Dle prezenční listiny účast:
63 členů KCHND
Hosté - 12

I. Zahájení

provedl pan M. Václavík, přivítal a pozdravil všechny přítomné. Volba mandátové komise – ve složení : předsedkyně Jitka Krsová, členové pp. Dana Tůmová a MVDr. A. Treu.

Vystoupení MVDr. M. Štourače:

Uvítal přítomné ve svém regionu, popřál hodně zdraví a spokojenosti dvěma oslavencům. “Kulaté“ výročí oslavily pí Helena Frantová a Naďa Páclová. Dále poděkoval p. Hodanovi, který jej díky první doze orientoval i při volbě soukromého povolání.

Členská schůze vzdala čest památce členu KCHND p. Doškovi, který před dvěma měsíci zemřel.

Omluvil prof. MVDr. Knotka, který se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit na naši schůzi. Slíbené vystoupení, týkající se genetiky, přednese na některé další členské schůzi.

Bude zaslán pozdrav všem čestným členům klubu z této členské schůze – připravil MVDr. Štourač, odešle pí Čelakovská .

II. Hodnocení činnosti klubu

provedl za rok 2004 předseda klubu p. Hodan.

III. Hodnocení klubové výstavy - p. Hofírek

Zpráva byla zveřejněna ve zpravodaji 3/2004. Ředitel výstavy poděkoval ještě jednou všem vystavovatelům, rozhodčím, výstavnímu výboru a jednotlivcům, kteří se na zdárném průběhu výstavy podíleli. Poděkoval hlavně sponzorům výstavy, jejichž dary pro naši KV měly hodnotu 150 tisíc korun.

IV. Informace z Eu.DDC – pí Čelakovská

Stručný článek zveřejněn ve zpravodaji 3/2004. Zápis z posledního jednání a nový statut Eu.DDC budou zveřejněny ve zpravodaji 4/2004. Členská schůze byla stručně seznámena s nejdůležitějšími body jednání. Diskutován byl návrh vydávání časopisu Eu.DDC zástupci z Litvy. Podmínky : 2 výtisky by měl klub odebrat povinně v ceně 2-3,- Eu/kus. Dále paní Čelakovská navrhuje, aby klub odkoupil časopis pro regionální poradce chovu, od nich by si jej mohli jednotliví zástupci půjčovat (poplatek za tento zpravodaj by činil 5,- Eu/kus) a další výtisky by klub objednal (také v ceně 5,-Eu/ks) pro zájemce z řad členů klubu (přihlásili se pp. Plesar, Pácl, Němec, Klima, Treu, Frantová, Tesárek, Špinar, Daňhová, Tůmová, Rezek, Uhlíř, Cardová, Herinková, MVDr. Štourač, Véghová, Voldánová a Bisová) – tito zájemci by si poplatek hradili sami, prostřednictvím KCHND.

Členská schůze odsouhlasila nákup 2 ks povinných výtisků zpravodaje Eu. DDC a 25 ks pro výše uvedené zájemce a regionální poradce klubu. O zájmu našeho klubu bude Litvu informovat pí Čelakovská.

V časopise Eu.DDC je možná soukromá inzerce v ceně 50,- Eu za jednu stranu A4 černo-bílého tisku.

V. Přehled o hospodaření za rok 2004 a návrh rozpočtu na rok 2005

Pí Čelakovská stručně zhodnotila ekonomickou situaci našeho klubu podle jednotlivých položek činnosti. Klub má cca 350 členů, což je za posledních 15 let nejmenší počet. V současnosti má klub 120 tisíc korun. Do konce roku bude vydán a rozeslán ještě jeden zpravodaj.

Tento kalendářní rok by mohl skončit mírným ziskem – cca 20 tisíc korun. Celkem by mohl mít klub v závěru roku asi 90 tisíc korun.

Doga v nouzi – k dispozici na tomto podúčtě je celkem 15 500,- Kč.

Návrh rozpočtu v tisících Kč	výnosy 		výdaje 
Členské příspěvky		190	
Zpravodaj			 29		160
Poháry 
- vystavov.soutěž a nejst.doga			 5
Kontrola vrhů, 4 ks čteček	 40		 21
Bonitace			 47		 45
Výstavy				120		110
Výcvikové akce					 3
Věcná režie			 2	 	 55
ČMKU						 3
Eu.DDC						 10
Cestovné výboru a kolegií        	 15
Školení rozhodčích				 5
Celkem				432		432

Návrh na výši členského příspěvku pro rok 2005: Kč 550,- stávající členové a 600,- Kč členové noví, včetně zápisného.

VI. Vystavovatelská soutěž

Paní Cardová se na členskou schůzi omluvila, průběžné informace o vystavovatelské soutěži předala. Celkové znění informace je v příloze zápisu z členské schůze.

VII. Zpráva o výcvikových akcí

(za omluvenou ing. L.Nitschovou přednesl p. Špinar) – přehled akcí v příloze zápisu.

VIII. Předání pohárů šampionům

Junioršampioni – poháry sponzorovala pí Dana Tůmová. Šampioni členských států FCI – poháry sponzorovala pí Renata Daňhová. Interšampioni – poháry darovala firma ABRUS pp. Jany a Mariky Štětkových.

Za sponzorství všem děkujeme. Seznam oceněných v příloze zápisu.

IX. Diskuse

Pan Václavík navrhl jménem výboru udělení čestného členství KCHND panu Josefu HODANOVI - odsouhlaseno všemi přítomnými.

Propagační materiály KCHND – možno zakoupit s 50% slevou.

Návrhy na místo konání příští členské schůze – odhlasováno BRNO – restaurace U Šťávů (27 hlasů).

Zahraniční rozhodčí pro rok 2006
– p. Krinke navrhl na MV Brno p. A. Korosze /Maďarsko/ - pro 62 hlasů
- p. Němec – zjistí eventuální účast některého z německých rozhodčích návrh na MV Litoměřice - pro 62 hlasů
- p.Václavík – pro speciální výstavu ND v Ml. Boleslavi – p. T. Havelka – pro 58 hlasů.

Kupírovaní psi
Pan Václavík upozorňuje na zákaz přihlašování a posuzování kupírovaných psů v ČR. Za porušení zákona jsou velké sankce.

Členství v klubu – poskytování servisu nečlenům klubu
Po diskusi hlasování pro to, aby klub neposkytoval servis nečlenům KCHND – 52 pro neposkytnutí servisu, 1 proti a 9 členů se zdrželo hlasování.

D. Neumannová – čipování – jen u veterinárních lékařů.

Prezentace plemene
p.Václavík připomíná předsedům bonitačních komisí, aby dodávali zprávy z bonitací na www. stránky.
p. Špinar – žádá pro zpravodaj a internet o písemné příspěvky a vhodné fotky.
Dr. Neumannová – prezentovat dogy v tisku.

Výstavy
p. Krinke – věnovat se dogám, aby byly na výstavy připraveny (předvádění, ukazování zubů, chody apod.)

Doga v nouzi
Diskuse pp. Uhlíř, Plesar – o umístění dog s PP v útulcích většinou členové klubu informují, dle potřeby jsou čerpány i finanční prostředky.

Výdaje za cestovné
p. Němec – kontrolovat vynaložené prostředky a posoudit jejich účelnost. RK neshledala chyb.

Klubová výstava
pp. Krinke, Hodan, Václavík a Hofírek diskutovali o videozáznamu z akce. Chybí pro letošní rok. Bylo by vhodné zajistit kameramana na výstavu v r. 2005.

Volby – členská schůze v březnu 2005
Členové KCHND by měli zasílat návrhy na kandidáty do výboru a revizní komise na adresu klubu nejpozději, do 31. 1. 2005.

Časopis Svět psů
Pí Tůmová zajistila pro naše členy možnost předplatného časopisu Svět psů za zvýhodněných finančních podmínek. Zájemci se mohou hlásit u pí Tůmové nebo Čelakovské. Časopis bude objednán prostřednictvím KCHND.

Vystoupení pp. Vymětalíka (viz příloha zápisu) a Langmajera, kteří zavzpomínali na předcházející činnost klubu a popřáli zdar současným funkcionářům, chovatelům, vystavovatelům a členům klubu.

Zapsala – Jitka Krsová

USNESENÍ z členské schůze KCHND konané 20. 11. 2004 v Brně

Členská schůze bere na vědomí :

- zprávu předsedy klubu o činnosti
- zprávu výcvikového kolegia
- přehled o hospodaření
- hodnocení klubové výstavy

Členská schůze schvaluje :

- udělení čestného členství KCHND panu Josefu HODANOVI
- zakoupení časopisu Eu.DDC v souladu se zápisem
- stanovisko chovatelského kolegia k otázkám poskytování servisu nečlenům klubu
- rozpočet na rok 2005
- výši členského příspěvku na rok 2005 ve výši Kč 550,- pro stávající členy a Kč 600,- pro členy nové

Členská schůze ukládá výcvikovému kolegiu :

- předkládat výboru klubu ke schválení propozice připravovaných výcvikových akcí pro rok 2005

Členská schůze ukládá výboru klubu :

- zajistit propagaci německé dogy v tisku
- připravit členskou schůzi na 12.03.2005 – místo Brno-Bystrc
- dojednat účast zahraničních rozhodčích na mezinárodní a speciální výstavy v roce 2006 – Brno p. Korosz, Litoměřice některý z posuzovatelů Německa a Speciální výstava ND Ml.Boleslav p. Havelka.

Hlasování – pro toto znění usnesení členské schůze hlasovali všichni přítomní.

Členská schůze děkuje za sponzorský dar ve formě vzorků krmení a propagačních materiálů CALIBRA firmě NOVIKO Brno. Zároveň patří dík panu MVDr. Štouračovi, který tuto pozornost od firmy Noviko předal každému z účastníků členské schůze. Děkujeme.