Zápis z jednání výboru KCHND

Mladá Boleslav – 03. listopadu 2007

Přítomni: pp. J., Hodan, Ing. P. Landová, M. Krinke, Jitka Krsová,
MVDr. M. Štourač, M. Václavík, B. Čelakovská
Za RK: arch. Plesar
Omluveni: p. L. Langmajer

I. kontrola zápisu z minulého jednání

Internet

Předseda klubu p. Václavík děkuje pí Daňhové za kvalitní práci.

 

KV 2007, příprava výstavy 2008

Výbor jmenuje ředitelem výstavy pana Petra Němce a výstavní výbor ve složení, které pracovalo v letošním roce. Celý kolektiv pracoval na vysoké profesionální úrovni, takže se počítá s tím, že bude zajišťovat i výstavu Eu.DDC (dle potřeby může být doplněn).

Jsou vytipovány tři areály – Ml. Boleslav, Pardubice a Slapy.

V jednom z nich by měla proběhnout KV v roce 2008 jako generálka pro naši KV a Eu.DDC výstavu v roce 2009.

Priority byly dohodnuty takto:

- Dostatečný prostor pro 6 kruhů, travnatý, pokud možno z části zastřešený.

- Velmi slušný hotel, kde by mohlo být jednání EuDDC, setkání rozhodčích a ubytování delegátů

– ne dále než 30 km od výstavního areálu.

- Dostatečný prostor pro uspořádání společenského večera.

- V blízkosti kemp s možností postavení stanu nebo karavanu.

O Klubové výstavě roku 2008 se bude jednat na výboru v lednu t.r. Do března budou připraveny podklady pro pí Daňhovou.

Pan Němec nebude na klubové výstavě r. 2008 posuzovat, rozhodčí pro KV bude navržen v lednu na jednání výboru.

 

II. klubová výstava České Budějovice

Přihlášeno 61 dog, mezi vystavovateli byla očividná spokojenost.

V roce 2008 je tato výstava opět zařazena do plánu a bude se konat opět v Českých Budějovicích dne 27. září 2008.

 

Termín Speciální výstavy ND je určen na 26. dubna 2008 – místem je opět Mladá Boleslav.

Výcvikové kolegium - pracovní třída

ČMKU schválilo možnost zařazení pracovní třídy do výstav pořádaných v ČR. Na Speciální výstavu ND konanou v dubnu 2008 bude tato třída zařazena do propozic.

 

- J. Kudrna – vznikl nový cvičák pro dogy na Šumavě. Adresa bude dána na www.stránky klubu a otištěna ve zpravodaji.

Poháry byli oceněni na členské schůzi nejlepší z cvičících v našem klubu. Bylo by vhodné, aby se toto ocenění stalo v KCHND tradicí. Výcvikové kolegium se pokusí sehnat sponzora.

 

Příručka

Byla vydána. Na akcích klubu je možno si ji zakoupit v ceně Kč 60,-/kus.

 

Členská schůze

Proběhla členská schůze, kde byly předány poháry a řešeny programem stanovené úkoly. Pan Václavík poděkoval sponzorům pp.Daňhové a Smejkalovi za krásné poháry pro šampiony ostatních zemí FCI a veterány a fy Abrus pp. Štětkové a Cibulkové za obrovské poháry pro Interšampiony.

 

Příští členská schůze je schůzí volební. Návrhy na kandidáty možno podat v souladu s volebním řádem do 17. února 2008 na adresu klubu. Informace pro členy bude zveřejněna ve zpravodaji 4/07. Místem konání Mirošovice, zajistí p.Adlt.

 

II. projednání návrhů z chovatelského kolegia

Chovatelské kolegium předkládá výboru ke schválení toto doplnění Dodatku KCHND k zápisnímu řádu ČMKU:

 

1. V rázu modrém je možné použít do chovu i barevný ráz černý. Černí jedinci musí mít do třetí generace v průkazu původu uvedenu jen barvu černou nebo modrou. Ze spojení modrých nebo ze spojení modrých x černých je možné zapsat černé štěně (černé do modrých).

 

2. Při zápisu nestandardně zbarvených štěňat (v průkazu původu uvedeno nestandardní barva) – šedý nebo porcelánový tygr - v barevném rázu černí-skvrnití, lze krytí rodičů opakovat.

 

Výbor s touto formulací souhlasí, bude uvedena ve zpravodaji a na jarní členské schůzi předložena k projednání a eventuálnímu schválení.

 

Zapsala: Čelakovská