Přítomni : pp. J. Hodan, Jitka Krsová, L. Langmajer, M. Václavík, D. Špinar, MVDr. M. Štourač, B. Čelakovská
Omluven : p. M. Krinke
Za RK – MVDr. D. Neumanová

I. kontrola zápisu z jednání výboru a usnesení z členské schůze

 • Revizní komise – předsedou zvolen po domluvě s ostatními členy p. arch. Zbyněk Plesar.
 • Slevy z členského příspěvku
  – rodinní příslušníci – jednohlasně zamítnuto.
  - důchodci – odsouhlasen výborem návrh na slevu ve výši Kč 100,- všem členům KCHND, kteří dovršili 65 let. Tento návrh bude předložen ke schválení členské schůzi.
 • Propagace chovu německé dogy – aktivně spolupracoval s tiskem a Čs. Rozhlasem pan MVDr. Milan Štourač, CSc., který přislíbil, že v této aktivitě bude i nadále pokračovat.
 • Příručka o chovu ND – informaci o přípravě monografie, která by tuto požadovanou publikaci plně nahradila, podal MVDr. Štourač. Zároveň požádal čestného předsedu klubu p. Langmajera o úvodní slovo k této publikaci, která by měla být v tisku v co nejkratší době.
 • Při zápisu štěňat – budou poradci chovu předávat chovateli přihlášky do KCHND a složenky pro nové nabyvatele štěňat, aby byla zajištěna větší informovanost mezi majiteli ND o možnosti přihlásit se do klubu. Přihlášky opraví a dodá v potřebném množství spolu se složenkami poradcům chovu pí Čelakovská na speciálce v sobotu dne 09. 04. 2005 v Ml. Boleslavi.
 • Zdravá doga - doporuční pro poradce chovu k diskusi. Tento materiál může být otištěn i ve zpravodaji s tím, že pan MVDr. Štourač dodá do zpravodaje 1/2005 úvodní vysvětlující slovo.
  Pan MVDr. Štourač si vyhrazuje právo na používání tohoto názvu „zdravá doga“.
 • MV psů Litoměřice 2006 – pan Petr Němec nabídl předat výboru návrh na rozhodčího z Německa, s delegací a to nejpozději do 18. června 2005 nutno mít i předběžný souhlas. Písemně panu Němcovi připomene tento příslib pí Čelakovská.
 • Předání daru klubu – pan Langmajer předal výboru klubu seznam materiálu, který by chtěl předat klubu. Jedná se o starší zpravodaje, různé metodické materiály, časopisy apod. Výbor tuto nabídku projedná na některém z příštích jednání.
 • Logo klubu – platí původní logo (kupírovaná a nekupírovaná hlava dogy).
 • Speciální výstava ND – Mladá Boleslav – 09. 04. 2005 – o výrobu 9 ks pohárů bude požádána fa Abrus (zajistí pí Čelakovská).

II. Eu. DDC – setkání delegátů a rozhodčích - Belgie

 • Oficiální pozvání zatím nedošlo. Pan Jansen požádal členské kluby o náměty k jednání. Z našeho klubu podněty k jednání nebudou zasílány.
 • Oficiálním delegátem klubu byl jmenován p. Milan Krinke (bude oznámeno Eu.DDC – zaj. Čelakovská) a dále se jednání zúčastní pp. MVDr. M. Štourač a Josef Hodan – jednohlasně odsouhlaseno.

III. Příprava KV 2005

 • Informace podal p. Hofírek. Obdržel návrh smlouvy na pronájem areálu ve Zbraslavi – požadují pouze za pronájem Kč 10 000,-.
 • Návrh – spojit se opět s panem Pihávkem v rekreačním středisku Želivka a pokusit se přesunout letošní klubovou výstavu zpět na Želivku - zajistí pan Hofírek.
 • Propozice připraví pan Hofírek. Ty budou doplněny o kruh „mimo konkurenci“, kde budou předvedeny ND s PP bez nároku na kvalifikaci a pořadí. Rozhodčím v tomto kruhu bude hlavní rozhodčí klubové výstavy p. Němec. (hlasování – 1 se zdržel).
 • Poplatek – Kč 100,- za přihlášeného jedince – odsouhlaseno (2 hlasy proti).
 • Ředitel pan Hofírek navrhl výboru jmenování výstavního výboru ve složení – pp. H. Kovalová, J. Krsová a B. Čelakovská.
 • Kamera – v loňském roce byl problém s úhradou nákladů. Přesto je velký zájem všech přítomných, aby se KV letos nahrála.
 • Závěrečné defilé KV – p. Špinar.
 • Zahraniční rozhodčí – o oficiální delegaci požádá ČMKU pí Čelakovská.
 • Překladatelé do 2 druhů – pokusí se zajistit p. Hodan.
 • Zapisovatele a vedoucí kruhu si zajistí rozhodčí (mimo 2 kruhů).
 • Poradci chovu přivezou na KV kufříkové psací stroje.

IV. Řády

 • p. Václavík – nutno opravit stávající řády a nově zpracovat řád volební, který bude součástí organizačního řádu.
 • Do příští schůze výboru si všichni členové připraví náměty, které by měly být do jednotlivých řádů dopracovány.
 • Organizační řád – připraví pp. M. Václavík a Dr. J. Čelakovský.
 • Chovatelský a bonitační řád - MVDr. M. Štourač a Jos. Hodan.
 • Volební řád – jako součást organizačního řádu – pp. V. Adlt, M. Krinke a MVDr. D. Neumanová.

V. Internet

Popularizovat www.stránky. Předsedové komisí by měli co nejdříve dodat hodnocení dnešní bonitace.

VI. výcvikové kolegium

Pan Špinar přednesl žádost, týkající se vytrvalostní zkoušky psa. Tato zkouška je součástí zkušebního řádu a výcvikové kolegium by ji pro naše plemeno chtělo přihlásit na ČMKU. O oficiální schválení této zkoušky pro plemeno německá doga, jejíž výsledek by se zaznamenával do PP, je nutno zažádat na ÚKOZ. Výborem vysloven souhlas. Zajistí p.Špinar.

VII. různé

 • Výborem odsouhlaseno stávající složení redakční rady.
 • Cestovné – bude vypláceno ve výši Kč 4,- za ujetý kilometr. Nárok na proplacení cestovného vzniká členům výboru, chovatelského a výcvikového kolegia, redakční radě, jmenovaným předsedům a členům bonitačních komisí, výstavnímu výboru a přizvaným osobám (členům i nečlenům klubu).
 • Výbor doporučuje využívání cestovním míst v jednotlivých autech.

 • Dopis ČMKU – ochrana osobních dat – pí Čelakovská připraví tiskopis, který bude vložen do zpravodaje č. 1/2005. Jednotliví členové klubu se zde vyjádří k otázce zveřejnění jména, příjmení, adresy a tel. č. pro případ bonitací, výstav, krytí, hlášení vrhu apod.

Zapsala – Čelakovská