Zápis z jednání výboru KCHND

Mladá Boleslav – 03. března 2007

Přítomni: Josef Hodan, Milan Krinke, Ing.Petra Landová,

MVDr. Milan Štourač,CSc, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

RK: arch. Zb. Plesar

Omluveni Jitka Krsová, Ladislav Langmajer
I. Kontrola zápisu z minulého jednání

Internet

Paní Daňhová podala informaci o spolupráci s panem Špinarem a připomněla jeho ochotu spolupracovat a hlavně předat zpracovaný web klubu.

Ve zpravodaji 1/07 bude vysloveno poděkování pp. Špinarovi a Daňhové.

(Zodpovídá redakční rada).

Výbor děkuje paní Daňhové za již vykonanou kvalitní práci.

Paní Daňhová informovala výbor o některých změnách, ke kterým na našich www. stránkách dojde. Dále byl stanoven okruh témat pro diskusi a to :

  • klub
  • výchova a výcvik
  • výstavy
  • chov
  • zdraví a výživa
  • ostatní 

Byla projednána došlá pošta přes internet.

Klubová výstava 2007

Paní Daňhová předložila návrh propozic. Po menších opravách byly schváleny.

Na jednání výboru dne 16.06.07 bude pozván ředitel výstavy p. Petr Němec – zajistí Čelakovská.

Výcvikové kolegium

Žádost o uznání pracovní třídy na CAC výstavách pro naše plemeno – výcvikové kolegium předloží návrh zkoušek, které by měly německé dogy absolvovat pro zařazení do pracovní třídy. Po projednání ve výboru klubu bude návrh na přiznání pracovní třídy pro plemeno německá doga zaslán na ČMKU.

Připraveny jsou výcvikové akce pro rok 2007 a budou zveřejněny ve zpravodaji 1/07.

O uskutečněných akcích v roce 2006 i o plánu na rok 2007 podá informaci na členské schůzi pan J. Kudrna.

Navýšení rozpočtu – bude projednáno výborem po předložení rozpočtu na jednotlivé akce.

Pan Krinke navrhuje jmenování určitých osob pro jednotlivé oblasti, kteří by pomáhali při výchově a výcviku německých dog hlavně novým nabyvatelům štěňat.

ČMKU

Příspěvek na činnost ve výši Kč 5.000,- byl našemu klubu od ČMKU poskytnut v závěru roku 2006.

Doga v nouzi

Pomoc dogám paní Frantové.

Bylo opět vysloveno poděkování předsedou klubu panem Václavíkem všem zúčastněným – pp. MVDr. Chalupové, Daně Tůmová, Jitce a Václavu Krsovi.

Výbor klubu odsouhlasil finanční příspěvky na krmení, cestovné a lékařské vyšetření dog.

Eu.DDC

Do 04. května 2007 nutno vrátit zaslaný dotazník. Zajistí p.Krinke (přeloží Čelakovská).

Výbor diskutoval náměty pro setkání rozhodčích v rámci Eu.DDC, které se uskuteční v r. 2009 u nás.

Zápis štěňat paní Hrdličkové

Paní Hrdličková se dostavila na jednání výboru klubu, kde stručně oznámila, proč k této chybě z její strany došlo. Důvodem byla hlavně neznalost pravidel klubu. Štěňata jsou zapsána a žádost o vystavení PP bude zaslána na ČMKU. Paní Hrdličkové bylo vysloveno napomenutí.

II. Příručka

Projednán strojopis návrhu příručky. Po diskusi byl zvolen tento postup:

Současný text příručky zašle e-mailem paní Čelakovská panu MVDr. Štouračovi. Ten provede nutné změny v textu a zašle příručku zpět na adresu pp. Krinkeho a Čelakovské. Pan Krinke zajistí další potřebné opravy. Fotografie vyberou pp. Krinke a MUDr. Čelakovský.

III. Modré dogy u paní Filipové

Po projednání známých skutečností zjistí skutečný stav v Chodově pan Krinke a bude informovat výbor klubu. Pokud by paní Filipiová žádala o příspěvek z konta „Doga v nouzi“, je nutné podat písemnou žádost.

IV. Příprava členské schůze

Jednotliví funkcionáři si připraví zprávy o činnosti. Předloženy budou dodatky k zápisnímu řádu ČMKU.

Vyhlášení nejstarší dogy – pohár do 500,- Kč zajistí p. Krinke.

Vystavovatelská soutěž – s paní Cardovou se spojí B.Čelakovská a domluví zajištění 2 ks pohárů pro vítěze soutěže (cena do Kč 500,-/ks).

V. Různé

- pan Václavík – předběžně navrhuje tyto zahraniční rozhodčí pro posuzování výstav v roce 2008:

Klubová výstava - Peter van Monfroort - Holandsko

Mezinárodní výstava Praha (podzim) - Andráz Korosz - Maďarsko

- Ing. Petra Landová – nabízí 5% slevu členům klubu na doplňky stravy firmy vetoquinol. Podklady dodá pro internet a zpravodaj písemně elektronickou poštou.

Byla stanovena pravidla o umístění nabídky na našich www. stránkách.

Zapsala Čelakovská