ZÁPIS

z jednání výboru KCHND 08. května 2008 Přeštice

Přítomni: pp. Z. Bartoníčková, J.Hodan, J. Jurčeka, M. Krinke, MVDr. M. Štourač, CSc., M. Václavík, B. Čelakovská Za RK omluvena: MVDr. D. Neumanová

I. informace z chovatelského kolegia Josef Hodan předseda chovatelského kolegia:

Paní MVDr. Neumanová zaslala žádost o experimentální krytí. Bude projednáno na řádném jednání kolegia 7. června v rámci bonitace.

Jmenování poradců chovu a jejich zástupců: v tomto volebním období nedojde ke změnám, Jména a kontakty na poradce chovu a jejich zástupce budou zveřejněny ve zpravodaji 2/2008.

I.bonitační karta -zatím není oficiálně stanoven způsob celkového bodování.

MVDr. Milan Štourač: stále nejsou doplněny na internetových stránkách tiskopisy potřebné k zápisu štěňat.

II. redakční rada

Složení redakční rady zůstává nezměněno. Vyskytují se problémy s tiskárnou. Redakční rada postrádá články od členů výboru i od řadových členů.

Redakční rada připraví pro výbor a následně k projednání na členské schůzi návrh na eventuální možné změny pro vydávání zpravodaje, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Také zváží počet vydávaných čísel ročně.

III. internet

Řešením aktuálních problémů s panem D. Špinarem a paní Daňhovou byl výborem pověřen MVDr. Štourač.

IV. organizační řád

Podklady pro změny v organizačním řádu byly rozdány v loňském roce.

Výbor se bude touto problematikou zabývat společně se řádem zápisním.

V. doga v nouzi

Zlata Bartoníčková, která má ve výboru klubu akci doga v nouzi na starosti si připraví návrh změn, ke kterým by mělo co nejdříve dojít.

Pomoc dogám v nouzi by měla být pružnější, zástupce výboru by měl mít větší pravomoc při rozhodování a výbor klubu následně informovat.

Kasička pro výběr finančních prostředků na dogu v nouzi by neměla chybět na žádné klubové akci.

VI. klubová výstava

Do výstavního výboru klubové výstavy roku 2008 není jmenován žádný zástupce výboru KCHND. . O doplnění bude požádán na příštím jednání výboru ředitel výstavy Petr Němec.

Příprava Eu.DDC 2009

Sobota klubová výstava, neděle výstava Eu.DDC.

Proškolení rozhodčích - hlavním organizátorem jmenován MVDr. Milan Štourač.

Zasedání delegátů Eu.DDC - jako hlavní organizátor odpovídá Milan Krinke.

Návrh rozhodčích pro klubovou výstavu 2009:

žlutí - Josef HODAN, žíhaní - Václav KRS, černí - Miroslav VÁCLAVÍK, skvrnití - Milan KRINKE, modří - Petr NĚMEC, štěňata, dorost a veteráni - MUDr. Jan ČELAKOVSKÝ. 

Návrh rozhodčích pro výstavu Eu.DDC 2009:

žlutí - M.J. LABROUSSE /F/, žíhaní H. FISCHBACH /D/, černí L.v. VIJVER /NL/, skvrnití D. SUDEKEINE /LT/, modří J.G. ABAD /E/, štěňata, dorost a veteráni a hlavní rozhodčí - MVDr. M. ŠTOURAČ.

VII. chovatelský řád

Chovatelské kolegium připraví pro jednání výboru a následně k projednání na členské schůzi tyto náměty:

- Při úhynu celého vrhu, může být fena nakryta opět v témže roce.

- Zápis štěňat (např. navýšení poplatku za krycího psa a forma zaslání tohoto poplatku klubu).

- V platnost by změny, po eventuálním schválení členskou schůzí, vešly od 01.01.2009.

VIII. různé

- Výbor klubu odsouhlasil jednohlasně koupi dárku (hodinky a květiny) pro čestného člena výboru KCHND pana Langmajera k jeho 80. narozeninám ve výši 2 500,- Kč. Tyto dárky byly panu Langmajerovi předány za přítomnosti všech členů výboru klubu .

- Projednán dopis od pana Klobásy, který výboru zaslal dotazník

adepta na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru psů. Výbor po diskusi panu Klobásovi děkuje za vyjádřenou iniciativu. Doporučí mu, aby se angažoval při bonitacích (zápis) a na klubových výstavách (vedoucí kruhu). Výbor se pak později může znovu touto žádostí zabývat.

Miroslav Václavík - rozhodčí na výstavy

Brno 2009 - o posuzování byl požádán pan Habig, tento termín však nemá volný. Místo něho bude posuzovat Milan Krinke, druhý den Petr Němec.

- Litoměřice 18.05.2008 - všechny barevné rázy posuzuje Vladimír Adlt.

- Korespondence - na klub došel dopis z Francie s nabídkou spolupráce při přípravě výstavy a jednání delegátů Eu.DDC.

- B. Čelakovská - pozvánky na bonitace - budou zasílány elektronickou poštou, nebo bude provedeno připomenutí telefonicky. Také zápisy z jednání budou předávány na akcích klubu nebo na výstavách. Důvodem je drahé poštovné. Výborem odsouhlaseno bez připomínek.

Zapsala Čelakovská