Zápis z jednání chovatelského kolegia

Přítomni : pp. Hodan, H. Kovalová, V. Krs, MVDr. M. Štourač,CSc., M. Václavík
Omluveni : pp. V. Adlt, Jitka Krsová

I. Hodnocení bonitace

1.komise
složení – předseda p. V. Krs a členové pp. Hodan a Němec. Všichni předvedení jedinci zařazeni do chovu. Bonitace se zúčastnily nadprůměrné německé dogy. Vynikli především žlutá PORTIA Norach (manž. Cardovi) a žlutý QUBILAI KHAN di Tor Lupara (R. Patolánová).
2.komise
– předseda p. Miroslav Václavík, členové pp. Kovalová a MUDr.Čelakovský posoudili 2 modré jedince. Byli zařazeni do chovu.

II. Různé

Na chovatelské kolegium se obrátil pan Kučera se žádostí týkající se jeho skvrnité feny MARION Dolanský dvůr. V únoru t.r. fena porodila jedno mrtvé štěně. Pan Kučera žádá o vyjádření, zda by v tomto případě mohl fenu nakrýt v roce 2004.

Chovatelské kolegium se shoduje na názoru, že je nutné postupovat podle chovatelského řádu. Každá fena smí mít pouze jeden vrh za rok. Panu Kučerovi odpoví pan Hodan.

MVDr. Milan Štourač – uzavřel smlouvu s MVDr. Snášilem na vyhodnocování DKK. Kontakt bude zveřejněn na www. stránkách a ve zpravodaji 2/2004.

Projednána problematika čipování a tetování. Celý vrh (bez výjimky) lze buď čipovat nebo tetovat. (Tzn., že nelze část štěňat čipovat a část tetovat). Pokud se chovatel rozhodne, že u štěňat použije čipování i tetování, je to možné. Klub má čtecí zařízení a bude k dispozici na každé bonitaci.

Redakční rada zpravodaje prosí poradce chovu, aby při zpracovávání podkladů pro zpravodaj, které se týkají krytí a vrhů, nezapomínali na barvu psa a feny a na číslo zápisu.

Zapsala – Čelakovská

Zápis z jednání výboru

Jednání výboru KCHND se neuskutečnilo, neboť přítomni byli pouze pp. Hodan, Václavík a Čelakovská. Ostatní členové výboru se omluvili.

Předseda KCHND p. Hodan
- schválil předložený návrh rozhodčích na rok 2005 (výbor bude s tímto návrhem seznámen na příštím jednání)
- pověřil redakční radu zpravodaje výběrem nové tiskárny.