Zápis z jednání členské schůze KCHND

Brno – 27. října 2007

Přítomno dle prezenční listiny 47 členů a 11 hostů.

 

I. Zahájení

Provedl předseda klubu p. M. Václavík a přivítal všechny přítomné. Minutou ticha byla uctěna památka zemřelého p. Brabce.

Zvolena návrhová komise ve složení – Mgr. Vaňková, D. Špinar

a MVDr. Treu.

Doplnění programu jednání (hlasováním přijato jednohlasně) – v souladu s dopisem pana Ing. Dostála byl program doplněn o tyto body:

1. Možnost volby poradce při využití označení štěňátek metodou čipování i tetování.

2. Rozpočet pro výcvik na rok 2008 navýšit na 15 000,-Kč.

3. Projednat platnost chovatelského řádu a jeho schválení.

Dále byl program doplněn o návrh změn v bonitačním řádu KCHND.

 

II. přednáška MVDr. Beránka

Téma – neurologická onemocnění s nejčastější plemennou predispozicí u německých dog.

 

III. zpráva o činnosti klubu

Zprávu přednesl předseda klubu p. Václavík (bude zveřejněna ve zpravodaji 4/07).

 

IV. hodnocení KV 2007

Výstavu velmi kladně zhodnotil ředitel výstavy p. Petr Němec. Poděkoval výstavnímu výboru za kvalitní práci. KV byla nejen organizačně dobře zvládnutá, ale i finančně zisková.

 

V. informace z jednání Eu.DDC

Zprávu o průběhu jednání a výstavě Eu.DDC podal p. M. Krinke.

Jednání se zúčastnili se pp. M. Krinke, M. Václavík a MVDr. Štourač.

Jednání provázela velmi příjemná atmosféra, vše organizačně velmi dobře zvládnuté, díky profesionalitě p. Neugela.

Na poslední výborové schůzi našeho klubu byl předán k překladu materiál ze Švýcarska o zdravotní problematice ND. Ten bude postupně překládán a zveřejňován ve zpravodaji.

Chovatelská komise Eu.DDC – s jednotnou bonitační kartou se nepočítá. Otázka šedých tygrů – je jeden standard, který stanovuje správné zbarvení u ND.

Tajemník Eu.DDC p. Jansen byl nahrazen pí Völzer.

V sobotu proběhla KV švýcarského klubu (přihlášeno 250 ND), Eu.DDC výstava s menším počtem přihlášených zvířat se uskutečnila v neděli. Obě výstavy byly perfektně připraveny.

 

VI. zpráva o hospodaření, návrh plánu a rozpočtu na rok 2008

Přednesla pí Čelakovská (hlavní body budou zveřejněny ve zpravodaji 4/07).

K návrhu plánu rozpočtu, který se týkal výcvikového kolegia diskutovali pp. Vaňková, Dostál, Václavík, Daňhová, Plesar, Špinar, Kudrna. Odsouhlasena do plánu KCHND pro výcvikové kolegium částka Kč 8tisíc s tím, že pokud bude vyčerpána, může výcvikové kolegium předat plán dalších výdajů a výbor tuto žádost projedná a v případě potřeby rozpočet navrší.

Rozpočet KCHND na rok 2008 tak, jak byl předložen, byl odhlasován bez dalších připomínek.

 

VII. vystavovatelská soutěž

Informace podala pí Daňhová. Zatím zapojeny jen 3 německé dogy.

 

VIII. volební řád

Návrh byl otištěn ve zpravodaji 2-3/07.

Diskuse k danému tématu:

a/ počet členů výboru by měla určovat členská schůze - odsouhlaseno

b/ kandidát do voleb by měl být určitou dobu členem KCHND (např.2 roky) - neodsouhlaseno

c/ otázky náhradníků

2 funkcionáři získají stejný počet hlasů – odsouhlasen návrh: nastává druhé kolo tajných voleb a do výboru je jmenován funkcionář s větším počtem získaných hlasů

Po diskusi byl volební řád doplněný o body a/ a c/ a schválen.

Hlasování – 34 pro, 12 proti.

 

IX. poháry pro šampiony a interšampiony

Předány – poháry pro junioršampiony a šampiony ČR zakoupil KCHND.

Poháry pro šampiony ostatních států FCI a veterány sponzorsky zajistili pí Daňhová a p. Smejkal.

Poháry pro Interšampiony sponzorovala firma Abrus pí Jany Štětkové

a M. Cibulkové.

Přehled šampionů bude uveden ve zpravodaji 4/07.

 

X. možnost volby poradce chovu

Po diskusi, které se zúčastnili pp. Dostál, Václavík, Štourač, Herinková, Krinke, Plesar, odsouhlaseno, že volba poradce chovatelem zatím není možná.

Hlasování: poradce je možné si zvolit – pro 10, proti 29, zdrželo se 5.

 

XI. chovatelský řád

p. M. Václavík – chovatelský řád byl zrušen. Existuje jen dodatek zápisního řádu KCHND k zápisnímu řádu ČMKU. Do tohoto řádu byly přesunuty body, týkající se specifiky chovu ND.

p. MVDr. M. Štourač – v tomto řádu chybí bod, schválený v Kladně (2005), který se týká klauzule, že do 3. generace musí být uveden v průkazu původu odpovídající barevný ráz.

Bude vznikat problém krytí barvy černí x modří.

p. M. Krinke – musí se najít řešení. Normativy se musí doplňovat tak, aby vyhovovaly chovu. Úprava zápisního řádu by neměla být problémem.

p. M. Václavík – tento bod bude přesunut do dodatku zápisního řádu KCHND. Problematiku krytí černých-modrých navrhne k řešení chovatelské kolegium a předloží k dalšímu schvalování. Celý dodatek k KCHND k zápisnímu řádu ČMKU bude znovu zveřejněn v plném znění ve zpravodaji 4/07.

Hlasování k této problematice: dodatek zápisního řádu bude doplněn o výše uvedený bod a otázkou chovu černých do modrých se bude chovatelské kolegium a výbor dále věnovat – hlasování – pro 40, proti 0, zdrželo se 5.

 

XI. změny v bonitačním řádu

Výbor KCHND navrhuje členské schůzi k projednání tyto změny bonitačního řádu:

- měřit se bude pouze výška psa

- nakusování řezáků (vypouští se jednoho)

- přihlášky na bonitaci – kontrola tetování a čipování (doplněno slovo čipování)

Schváleno jednohlasně.

 

X. diskuse

- p. M. Krinke – navrhuje změnu termínu předávání pohárů šampionům a to na jarní schůzi – odsouhlaseno bez připomínek.

- pí E. Valtová – připomíná úmrtí pí Frantové.

- pí MVDr. D. Neumanová – navrhuje zabývat se možností opakovaného krytí u barevného rázu černí-skvrnití, pokud dojde k zápisu nestandardně zbarvených štěňat.

Po diskusi rozhodnuto, že touto otázkou se bude zabývat výbor a předloží členské schůzi návrh na řešení.

- pí Z. Bartoníčková – předkládá k diskusi otázku „špatně posazeného špičáku“.

Po diskusi odpovězeno: pes, kterého se to týká je chovný a šampion. Je proto samozřejmostí, že může krýt.

- p. MVDr. M. Štourač – do plánu práce by bylo vhodné doplnit druhou, podzimní členskou schůzi.

- p. M. Václavík – schůze bude do plánu zařazena.

- p. MUDr. Čelakovský – připomíná, že je nutné u kategorie štěňat dodržovat přísný režim na výcvikových táborech. Malé dogy musí hodně odpočívat. K problematice diskutovali pp. J. Kudrna, J. Jurčeka a MVDr. D. Neumanová.

 

XI. závěr

p. M. Václavík – ukončil schůzi a poděkoval sponzorům pp. Daňhové, Smejkalovi a firmě Abrus pí Štětkové a Cibulkové za krásné poháry, které byly předány šampionům.

Zapsala – Čelakovská

 

USNESENÍ z členské schůze KCHND,

konané dne 26/10/2007 v Brně

Členská schůze

  • Bere na vědomí

- zprávu předsedy klubu pana Václavíka o činnosti

klubu

- hodnocení klubové výstavy ve Zbraslavi – pan Němec

- informaci o jednání EuDDC v srpnu 2007 – pan Krinke

- zprávu o hospodaření za rok 2007 – paní Čelakovská

- informaci o vystavovatelské soutěži 2007

  • Schvaluje

- výši členského příspěvku pro rok 2008 – zůstane 550,- pro členy stávající a 600,- pro nové členy nebo členy pozdě plativší, 450,- pro členy starší 65-ti let

- rozpočet pro rok 2008

- plán práce pro rok 2008

- volební řád s následujícími změnami:

a) v případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě kandidátky dojde k opakované tajné volbě mezi těmito

b) členská schůze schvaluje počet členů výboru a počet členů komise

c) z bodů, ve kterých je stanoven počet členů výboru a počet členů komise se tento počet odstraňuje

- návrh výboru na dodatky k bonitačnímu řádu:

a) kontrolovat tetování i čip /doplněno čip/

b) neměřit délku zvířete

c) nakusování řezáku vypouští se „jednoho“

- změnu termínu pro předávání pohárů, a to na jarní schůzi

- druhou členskou schůzi v roce 2008

  • Ukládá

- výboru zajistit, aby dodatek chovatelského řádu z r. 2005, který odsouhlasila členská schůze v Kladně, byl přidán k zápisnímu řádu

- výboru projednat a předat ke schválení členské schůzi možnost

spojení barevného rázu černých a modrých

- výboru projednat a předat ke schválení členské schůzi možnost opakovaného krytí rodičů, u kterých se narodí nestandardně zbarvené štěně.

- výboru zajistit projednání posledních dvou bodů odděleně.

Usnesení bylo jednohlasně přijato. Toto usnesení zapsala mandátová a návrhová komise ve složení: Paní Vaňková, pan Špinar, pan Treu