ZÁPIS z jednání výboru KCHND – Kladruby – 07. 06. 08


Přítomni: Zlata Bartončíková, Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, MVDr. M. Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská
Omluven: Ladislav Langmajer
Za RK: MVDr. Dana Neumanová

I. kontrola zápisu z minulých jednání
Zpravodaj – redakční rada předkládá ke schválení výboru návrh, aby nebyl zpravodaj od č.2/08 z finančních důvodů tištěn na křídovém papíře (bude ušetřeno cca 20 000,- Kč za rok). Přijato bez připomínek.

Další náměty:
Zpravodaje by mohly být vydávány 3x ročně s tím, že jedenkrát za dva až tři roky by mohl být vydán almanach nebo obsáhlejší zpravodaj navíc.
Termíny jednotlivých čísel se základními informacemi:
leden s pozvánkou na jarní členskou schůzi a propozicemi na
speciální výstavu ND
červen s propozicemi na klubové výstavy
říjen s pozvánkou na podzimní členskou schůzi
Obsah zpravodaje navrhuje redakční rada zachovat, diskuse k tomuto námětu bude dále probíhat.

Internet – s ohledem na obtížnost navázat kontakt s panem Špinarem, úkol pro pana MVDr. Štourače trvá.

Doga v nouzi – o nových námětech pro tuto oblast podala informace Zlata Bartončíková . Po diskusi bylo jednohlasně schváleno:
Výbor klubu poskytne prostředky pro akci „Doga v nouzi“ tak, aby na podúčtě byla stále k dispozici částka Kč 10 000,-.
- Pokladnička bude k dispozici na všech klubových akcích.
- Zlata Bartončíková bude mít k dispozici částku Kč 5 000,-, aby mohla poskytnout eventuální aktuální pomoc. Čerpání lze uskutečnit proti předložené účtence, a to buď za veterinární ošetření nebo za krmení (granule).
Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z „dogy v nouzi“ pro členy KCHND budou zveřejněny na našich www. stránkách.
- Paní Bartončíková při vyřizování finančních otázek bude ve spojení s B. Čelakovskou.

Klubová výstava 2008
Informaci podal ředitel výstavy Petr Němec. Přípravy probíhají bez problémů. Inzerce bude zveřejněna v několika kynologických časopisech.
Všechny kluby z okolních států obdržely pozvání elektronickou poštou.
Kooptaci člena výboru nepotřebují.

Eu.DDC r. 2009
V sobotu proběhne KV, v neděli výstava Eu.DDC. Přípravou školení rozhodčích byl pověřen MVDr. M. Štourač, za organizaci setkání delegátů je zodpovědný M. Krinke. Ředitelem výstavy jmenován Petr Němec. Hlavní rozhodčí Eu.DDC výstavy je MVDr. Milan Štourač.
Petr Němec – kooptace B. Čelakovské do výstavního výboru pro Eu.DDC výstavu.

Návrh rozhodčích pro KV 2009:
hlavní rozhodčí MVDr. Milan ŠTOURAČ, CSc.
žlutí - Josef HODAN
žíhaní - Petr NĚMEC
černí - Václav KRS
skvrnití - Milan KRINKE
modří - Miroslav VÁCLAVÍK
štěňata, dorost a veteráni - MUDr. Jan ČELAKOVSKÝ

Návrh rozhodčích pro výstavu Eu.DDC 2009:
žlutí - M.J. LABROUSSE /F/
žíhaní - H. FISCHBACH /D/
černí - L. v. VIJVER /NL/
skvrnití - D. SUDEKEINE /LT/
modří - J. G. ABAD /E/,
štěňata, dorost a veteráni a hlavní rozhodčí - MVDr. M. ŠTOURAČ, CSc.

Návrh změny doplňků k zápisnímu řádu
- Chovatelské kolegium nedoporučuje změny v našich ustanoveních. Pokud dojde k problémům při potřebě nakrytí feny, například v případě úhynu celého vrhu a ze zdravotních důvodů, musí chovatel požádat o vyjádření chovatelské kolegium.
- Navýšení poplatku za krycího psa. Praxe zůstává jako dosud, o výši poplatku za krycího psa v majetku člena klubu bude jednáno příště.
- B. Čelakovská připraví pro příští jednání návrhy na výši poplatků pro služby, které by klub poskytoval nečlenům.
- Chovatelské kolegium pod vedením pana J. Hodana připraví znění zápisního řádu KCHND v souladu se zápisním řádem ČMKU a našimi dodatky.
- Organizační řád KCHND – úkol trvá.
- Dopis od francouzského klubu – odpověď připraví s vyžádanými podklady pan M. Krinke.

II. návrh rozhodčích pro rok 2009
Národní výstavy

 • Olomouc - Vladimír Adlt, MVDr. M. Štourač
 • Ostrava - Petr Němec, Miroslav Václavík
 • Mladá Boleslav - Josef Hodan, Vladimír Adlt
 • Brno - MUDr. Jan Čelakovský, Josef Hodan

Mezinárodní výstavy

 • Brno - Milan Krinke, Petr Němec (druhý den se pořadí mění)
 • České Budějovice - Vladimír Adlt, MUDr. Jan Čelakovský
 • Praha - Václav Krs, Miroslav Václavík
 • Litoměřice - MUDr. Jan Čelakovský, Milan Krinke
 • Brno - Miroslav Václavík, MVDr. M. Štourač
 • Mladá Boleslav - MVDr. Milan Štourač, Václav Krs
 • České Budějovice - Milan Krinke, Josef Hodan
 • Praha - Josef Hodan, Vladimír Adlt

Speciální výstava ND – Miroslav Václavík, MVDr. Milan Štourač

II. klubová výstava – návrhy na zahraničního rozhodčího Peter van Montfoort /NL/ nebo F. Meier- Breitsammer.

III. různé
- B. Čelakovská seznámila přítomné stručně se zápisy chovatelské komise a komise pro iniciativu Eu.DDC.
- Z. Bartončíková a Jar. Jurčeka – na internetu se budou ve větší míře objevovat odpovědi na dotazy, týkající se výchovy a výcviku německých dog.

Zapsala – Čelakovská