Organizační řád Klubu chovatelů německých dog

I. Obecná ustanovení

   Klub  chovatelů německých dog (dále jen KCHND) je dobrovolným, zájmovým, nepolitickým sdružením fyzických osob, příznivců, majitelů a chovatelů německých dog. Respektuje řády ČMKU, FCI a řídí se jimi.

 

 II. Název klubu - KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG

Sídlo klubu : Miroslav Václavík, M. Alše 256, 504 01 Nový Bydžov

Působnost : Česká republika

  III. Vznik, právní postavení a zánik klubu

 Samostatný český klub s vlastní chovatelskou dokumentací byl založen 30.6.1929, nová právní norma - sdružení, byla registrována 30. 05. 1990.     

Právnická osoba - sdružení fyzických osob ve smyslu Občanského zákoníku. KCHND má právní subjektivitu.

   Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

   Klub zaniká na podkladě usnesení členské schůze. Pro zánik klubu je třeba souhlasné rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných na členské schůzi. Jako právnická osoba se zrušuje dohodou.

   Majetkové vypořádání řeší Občanský zákoník.

 IV. Úkoly a poslání klubu

Řídí chov a cílevědomě zlepšuje chovatelskou základnu dle standardu FCI.

Propaguje chovatelskou činnost klubu.

Vytváří podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti.

Eviduje chovná zvířata.

Pořádá speciální a klubovou výstavu psů podle směrnic FCI.

Stanovuje podmínky chovnosti.

Vydává klubový zpravodaj.

Spolupracuje  s kluby v zahraničí.

Rozšiřuje činnosti na základě návrhů členů klubu.

Smyslem činnosti Klubu chovatelů německých dog je přenesení maximální zodpovědnosti na jednotlivé členy s cílem dosáhnout optimálních chovatelských výsledků. Tím by se měla zaručit do budoucna mnohem větší zodpovědnost za vlastní odchovy a snaha o produkci co nejkvalitnějších štěňat. Každý chovatel plně zodpovídá za všechna svá rozhodnutí.

  V. Členství

Členství v klubu je dobrovolné.

 Členem klubu se může stát občan starší 15ti let, souhlasí-li se stanovami klubu a předpisy na ně navazujícími a zaplatil-li ve stanovené lhůtě a v odpovídající výši příspěvek na příslušné období.

 Členy přijímá na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku výbor klubu. Po přijetí do klubu vydá členu průkazku o členství.

 Příspěvky musí být zaplaceny do 31. 03. každého kalendářního roku.

 Členství v klubu lze odmítnout v odůvodněných případech na návrh výboru členskou schůzí.

 Na doporučení výboru a schválení členskou schůzí, může být uděleno čestné členství, popřípadě čestné členství ve výboru klubu s hlasem poradním.

 

 VI. Práva členů

 Účastnit se jednání na členských schůzích.

 Volit a být volen do všech orgánů klubu od l8 let.

 Zúčastňovat se akcí pořádaných klubem.

 Aktivně se podílet na práci klubu svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.

 Podílet se na výhodách členů klubu.

 Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu.

 Požadovat plemennou dokumentaci, která je klubem vystavována.

 Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů klubu, a to do 30 dnů k revizní komisi nebo členské schůzi.

Člen má právo na ochranu svých osobních údajů, uvedených na přihlášce.

 

 VII. Povinnosti členů

 Dodržovat řády FCI, řády klubu a předpisy na ně navazující a jednat v jejich duchu.

              Platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši.

              Prosazovat poslání a činnost klubu.

              Prohlubovat své odborné znalosti v chovu.

 Oznámit do l5 dnů změny související s evidencemi vedenými v klubu.

 Dodržovat všeobecné předpisy o ochraně přírody, životního prostředí a zvířat a aktivně je pomáhat zajišťovat.

 Umožnit výborem pověřeným zástupcům KCHND kontrolu chovu.

              Členové vykonávají svá práva a povinnosti osobně.

 VIII. Zánik členství

 Vystoupením člena na základě písemného vyjádření.

 Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě a výši, nejpozději však 15 dní po upomínce. Takto zaniklé členství může být obnoveno zaplacením nového členského příspěvku, aniž by člen musel podávat novou přihlášku.

 Rozhodnutím dle kárného opatření.

 Úmrtím.

 

 IX. Zásady organizace

 Klub je organizován na základě svobodného a demokratického rozhodování členů klubu.

Všechny orgány klubu jsou voleny nebo jmenovány.

 Usnesení orgánů se přijímají většinou hlasů přítomných a jsou vodítkem pro činnost všech členů klubu.

 Statutárním orgánem klubu, který může jednat jménem klubu ve všech věcech je výbor klubu. Jeho jménem jednají navenek předseda, místopředseda a jednatel klubu. S peněžním ústavem může jednat předseda a pokladník. Jejich opatření však musí být předloženo k projednání výboru klubu na jeho nejbližším zasedání.

 Oprávnění zastupovat klub vzniká také udělením písemné plné moci statutárním orgánem. V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění.

 Právo na úhradu výloh je uplatňováno dle platných předpisů. Výše cestovních úhrad je stanovena výborem klubu.

 Členové revizní komise nemohou být současně členy jiného voleného nebo jmenovaného orgánu.

 Všechny volené orgány klubu jsou schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasuje se aklamací nebo tajným hlasováním, k platnosti usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je platné usnesení, pro něž hlasoval předseda.

 O jednání a usnesení je nutné pořídit zápis. Zápis z výborových schůzí a schůzí členských podepisuje předseda a jednatel.

             Funkční období členů volených orgánů je tříleté.

            Kandidátku předkládá výbor klubu.

            Právo navrhnout kandidáta do volených orgánů má každý člen klubu.

 

  X. Orgány klubu

Členská schůze.

Výbor klubu.

Revizní komise.

Chovatelské kolegium - je jmenováno výborem klubu.

 Klub může za účelem užšího styku s chovateli, jejich informovanosti a zajištění činnosti klubu zřídit další orgány, např. výstavní výbor, redakční radu, výcvikové kolegium, kolegium posuzovatelů atd.

 

 XI. Členská schůze

 Je vrcholným orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti.

              Volí a odvolává členy orgánů klubu.

Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu a zprávu revizní komise.

              Schvaluje plán práce a rozpočet na každý kalendářní rok.

Členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně 1x za rok nebo, požádá-li o to alespoň l/3 členů klubu.

Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemně pozvánkou, zaslanou členovi klubu na adresu, kterou udal klubu, s datem podání nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání a program jednání.

 Členská schůze stanoví počet členů jednotlivých orgánů klubu, případně stanoví i počet náhradníků těchto orgánů.

 Na návrh výboru členská schůze stanoví výši a splatnost členských příspěvků a poplatků potřebných k zajištění činnosti klubu.

 Členská schůze je schopna usnášení za přítomnosti alespoň jedné čtvrtiny z počtu členů. Jestliže se dostaví ve stanovený začátek členské schůze menší počet členů, je členská schůze po uplynutí l5 minut schopna jednání a je oprávněna usnášet se, při jakémkoliv počtu přítomných členů. Hlasuje se aklamací nebo tajným hlasováním, k platnosti usnesení je třeba většiny hlasů hlasujících členů.

 Toto ustanovení neplatí pro schůzi, která má rozhodnout o zániku klubu.

   XII. Výbor klubu

 V souladu s právními předpisy, usneseními členských schůzí, směrnicemi a řády, řídí a odpovídá za činnost klubu v období mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

Připravuje a svolává členské schůze.

Plní usnesení členské schůze.

Vede evidenci členů.

Sestavuje plán činnosti klubu a rozpočet.

Podává o své činnosti zprávu členské schůzi.

Vede účetní evidenci podle zásad směrnice o hospodaření.

Vykonává funkci kárného orgánu podle zásad kárných opatření.

Informuje členskou základnu prostřednictvím klubového zpravodaje.

 Schvaluje čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru.

 Navrhuje rozhodčí pro posuzování exteriéru na národní, klubové a mezinárodní výstavy. Za tímto účelem spolupracuje s organizacemi pořádajícími výstavy a s orgánem, který delegaci rozhodčích zajišťuje.

Vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti.

Projednává, případně schvaluje podněty a připomínky chovatelského kolegia a dalších orgánů, jsou-li ustanoveny.

 Výbor klubu na své ustavující schůzi volí ze svého středu funkcionáře klubu, a to : předsedu, místopředsedu, jednatele, hlavního poradce chovu, hospodáře, pokladníka.

 Jmenuje představitele dalších odborných orgánů, jsou-li ustanoveny.

 Výbor předkládá členské schůzi případné návrhy změn a doplňků klubových předpisů a řádů.

 Výbor klubu odpovídá za svou činnost členské schůzi klubu, schází se dle potřeby, nejméně 4x za rok.

 

 XIII. Revizní komise

 Je volena členskou schůzí.

 Revizní komise je nezávislá na ostatních orgánech klubu a odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

Volí ze svého středu předsedu.

 Žádný člen komise nesmí být v úzkém rodinném vztahu (manžel, manželka, druh, družka, děti, vnuci, sourozenci) se členem výboru klubu nebo se členem ve jmenované funkci a členství v revizní komisi je neslučitelné s jinými funkcemi v klubu.

Sleduje a kontroluje činnost a hospodaření klubu všech jeho orgánů.

Provádí pravidelné i nepravidelné revize.

 Předseda revizní komise se zúčastňuje zasedání výboru klubu a ostatních odborných orgánů s právem poradního hlasu nebo jmenuje svého zástupce.

Vzdá-li se předseda nebo člen výboru - RK své funkce, nepřestává být členem výboru - RK, pokud se současně nevzdá členství.
V případě, že členství některého z členů výboru - RK skončí nebo se některý z členů vzdá svého členství, stává se členem výboru - RK náhradník podle výsledků voleb.

 

 XIV. Chovatelské kolegium

 Členy chovatelského kolegia jsou regionální poradci, kteří jsou jmenováni výborem klubu.

Zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů.

 Zabezpečuje přípravu podmínek pro zařazení jedinců do chovu.

 Připravuje odborné podklady pro jednání členských schůzí a výboru klubu.

Chovatelské kolegium řídí hlavní poradce chovu.

 Vykonává funkci kárného orgánu ve věcech chovatelských, podle zásad kárných opatření.

 

 XV. Výstavní výbor speciální a klubové výstavy

Zabezpečuje přípravu a průběh speciální nebo klubové výstavy.

Připravuje odborné podklady pro jednání výboru klubu.

Výstavní výbor a ředitele výstavy jmenuje a odvolává výbor klubu, kterému se výstavní výbor zodpovídá ze své činnosti.

 

 XVI. Výcvikové kolegium

 Zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů v otázkách výcviku.

 Zabezpečuje přípravu a průběh výcvikových akcí, zkoušek a soutěží.

Připravuje odborné materiály pro jednání výboru klubu.

 Vykonává funkci kárného orgánu ve věcech výcvikových, podle zásad kárných opatření.

 Výcvikové kolegium řídí předseda, kterého jmenuje výbor klubu.

 

 XVII. Kolegium posuzovatelů

 Členové jsou posuzovatelé německých dog, kteří jsou členy KCHND.

 Zabezpečuje odbornou výchovu posuzovatelů německých dog a členů klubu.

Podílí se na přípravě a zabezpečení akcí pořádaných klubem.

Připravuje odborné materiály pro jednání výboru klubu.

 Kolegium posuzovatelů řídí předseda, kterého jmenuje výbor klubu.

 

  XVIII. Redakční rada zpravodaje

Redakční radu zpravodaje jmenuje a odvolává výbor klubu.

Zajišťuje vydávání zpravodaje.

Shromažďuje a provádí výběr příspěvků do zpravodaje.

Odpovídá za úroveň a kvalitu.

Zabezpečuje distribuci zpravodaje.

 Jednotlivé materiály, určené ke zveřejnění ve zpravodaji, nesmí být upravovány tak, aby byl změněn jejich obsah a smysl.

 O zařazení těchto materiálů rozhoduje redakční rada, mohou být v rámci stránkového rozsahu zkráceny. Zaslané materiály se nevracejí.

 

  XIX. Finanční hospodaření

 Klub vlastní majetkové hodnoty, které udržuje a spravuje podle platných zákonných předpisů.

 Klub hospodaří samostatně podle rozpočtu, podloženého pracovním plánem, v souladu s organizačním řádem a platnými finančními předpisy o hospodaření právnických osob.

 Finanční prostředky k plnění úkolů získává klub především z členských příspěvků, z poplatků za služby členům, z příjmů z výstav, z darů a dotací.

 

  XX. Kárná opatření

 Za porušování povinností z členství v KCHND mohou být uložena tato kárná opatření :

 a/ napomenutí

 b/ odvolání z funkce

 c/ návrh ČMKU na zastavení posuzovatelské činnosti

 f/ vyloučení z KCHND na dobu určitou

 g/ vyloučení z KCHND trvale - schvaluje členská schůze

 Proti členům volených a jmenovaných orgánů vede kárné řízení členská schůze klubu.

 Jednání kárného orgánu :

 Zahajuje jednání z podnětu orgánů klubu nebo na podnět člena KCHND.

 To vše se děje písemnou formou.

 Postupuje při zjišťování skutkového stavu tak, aby byl zjištěn co nejúplnější a nejobjektivnější stav věci.

 Za tímto účelem vyžádá od příslušných orgánů klubu písemné doklady, případně i vyjádření.

 Před vydáním rozhodnutí si vždy vyžádá stanovisko člena klubu, jehož porušení povinnosti se projednává.

O jednání se pořizuje zápis a kopii obdrží provinivší se člen.

 Rozhodnutí :

 Je-li jednání přítomen i člen klubu, jehož porušení povinností se projednává, může komise rozhodnutí vyhlásit ústně.

 Rozhodnutí se však vždy vyhotovuje písemně a zasílá členovi klubu doporučeně.

 V rozhodnutí musí být uvedeno, jakého porušení povinností se člen dopustil a jaké opatření se mu ukládá.

 V odůvodnění je uvedeno, v jaké lhůtě a ke kterému orgánu se lze odvolat.

 Rozhodnutí musí být opatřeno datem vyhotovení, seznamem členů komise, kteří se jednání zúčastnili a podpisem předsedy komise.

 Odvolání :

 Proti rozhodnutí se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolat se lze pouze písemně.

Odvolat se lze k revizní komisi nebo ke členské schůzi.

 Všeobecná ustanovení :

 Za jedno kárné provinění nemůže být nikdo postižen dvakrát nebo dvěmi kárnými opatřeními.

Kárné provinění nelze postihovat, uplyne-li od jeho dokonání do zahájení kárného řízení doba jednoho roku.

 Promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného stíhání.

 XXI. Předpisy

 Projednávání a vydávání předpisů, organizačního řádu apod., jakož i provádění změn a doplňků, přísluší nejvyššímu orgánu klubu - členské schůzi.

 Před vydáním musí být každý předpis předložen k veřejné diskusi všem členům klubu.

 Tento organizační řád byl přijat členskou schůzí klubu dne  20. března 2010