Zápis z jednání výboru KCHND – 05. 01. 08 – Mýto

Přítomni: Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, Ing. Petra Landová, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluveni: Ladislav Langamjer, MVDr. Milan Štourač,

arch. Zbyněk Plesar za RK

 

I. kontrola zápisu z minulého jednání a usnesení z členské schůze

- Zajištění KV v roce 2008 – informaci podává Petr Němec - problém se zajištěním prostoru, ve vytipovaných lokalitách jsou proti vpuštění psů do vlastních areálů. Po diskusi rozhodnuto, že KV se v roce 2008 uskuteční ve Zbraslavi na Moravě. Areál zajistí Petr Němec.

- Funkce ředitele a rozhodčího na KV r. 2008 – Petr Němec souhlasí s tím, že bude na této výstavě zastávat obě funkce.

- Propozice KV – Petr Němec je předloží na výboru 02. 03. 08 v Mladé Boleslavi. V propozicích se musí objevit změna u věku štěňat. Tato třída je nově stanovena pro jedince od 4 měsíců (původně 3 měsíce).

Rozhodčí pro jednotlivé barevné rázy:

  • Hlavní rozhodčí - Miroslav Václavík
  • Žlutí - Milan Krinke
  • Žíhaní - Josef Hodan
  • Černí - Vladimír Adlt
  • Skvrnití - MVDr. Milan Štourač, CSc
  • Modří - Petr Němec

- Výbor schvaluje novou bonitační kartu, která bude uvedena v platnost od první letošní bonitace, tedy 02. 03. 2008.

- II. KV České Budějovice – proběhla za velmi dobré účasti vystavovatelů. Klub obdržel za přihlášené ND 6 100,- Kč.

II. KV je zařazena opět do plánu i na rok 2008. Paní Čelakovská požádá Českobudějovický kynologický klub o vytavení smlouvy pro tento rok a předloží ji k projednání výboru.

Termín konání – 27. září 2008.

- Usnesení členské schůze – úkoly plněny.

 

II. příprava členské schůze

- Všichni funkcionáři si pro toto jednání připraví své zprávy.

- Tato schůze bude schůzí volební. Z přítomných členů výboru vyjádřili souhlas s kandidaturou na příští období tito: Josef Hodan Milan Krinke, Ing. Petra Landová, Miroslav Václavík. Za RK bude kandidovat arch. Zbyněk Plesar.

Jitka Krsová a Božena Čelakovská oznámí svoje rozhodnutí na jednání výboru klubu 02. března 2008.

Nepřítomného člena výboru MVDr. M.Štourače a členy revizní komise MVDr. D. Neumannovou a Mgr. H. Jandovou vyzve k písemnému vyjádření paní Čelakovská. Odpověď musí být zaslána do 17. 02. 2008.

- Kandidátka pro volby bude zpracována na výboru klubu 02. 03. v Mladé Boleslavi.

 

III. Eu DDC

- Příprava výstavy Eu DDC v roce 2009 - areál – předběžně rezervován pro termín 05. a 06. září v Mladé Boleslavi.

- Pan Martin z Francie – byl pozván k posuzování německých dog na MV v Mladé Boleslavi dne 31. 08. 2008 za účelem dojednání podrobností přípravy výstavy Eu DDC ve Francii v roce 2008 a následně naší o rok později.

- Změna nahlášené kontaktní adresy - oficiální kontaktní adresou pro zasílání pošty Eu DDC bude i nadále ta původní.

Paní Čelakovská oznámí pí Völzer tyto kontakty:

předseda klubu Miroslav VÁCLAVÍK, M. Alše 256, 504 01 Nový Bydžov

adresa KCHND: p. box 37, 323 00 Plzeň, telefax: 00420 377 525 503

e-mail: bcelakovska@seznam.cz, www.nemecka-doga.cz.

B. Čelakovská požádá pí Völzer o rozeslání těchto kontaktů na všechny členské subjekty. Dále B. Čelakovská odpoví na dopis novému předsedovi Španělského klubu ND.

 

IV. redakční rada klubu

- MUDr. Jan Čelakovský byl požádán panem Václavíkem o přípravu článku pro časopis Pes přítel člověka, týkající se hlavně II. Klubové výstavy, ale i dogy obecně. Článek byl zaslán ke zveřejnění a s obsahem byli přítomní seznámeni.

- Dne 06. 05. 2008 se dožívá 80 let náš čestný předseda pan Ladislav Langmajer. O přípravu článku pro zpravodaj byl požádán MUDr. J. Čelakovský.

 

V. různé

Dar - odměna za přepis příručky, překlad a konečné zpracování bonitační karty byla navrhnuta a odsouhlasena pro B. Čelakovskou ve výši Kč 2 000,- Kč.

Organizační řád KCHND – poslední verze návrhu byla předána panem Václavíkem všem přítomným k připomínkování. Projednáván bude na příštím jednání výboru.

KCHND o.s. – registrace u MV bude provedena s nově vypracovaným organizačním řádem.

Hospodaření klubu za rok 2007 – stručně se stavem financí seznámila přítomné B. Čelakovská. Klub ukončil rok 2007 se ztrátou cca 27tisíc korun. Důvodem je hlavně vydání příručky, tyto finance by se měly časem z prodeje příručky navrátit.

Pro další rok je nutné zvažovat s nepatrným navýšením členských příspěvků, neboť všechny náklady rostou (např. jen poštovné o cca 13,5% u domácích zásilek).

Podrobná zpráva bude přiopravena pro členskou schůzi a doklady ke kontrole předány na výboru 02. 03. v Mladé Boleslavi.

Zapsala - Čelakovská