Zápis z jednání výboru KCHND

Brno – 15. září 2007

Přítomni: pp. Josef Hodan, Milan Krinke, Ing. Petra Landová, MVDr. Milan Štourač, Božena Čelakovská

Omluveni: pp. Jitka Krsová, Ladislav Langmajer, Miroslav Václavík

RK: omluven arch. Zbyněk Plesar

I. Internet

Pan Krinke poděkoval paní Daňhové za kvalitní práci. Takto aktualizované webové stránky náš klub nikdy neměl a v současné době jsou naší obrovskou prezentací. Pan MVDr. Štourač připomíná, že chyběla upoutávka na dnešní bonitaci.

II. Klubová výstava 2007

M. Krinke – výstava profesionálně zorganizována, vyslovena chvála.

B. Čelakovská – nejen po stránce organizační byla výstava perfektně připravena, ale bude i zisková (i když dosud chybí vyúčtování poskytnuté zálohy). Výstavní výbor pracoval bezchybně.

J. Hodan – menší připomínky ke katalogu – řazení barev. Na příští KV zvážit možnost doplnění seznamu vystavovatelů o telefonní čísla.

MVDr. Štourač – moc pěkná výstava. Jen malá upozornění – nutné dodržovat ve všech kruzích vyhlášené přestávky, při závěrečném defilé více prezentovat zahraniční rozhodčí, škoda, že při defilé vypadávalo ozvučení. Katalog – úvodní slovo by mělo být v němčině (v angličtině není nutné).

II. klubová výstava České Budějovice – 07. 10. 07 – přihlášeno 61 dog.

III. Výcvikové kolegium

Výcvikovým kolegiem předložen dopis pro ČMKU, týkající se otevření třídy pracovní na národních výstavách, klubových a speciální výstavě (se zadáváním titulu CAC). Minimální zkouška navržena ZM podle národního zkušebního řádu. Odeslání dopisu na ČMKU zajistí Čelakovská

IV. Příručka

Byla členům klubu rozeslána místo zpravodaje č.2/07. Celkem vydáno 800 kusů. K dispozici bude všem zájemcům na klubových akcích za cenu Kč 60,-/kus.

MVDr. M. Štourač – úkol splněn, ale členové výboru, kteří se na tvorbě podíleli, nerespektovali připomínky.

V. Adlt – výbor počítal s mnohem užší spoluprací, která nebyla dodržována. Příručka byla vydána poměrně pozdě a spolupráce velmi vázla.

M. Krinke – příručka splnila představy. Případné chyby, pokud se vyskytují, budou opraveny při eventuálním dotisku.

V. Členská schůze

27. října 2007, Brno-Bystrc, restaurace U Šťávů. Jednotliví funkcionáři si připraví podklady pro jednání. Poháry budou oceněni Interšampioni, Šampioni ČR i ostatních států FCI, Junioršampioni ČR. Poháry pro Interšampiony sponzoruje firma Abrus – J. Štětková a M. Cibulková (zajistí p.Krinke), poháry pro Šampiony ostatních států FCI sponzorsky zajistí paní Daňhová. Oběma sponzorům výbor klubu upřímně děkuje.

Poháry pro Šampiony ČR a Junioršampiony ČR zajistí klub.

Příprava rozpočtu – klub má zpracován plán na rok 2008 (vytištěn ve zpravodaji 2-3/07), v souladu s plánem je vypracován i rozpočet. Klub nepočítá s mimořádnými výdaji, členské schůzi proto bude navržen příspěvek ve stávající výši (Kč 550,- pro současné členy, 600,- pro členy nové a platby po 31. 03. 08, sleva pro členy starší 65 let Kč 100,-).

Připomínka k plánu na r. 2008 – MVDr. Štourač – chybí termín podzimní členské schůze.

VI. Informace z Eu.DDC

Podal pan Krinke, který se jednání ve Švýcarsku zúčastnil jako oficiální delegát spolu s předsedou klubu M. Václavíkem.

Hlavní témata jednání:

Novým sekretářem Eu.DDC zvolena místo pana J.A.C. Jansena paní Margrit Völzer.

Materiál zpracovaný ve Švýcarsku – „Zdravá doga“ – po diskusi rozhodnuto, že by bylo vhodné jej přeložit a po opravě textu veterinárním lékařem jej postupně otiskovat v našem zpravodaji.

Internet – bude aktualizovaný.

Šedí tygři – standard stanoví správné zbarvení ND. Zatím nemůže dojít k jakékoliv změně.

Bonitační karty Eu.DDC – o společné kartě pro všechny členské země se neuvažuje.

Setkání rozhodčích – účast pp. Krinke, Václavík, MVDr. Štourač – perfektně připravený program, bylo přínosem pro zúčastněné.

Náš klub je pořadatelem Eu.DDC výstavy v roce 2009. Rok 2008 zajišťuje Francie. (2010 Litva, 2011 Německo, 2012 Polsko, 2013 Portugalsko, 2014 Holandsko, 2015 Belgie).

VII. Volební řád

Po diskusi k předloženému volebnímu řádu bylo hlasováním schváleno, že návrh volebního řádu bude zveřejněn ve zpravodaji č. 2-3/07 a předložen k diskusi na členské schůzi v říjnu t.r.

Hlasování – 4 pro, 1 proti – MVDr. Štourač.

VIII. Různé

- MVDr. M. Štourač – připomíná nesrovnalost v chovatelském řádu klubu. K tomuto problému bylo dlouze diskutováno, k otázce se výbor vrátí.

- Obsazení výstav v roce 2008 – MVP Praha – změna termínu. Pan MVDr. M. Štourač v novém termínu nemůže posuzovat.

Speciální výstava Mladá Boleslav – termín bude upřesněn.

- MVDr. Štourač – dotaz na obsazení klubových výstav mezinárodními rozhodčími. Návrh obsazení výstav byl předložen na minulé výborové schůzi a schválen členy výboru bez připomínek.

- Návrh chovatelského kolegia na jmenování zástupce poradce chovu pí Jitky Krsové pro Jihočeský kraj. Jednohlasně odsouhlasena paní Jana Motyková. Oznámení zajistí B. Čelakovská.

Zapsala: Čelakovská