Zápis

Přítomno : dle prezenční listiny 43 členů KCHND a 8 hostů

 1. Zahájení provedl místopředseda klubu p. Václavík. Přivítal všechny přítomné a omluvil mírnou indispozici předsedy klubu. Byla jmenována mandátová komise ve složení pp. Jitka Krsová, Eva Véghová a Hana Kučová
 2. Hodnocení činnosti klubu – pp. Hodan a Václavík
 3. Zprávy krajských poradců chovu pp. Krs, Adlt, Kovalová, Krsová, MVDr. Štourač a Václavík – zveřejněny v zpravodaji zpráva hlavního poradce chovu – zveřejněna ve zpravodaji
 4. Informace z kolegia rozhodčích – p. Václavík
 5. Výcvikové akce – za omluvenou Ing. Nitschovou přednesl D. Špinar
 6. Hospodaření a rozpočet – pí Čelakovská – v souladu s uveřejněným příspěvkem ve zoravodaji č. 1/2004. Rozpočet rozšířen o nákup čtecího zařízení pro možnosti čipování.
  diskuse k hospodaření – MVDr. Štourač - rozpočet by měl být schvalován na podzimní členské schůzi – odsouhlaseno.
  p. Tesárek - rozdělit hospodaření (věcnou režii) na více oblastí – odsouhlaseno
  p. Tesárek - bonitace – do účetnictví uvádět k výdajům za bonitace cestovné všech členů bonitační komise (zatím uváděni jen předsedové) a organizačních pracovníků – odsouhlaseno.
  MVDr. Štourač – čtecí zřízení – předal kontakt na koupi v hodnotě cca 5 000,-
 7. Přednáška p. Doc. Ing. Dostála o genetice
 8. Vyhlášení nejstarší dogy
  p. Krinke – přihlášeno 8 jedinců starších 9 let ve všech barevných rázech. Nejstarší doga obdržela pohár.
 9. Vystavovatelská soutěž (omluvena pí Cardová)
  Ve psech zvítězila L. Vrbová s černým psem MARKÝZ Jackův smích, mezi fenami nejvíce bodů získala se svoji žíhanou fenkou AVENENZA DI Cappo Rizzuto MVDr. Farkasová. Oběma vítězům předány poháry.
 10. Zpráva revizní komise (omluven arch. Plesar), přednesl p. Ing. Uhlíř Znění bude zveřejněno.
  Připomínka z pléna – členská schůze by měla uložit revizní komisi, aby provedla kontrolu oprávněnosti vyplacení cestovních dokladů na bonitacích. Bude uvedeno v usnesení z členské schůze. Diskutovali pp. Němec, Tesárek
 11. Informace o doze v nouzi – pí Krsová.
  V současné době umístěny 3 německé dogy v útulku u Nunvářů. Výbor zjistí eventuální potřebu pomoci.
 12. Diskuse
  1. Bonitace – jmenovat pouze jednu komisi z finančních důvodů. Možnost šetření na cestovném. K problematice hovořili pp. Tesárek, Němec, Václavík, Daňhová Neušetří se, neboť po bonitacích probíhá jednání chov.kolegia a výboru.
  2. Diskutováno bonitování feny dne 13.03. v Ml. Boleslavi - nikdo neměl námitky.
  3. Rozesílání zpravodaje jako tiskovinu – pí Daňhová předala podklady pro přiznání slevy na poštovném.
  4. Neveřejné bonitace – po bohaté diskusi členská schůze zamítá návrh výboru, aby pro kupírovaná zvířata byla možnost uspořádat neveřejnou bonitaci. Diskutovali pp. Němec, Tesárek, Treu, Adlt, Václavík.
   Hlasování – proti 10, zdrželo se hlasování 11, pro konání neveřejných bonitací 18 přítomných členů KCHND.
  5. Všechny propozice výcvikových akcí budou předkládány ke schválení výboru klubu. Tyto akce jsou prezentovány pod hlavičkou KCHND a nemohou na nich mít proto možnost účasti kupírované dogy.
  6. MVDr. Štourač – klub by měl požádat ČMKU o výklad právníků k některým zákonům, hlavně nyní k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání.
  7. Čipování – návrh na doplnění bonitačního řádu Bod 17 – totožnost bude ověřována … dle tetování nebo čipování Hlasování – všichni pro doplnění.
  8. Projednána otázka přihlašování psů na rodinné příslušníky, Diskutovali pp. Němec a Štourač. Problém si částečně vyjasnili a p. Václavík je seznámil se zněním výstavního řádu.
  9. Zpravodaj - Připomínky k obsahu a k tisku. Diskutována otázka jmenování redakční rady. Diskutovali pp. Tesárek, Daňková, Smejkal, Němec, Krinke, Špinar, Čelakovská, MUDr. Čelakovský, Václavík, Scavinová. Výbor jmenoval novou redakční radu na posledním jednání v Ml. Boleslavi. Členská schůze nemá námitek k této nově jmenované redakční radě. Členové KCHND se zabývají hledáním nové tiskárny v odpovídající finanční relaci a lepší kvalitě – při hledání spolupracují pp. Špinar, Hofírková, Čelakovská.
  10. Internet – www.stránky - Předsedové bonitačních komisí budou dodávat p. Špinarovi informace z jednotlivých bonitací tak, aby je mohl vložit k výsledkům na internet.
  11. Členská schůze vyslovila přání, zabývat se ve větší míře prioritou dogy Diskutovali pp. Ing. Uhlíř, Krinke, MVDr. Štourač
  12. MVDr. Štouračovi by bylo žádoucí zasílat informace o úmrtí eventuálně důvodu úmrtí německých dog.
  13. pí Daňhová - sponzorství pohárů pro šampiony pp. Daňhová a Smejkal přislíbili sponzorovat poháry pro šampiony . Všichni přítomní oběma členům klubu děkují. Ve zpravodaji č. 2 a 3 bude zveřejněna adresa pí Daňhové, kam mají majitelé psů či fen se získaným titulem šampion zasílat kopie diplomů. Termín – do 15. 10. 2004.
  14. MVDr. Štourač – připomínka od p. W. Klímy V posledním čísle zpravodaje vyšel článek od p. arch. Plesara , pod názvem Nejsou hloupí aneb jak jsme kryli s Vídeňákem. Pan Klíma byl nad obsahem tohoto článku rozhořčen a žádá omluvu od autora. Dále žádá pan Klíma redakční radu, aby výběru fotografií do zpravodaje věnovala větší pozornost – redakční rada tuto připomínku vezme při přípravě dalších čísel zpravodaje v úvahu.

Zapsala : Jitka Krsová

Usnesení

Členská schůze bere na vědomí

 1. Zprávy o činnosti klubu za r. 2003 - předsedy klubu poradců chovu výcvikového kolegia kolegia rozhodčích o hospodaření a zprávu revizní komise.
 2. Jmenování nové redakční rady.

Členská schůze schvaluje

 1. Rozpočet na rok 2004 včetně nákupu čtečky pro čipování. V účetnictví rozdělení položky věcná režie.
 2. Doplnění bonitačního řádu takto : „Všeobecná ustanovení – bod č. 17 – Přihlášky na bonitaci se přijímají přímo na místě bonitace……. Je ověřena jeho totožnost dle tetování a čipování. „

Členská schůze neschvaluje

 • Návrh výboru klubu na možnost konání soukromých bonitací.

Členská schůze ukládá výboru

 1. Připravovat rozpočet ke schválení na následující rok na podzimní členské schůze.
 2. Zajistit od předsedů bonitačních komisí pravidelné dodávání jejich hodnocení na naše internetové stránky.
 3. Zabývat se dílčími chovatelskými cíli plemene německá doga.

Členská schůze ukládá výcvikovému kolegiu

 • předkládat výboru klubu ke schválení propozice všech připravovaných výcvikových akcí.

Členská schůze ukládá revizní komisi

 • důsledně kontrolovat účelnost vynaložených prostředků klubu se zaměřením na oprávněnost vyúčtování služebních cest.

Hlasování – znění usnesení : proti - 0, zdržel se hlasování - 1, pro - 33