ZÁPIS

z jednání výboru KCHND – Mýto – 06. ledna 2007

Přítomni : pp. Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, Ing. Petra Landová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík. Božena Čelakovská
Omluven : p. Ladislav Langmajer
RK – omluven arch. Plesar

 

I. doplnění výboru klubu

Do výboru KCHND byla kooptována první náhradnice paní Ing. Petra Landová. Paní Landová členství ve výboru přijala.

II. výcvikové kolegium

Výborem klubu jmenoval vedoucím výcvikového kolegia pana Josefa Kudrnu. Pan Kudrna s tímto jmenováním souhlasí.
Akce pro rok 2007 budou výcvikovým kolegiem zpracovány a dány ke schválení výboru klubu. Na členskou schůzi v březnu t.r. si pan Kudrna připraví zprávu a uskutečněných akcích v roce 2006 a o výhledu na rok 2007.

III. internet

Po diskusi různých možností bylo navrženo, aby pan Václavík oslovil v této souvislosti paní Renatu Daňhovou . Paní Daňhová spolupráci přislíbila s tím, že napřed vejde v jednání s panem Špinarem a konečné své rozhodnutí oznámí na březnové bonitaci, kde budou dojednány podmínky.
Hlasování – 4 přítomní pro, 2 se zdrželi hlasování (pp. MVDr. M. Štourač a Jitka Krsová)

IV. příprava KV 2007

Ředitelem výstavy byl jmenován pan Petr Němec, Výstavní výbor bude pracovat ve složení : pp. Martina Cardová, Renata Daňhová, Pavel Hofírek,  Jitka Krsová, Dana Tůmová.
Jednohlasně odsouhlaseno.
Na březnovém  výboru  budou předloženy ke schválení propozice výstavy.
Všechny úkoly, mimo oficiálního pozvání rozhodčích (to rozešle výbor klubu) a ukázky výcviku  (zajistí výcvikové kolegium – zodpovídá p. Kudrna), bude zajišťovat výstavní výbor.
Jednohlasně odsouhlaseno.
Areál je zajištěn, podrobnosti bude domlouvat ředitel výstavy p. Němec. Cena za pronájem Kč 2 500,-

Poplatky –         za 1.psa            550,- Kč            za dalšího         400,- Kč
                        tř.štěňat            200,-                dorost               250,-
                        veteráni            ---                    tř.mimo konkurenci       550,-
                        nejhezčí pár  a chovatelské skupiny      200,- Kč

Pro nečleny klubu budou poplatky dvojnásobné.

Rozhodčí :                    hlavní rozhodčí Vladimír ADLT

            Barevné rázy :  žlutý                 Václav KRS
                                    žíhaný              MUDr. Jan ČELAKOVSKÝ
                                    černý                Miroslav VÁCLAVÍK
                                    skvrnitý                        Malgorszata SOWINSKA (PL)
                                    modrý              Josef HODAN

V. kontrola zápisu z minulého jednání

     Příručka 

        - přepsána (zajistila pí Čelakovská) a předána k eventuálnímu doplnění a opravám. Tyto doplňky budou                 paní Čelakovské předány v březnu na výborové schůzi.
            Příručka bude vydána v počtu 500 ks jako zpravodaj č. 2.
            Výběr fotografií pro příručku – zatím neukončen, k dalšímu výběru se výbor vrátí na březnovém                         jednání.

    Článek o Bendově memoriálu
        – pohled do historie – pro zpravodaj připraví pan arch. Plesar – úkol trvá.

    Pracovní třída (zařazení na výstavy)
        –
 písemný dotaz na ČMKU v souladu s usnesením členské schůze vznese výcvikové kolegium                             – zodpovídá p. Kudrna

VI. různé

ČMKU
    -  Náš klub obdrží na činnost dotaci ve výši Kč 5 000,-.
    -
  Potvrzení termínu výstav:      

        1. KV 25.08.2007 Zbraslav
        2. KV Praha 17.11.2007 – (podrobnosti dojedná pan Václavík)
        3. Speciální výstava NV  07.04.2007 Mladá Boleslav

-  Valná hromada – 31.03.07 – návrh na delegáty
    Miroslav Václavík a Božena Čelakovská – hlasování 5 pro, 1 se zdržel hlasování (pí Landová).

       - Výbor klubu navrhuje pana  Miroslava Václavíka jako kandidáta do předsednictva ČMKU.
Doporučující dopis na ČMKU zašle pí Čelakovská včetně nahlášení delegátů na valnou hromadu.

Doga v nouzi

        - pan Krinke informuje o velmi vážné zdravotní situaci paní Frantové. U sebe měla ustájeny 4 německé     dogy, z nichž 2 mladé byly prodány  a o jednu veteránku se stará MVDr. Chaloupková a o druhou         pan Václav Krs. V této souvislosti  patří veliké poděkování všem, kdo s touto situací pomáhají a             dogám zajistili (hlavně veteránkám) důstojné ustájení. Jmenovitě jde hlavně o paní Danu Tůmovou,     dále o výše jmenované pp. MVDr. Chalupovou a pana Václava Krse a dále o Jitku Krsovou a                 Romana Routa. Výbor klubu všem upřímně za tuto pomoc děkuje a toto poděkování zveřejní v dalším     čísle zpravodaje. Z účtu klubu (doga v nouzi) uhradí alespoň věcné náklady všem výše jmenovaným.

    EU.DDC
        - Panu Jansenovi je nutné znovu oznámit, že oficiální delegát našeho klubu je Milan Krinke a předseda                 klubu pan Miroslav Václavík, aby bylo  toto zveřejněno na www. stránkách Eu.DDC.
            Dále bude požádáno o vyškrtnutí pana Luboše Kvasničky z řad rozhodčích Eu.DDC – zodpovídá                         Čelakovská.
            V roce 2009 jsme pořadateli výstavy Eu.DDC a budeme zajišťovat setkání delegátů a rozhodčích  
            plemene ND. Je nutné si připravit téma, na které by se setkání rozhodčích orientovalo.

    Dopracování organizačního a volebního řádu
        –
napřed bude vydána příručka a pak bude výbor pracovat na těchto řádech.

    Členská schůze v Brně
        - pan MVDr. Štourač připomíná, že tento návrh na místo konání schůze byl vznesen na předposlední                    členské schůzi. Březnová schůze je, na žádost členské základny, situována do středu republiky, blízko                dálnice.

 

Zapsala - Čelakovská