Přítomni : pp. Josef Hodan, Jitka Krsová, Václav Přibil, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská, Ing. Lenka Nitschová

Omluveni : pp. Dana Tůmová, Ladislav Langmajer

I. Kontrola zápisu

Zpravodaj
Zpracovaný zpravodaj musí p. Špinar před tiskem vrátit k nahlédnutí předsedovi redakční rady. Nutné dodržovat termíny vydávání jednotlivých čísel. Číslo 4/2004 je třeba vydat tak, aby jej členové obdrželi před vánocemi. Předsedové bonitačních komisí nedávají zprávy p. Špinarovi pro www. stránky

Poháry pro šampiony
p. Krinke odevzdá podklady pro předání pohárů Interšampionům pí Štětkové (4x) a pro Junioršampiony pí Tůmové. 1x obdržel pan Krinke kopii diplomu šampiona ČR – předá pí Daňhové

Klubová výstava
Paní Čelakovská předá řediteli výstavy p. Hofírkovi na členské schůzi 20. 11. 2004 korespondenci s areálem ve Zbraslavi, kde máme písemně potvrzenu rezervaci vlastního areálu. Zatím nedošlo potvrzení rezervace ubytování. Je možné čekat do konce listopadu, pak je nutné hledat nové prostory pro uspořádání KV v roce 2005. Účast 2 zahraničních rozhodčích z Francie – adresy zjistí p. Hodan.

Doga v nouzi
V souladu s usnesením výboru byla zaslána částka 3 000,- Kč na účet č. 675650773/0300 – Domov pro zvířata v Bulharech. Černá doga v útulku - vyřešeno, fenka našla nového majitele za přispění členů KCHND. Na internetu je oznámení o 2 dogách v útulku – situaci zjistí pí Čelakovská a Krsová a budou informovat výbor.

Rozpočet na r. 2005
Bude připraven na jednání členské schůze a zahrnuty v něm částky na čtečky a školení rozhodčích.

Příprava voleb – jaro 2005
Výbor předloží kandidátku, členové KCHND navrhovaní výborem se sejdou před členskou schůzí v Brně. Pozvání zajistí pí Čelakovská. Ve zpravodaji 4/04 vyjde výzva členům klubu, aby zasílali návrhy na kandidáty výboru a revizní komise na adresu klubu, nebo si náměty připravili přímo na členskou schůzi.

II. Různé

Internetové stránky klubu – bylo by vhodné doplnit o placenou inzerci.
Fota na titulní stránce webu by bylo vhodné častěji obměňovat.
Oba náměty budou řešeny za přítomnosti p. Špinara.

Dopis pí Jany Bothové – zaslán dopis na čestného předsedu p. Langmajera, jde o občanskoprávní spor mezi paní Bothovou a Jiř. Krsovou.

Bonitace v roce 2005 – termíny a složení komisí uvedeny ve zpravodaji 4/04

Členské schůze – 12. března – Brno, 19. listopadu - Kladno

Výborové schůze – v termínech konání bonitací

Setkání rozhodčích, chovatelské a výcvikové kolegium, výbor – Přeštice – pozvání zajistí Čelakovská

Zapsala – Čelakovská