

Zapsala. Čelakovská