ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND

Šiklův mlýn – 22.11.2008

Přítomni dle prezenční listiny – 45 členů KCHND, 5 hostů

Zápis: Z. Bartončíková

Návrhová komise: R. Daňhová, M. Cardová, M. Vaňková

 

Přehled o činnosti klubu:

Zprávu podal předseda klubu pan M. Václavík (je zveřejněna ve zpravodaji 4/08).

Zhodnocení KV 2008:

Informoval  ředitel KV pan Němec: ocenil práci výstavního výboru, velký příspěvek sponzorů a příkladnou práci všech rozhodčích a korektní vystupování vystavovatelů. Zmínil negativní pocity výstavního výboru a všech vystavujících z úrovně zabezpečení KV 2008 ze strany provozovatelů areálu (ubytování, obsluha, stravování).

Informace o přípravě KV 2009 + Eu.D.D.C. 2009 v areálu Šiklův mlýn:

Detailní informace podal ředitel KV pan Němec.

Paní B. Čelakovská seznámila přítomné s předběžným finančním rozpočtem na obě výstavy.

Výzva ke členům Klubu – kdo chce pomáhat při přípravě obou prestižních výstav v roce 2009 bude srdečně vítán.

Paní R. Daňhová apelovala na všechny členy klubu, aby věnovali dostatečnou pozornost správnému vyplňování přihlášek na KV a Eu.D.D.C.09.

Předseda klubu pan Václavík připomenul, že návod na správné vyplnění přihlášek bude včas  zveřejněn ve zpravodaji a na webových stránkách klubu.

Informace z Eu.D.D.C.:

Zprávu podal pan M. Krinke.

Podrobně seznámil přítomné se strukturou Eu.D.D.C., s volbou druhého sekretáře Eu.D.D.C. Výrazným úspěchem našeho klubu je jmenování naší země za člena chovatelské komise při Eu.D.D.C. Zastupovat nás bude v této komisi p. MVDr. M. Štourač.

Zástupci Francie na zasedání Eu.D.D.C. diskutovali problematiku chovu šedých tygrů – sledování chovu posunuto i na další rok. Návrh Francie na uznání šedých tygrů nemá zatím konkrétní podobu.

Pan M. Krinke dále představil přítomným nové zpracování plemenného standardu ND (autorem Francie).

Informace o přípravě setkání delegátů výstavy Eu.D.D.C. v roce 2009:

Přednesl pan M. Krinke.

Informace z výcvikových akcí:

Zprávu podal pan J. Jurčeka. (je zveřejněna ve zpravodaji 4/08).

Návrh na navýšení poplatku za použití krycího psa:

Poplatek platí klubu chovatel při zápisu štěňat . 

DISKUSE: Výše krycího poplatku je na dohodě mezi chovatelem a majitelem krycího psa – KCHND do tohoto nemá právo zasahovat. Je žádoucí, aby chovatel s majitelem krycího psa uzavřeli písemnou smlouvu o krytí. Poplatek za krytí by pak měl  chovatel uhradit ve výši a v termínu, který je součástí této dohody. Tato problematika spadá do občansko-právní oblasti.

Návrh na navýšení poplatku při zápisu štěňat:

Diskutována částka za zápis štěňat. Navrhovány různé poplatky pro klub,

po diskuzi hlasováno pro poplatek za zápis v e výši  Kč 200,- za každé zapsané štěně: pro 26, proti 6, zdrželi se hlasování: 12

Návrh přijat v tomto znění:

Poplatek Klubu za zápis jednoho štěněte v majetku chovatele-člena KCHND činí 200 Kč.  Platí pro štěňata narozená od 1.1.2009.

K tomuto tématu bylo dále diskutováno zveřejňování nekorektních chovatelů – neplatičů krycích poplatků v klubovém zpravodaji či na webových stránkách klubu tak, aby členská základna byla o jejich nemorálním chování včas informována.

Toto však není možné – zveřejněním takovýchto informací by klub porušoval Zákon na ochranu osobních údajů.

Servis pro nečleny Klubu:

Informace podal předseda KCHND pan M. Václavík.

Nařízení ČMKU, aby chovatelské kluby poskytovaly servis i pro nečleny začne platit od 1.4.2009. Od tohoto data bude KCHND poskytovat servis i chovatelům – nečlenům klubu.

Změny v zápisním řádu:

Informoval ústřední poradce chovu p. Hodan.

Návrh znění tohoto řádu je zveřejněn ve zpravodaji 4/08.

Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2009:

Přítomným přednesla  pí. B. Čelakovská – zpráva je zveřejněna ve zpravodaji 4/08.

K tématu byla diskutována otázka zvýšení členského poplatku.

V současnosti bude lépe poplatky nezvyšovat.

Pan O. Tichý -  návrh nové členské průkazky – reprezentativní plastové kartičky s oboustranným barevným tiskem (cena 1ks = 26Kč). Pokud by jeho návrh byl přijat, je ochoten pro členy KCHND zařídit realizaci.

Ing. Dostál podal návrh na vytvoření klubové vlajky – p. M. Krinke: KV a výstava Eu.D.D.C. v roce 2009 se bude konat pod vlajkou Eu.D.D.C.

Vystavovatelská soutěž:

Informace podala pí. M. Cardová.

Doposud přihlášenu pouze 6 ND. Paní Cardová vyzvala přítomné, aby své dogy do soutěže přihlásili – je čas do konce roku.

Doga v nouzi:

Zprávu podala Z. Bartoníčková – zveřejněna ve zpravodaji 4/08.

Diskuse – pracovní třída na KV 2009:

Téma k diskuzi navrhla Mgr. M. Vaňková.

Proč na KV 2009 nebude vypsána pracovní třída?

Pan M. Krinke: z organizačních důvodů – pracovní třídu není možno otevřít na výstavě Eu.D.D.C. Navíc na obou výstavách bude otevřena mezitřída z důvodu přehlednějšího posuzování v nejvíce obsazené otevřené třídě – na výstavy bude přihlášeno větší množství zvířat.

Paní R. Daňhová: zpracování programu a katalogu pro obě výstavy je softwarově složité, proto musí být vypsány stejně třídy pro obě výstavy.

Předseda p. Václavík: jedná se o systémovou záležitost pouze pro r.09.

Dodatek k tématu:

MVDr. Štourač – KCHND od 1.1.2009 přebírá předsednictví Eu.D.D.C., proto by měl být znak Eurodogu v roce 2009 přidán na oficiální tiskopisy KCHND, do zpravodaje a na webové stránky klubu.

Průměrný věk ND:

O této problematice podrobně informoval p. MVDr. Štourač.