ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MIROŠOVICE 08. 03. 2008––

Přítomno dle prezenční listiny 72 členů klubu a 10 hostů.

Omluvena Mgr. H. Jandová (kandidátka do RK)

I. zahájení, schválení programu jednání a volba komisí
Zahájení provedl předseda klubu Miroslav Václavík, přivítal všechny přítomné a vyzval je k uctění památky zesnulého člena klubu p. Václava Přibila minutou ticha.

Doplnění programu o návrh chovatelského kolegia, týkající se zápisu štěňat v barvě černé do modrých a krytí v barevném rázu černí-skvrnití - doplnění schváleno.

Vyhlášení nejstarší dogy bude následovat po zprávě předsedy klubu.

Volba komisí
- mandátová - pp. Helena Kovalová, Miloslava Hladíková, David Špinar
- návrhová - pp.Mgr. Marie Vaňková, Michaela Bisová, MVDr. Arnald Treu
- volební – pp.Ferdinand Rezek, Ing. Leopold Dostál, Daniela Tůmová

II. zpráva předsedy klubu Miroslava Václavíka
Plné znění uveřejněno ve zpravodaji 1/08.

III. vyhlášení nejstarí dogyš

Přihlášeny:

PALOMA BONODA téměř 12ti letá německá doga *25.07.1996
o. GARO Abrus m. CINDERELLA Uttis
chovatel MVDr.Milan Štourač, CSc., majitelka Michaela Třasáková

Paloma Bonoda bohužel, z důvodu zranění, nemohla být majiteli na členskou schůzi přivezena.

Pohárem proto byla oceněna:

DAGA Doberská Hora CMKU/ND15062 *03. 03. 1998
o. DICK Sagan (HOSS Abrus x BERIN Sagan)
m. BRITTANY Zetešen (XERO Imperiál x ANITA ze Syhánu)
chovatel Otakar Braum
majitel Renata Kolomazníková

IV.zprávy regionálních poradců a ústředního poradce chovu
Uveřejněny ve zpravodaji 1/08.

V. zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise
Uveřejněny ve zpravodaji 1/08.

VI. doplnění dodatku klubu k zápisnímu řádu ČMKU
Podmínky krytí a zápisu štěňat v barevném rázu černí a modří a možnost opakování krytí v barevném rázu černí x skvrnití.

K problematice hovořili: pp. Hodan, MVDr. Štourač, Němec, Dostál, Herinková, Václavík, Krinke, Beránek, Špinar.
Hlasování - zápis a krytí barevný ráz černý a modrých 4 se zdrželi.
Hlasování - krytí černí x skvrnití - všichni přítomní hlasovali pro návrh.
Přesné znění těchto 2 dodatků viz usnesení z členské schůze.

VII. příprava klubové výstavy v roce 2008
Areál ve Zbraslavi je v rekonstrukci.
Informaci o náhradním řešení podává Petr Němec - ředitel KV:
žZajištěn areál - Pařez u Jičína - Blata Zámostí. Vše zatím dojednáno ústně. Areál je k dispozici v termínu 30. 08. 2008, nabízí 320 lůek (chaty, ubytovna), sál pro cca 200 osob, restauraci a venkovní krytou terasu, salonek.

VIII. Vyhodnocení vystavovatelské soutěže: přihlášeno 9 psů a 11 fen.
1. místo psi ALBI IRWIN Natinor žlutý
1. místo feny AURORA Silva Tarok černá
Přehled o zúčastněních ve zpravodaji 1/08.

IX. volby
Výsledky voleb zveřejněny ve zpravodaji 1/08.

X. různé
- V roce 2009 oslaví KCHND 80 let založení - bylo by vhodné činnost
klubu při této příležitosti více propagovat - např. vydáním upomínkových předmětů apod.

- Úhrada členských příspěvků (Čelakovská) - žádá o pečlivé vyplnění
složenek a při převodech z účtu o uvedení jména plátce. Dále by noví členové neměli zapomínat na zaslání přihlášky, neboť bez jména a adresy není možné členství vyřizovat a takových případů je letos již několik.

- Ztráta 2 německých skvrnitých dog (M. Hladíková) - podklady o této ztrátě jsou zveřejněny na našich webových stránkách a má je i televize Nova.

- Poděkování za činnost pí Janě Vicherkové (Vladimír Adlt) - paní Vicherková je čestným členem klubu a končí ze zdravotních důvodů jako zástupce poradce chovu pana Adlta. Pan Adlt paní Vicherkovou navštíví a předá písemné poděkování.

- Informace p. Václavíka o návrhu zákona do poslanecké sněmovny k chovu bojových plemen.

- Zdraví německých dog (MVDr. M. Štourač) - torze a průměrný věk. Výsledky tohoto šetření budou zveřejněny na webových stránkách klubu a ve zpravodaji 1/08.

- Výstava Eu.DDC v roce 2009 (Miroslav Václavík)
Místo a termín - diskutovali pp. Němec, Daňhová, Čelakovská, Krinke.
Hlasování o termínu 05. - 06. 09. 09
29 proti, 14 se zdrželo, 25 pro tento termín.
Výstava se uskuteční v termínu 22. - 23. 08. 09 Místo konání odsouhlaseno ( 6 se zdrželo) areál Pařez u Jičína.

- Zvýšení pravomoci na využití financí pro akci - Doga v nouzi - (MVDr.D. Neumanová) - paní MVDr. Neumanová nabízí svoji pomoc.
M.Václavík - výbor na příštím jednání zařadí tuto problematiku do jednání. Bude určen pravděpodobně i jiný směr, kterým se tato akce bude ubírat. Počítá se i s tím, že finance by bylo možné eventuálně čerpat pružněji.

- Projekt vývoj německé dogy (MVDr. Milan Štourač) – žádá o pomoc chovatelů, kteří mají dostupné informace.

- Finanční zajištění výcvikových akcí (Ing. L. Dostál) - rozpočtováno 8 tisíc pro rok 2008. Výcviku ND se zúčastňuje stále více členů klubu a uspořádání Bendova memoriálu, jarního závodu a 2 výcvikových táborů je finančně náročné. Miroslav Václavík - pokud výcvikové kolegium zažádá výbor po účelovém vyčerpání určených finančních prostředků o další příspěvek (na základě rozpočtu na danou akci), bude se touto žádostí výbor zabývat a eventuálně potřeby výcvikového kolegia finančně pokryje.

- Plemenná kniha (Renata Daňhová) - každoročně může plemenná kniha poskytnout klubu ucelené informace k doplnění databáze odchovaných zvířat.
Miroslav Václavík - klub požádá o tuto službu písemně ČMKU s pověřením pí Daňhové k převzetí materiálu - zajistí p. Hodan.

Zapsala p. Čelakovská

VÝSLEDKY VOLEB

Odevzdáno 71 volebních lístků, z toho 70 platných, 1 volební lístek byl neplatný, 1 z přítomných členů klubu nehlasoval.

Revizní komise KCHND Počet hlasů
MVDr. Daniela NEUMANOVÁ     51
Arch. Zbyněk PLESAR            39
Renata DAŇHOVÁ                  38

Dagmar HOFÍRKOVÁ                 35
Mgr. Hana JANDOVÁ                 7

Předsedkyní revizní komise se stala MVDr. Daniela NEUMANOVÁ, členy RK pp. arch. Zbyněk Plesar a Renata Daňhová.
Náhradníky RK se v pořadí dle získaného počtu hlasů stávají pp. Dagmar Hofírková a Mgr. Hana Jandová.

Výbor KCHND

Počet hlasů

Milan KRINKE                      61
Miroslav VÁCLAVÍK              57
Božena ČELAKOVSKÁ           56
Zlata BARTONČÍKOVÁ          46
MVDr. Milan ŠTOURAČ, CSc. 46
Josef HODAN                      36
Jaromír JURČEKA                 36

Ing. Petra LANDOVÁ             31
Jitka KRSOVÁ                      28

Zvolen 7mi členný výbor KCHND, náhradnicemi se v pořadí získaných počtů hlasů stávají pp. Ing. Petra Landová a Jitka Krsová.

Zápis z ustavující schůze nového výboru KCHND - 08. 03. 08 Rozdělení funkcí ve výboru klubu Jednání zahájil p. Hodan.

Návrhy na předsedu KCHND - pp. M. Václavík a M. Krinke. Pan Krinke se z důvodu zaneprázdnění své kandidatury na předsedu klubu zříká.

Hlasování pro p. Miroslava Václavíka - 6 pro, 1 se zdržel hlasování (MVDr. M. Štourač). Pan Miroslav Václavík se stává předsedou nově zvoleného výboru.

Vedení dalšího jednání se ujímá pan Václavík.

Obsazení dalších funkcí je navrženo takto:

Místopředseda klubu Milan KRINKE
Hlavní poradce chovu Josef HODAN
Zástupce ústředního poradce
chovu a zdravotní problematika MVDr. Milan ŠTOURAČ, CSc.
Ekonomka a jednatelka Božena ČELAKOVSKÁ
Akce -Doga v nouzi-
a hospodářka Zlata BARTONČÍKOVÁ
Výcvikové kolegium Jaromír JURČEKA

Uvedení členové výboru se svými funkcemi souhlasí.
Tyto funkce přítomnými členy výboru odhlasovány bez připomínek.

Zapsala: Čelakovská