Členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy o činnosti KCHND v roce 2001
2. Zprávy krajských poradců chovu
3. Zprávu ústředního poradce chovu
4. Informaci z kolegia rozhodčích
5. Informaci o výcvikových akcích v roce 2001 a 2002
6. Zprávu o hospodaření klubu
7. Informaci o akci "Doga v nouzi"
8. Zprávu revizní komise
9. Výsledky vystavovatelské soutěže
10. Informaci o vyhlášení nejstarší dogy v roce 2001

Členská schůze schvaluje:
1. Provádění zkoušky povahy při bonitacích v období do příští členské schůze; výsledky zkoušky nebudou mít vliv na výsledné hodnocení jedince
2. Změnu počtu členů výboru klubu z 9 na 7
3. Zvolený výbor ve složení: Čelakovská, Hodan, Krinke, Krsová, Němec, Tůmová, Václavík. Náhradníci: Kučerová, Nitschová, Přibil, Strbačka
4. Revizní komusi ve složení: mgr. Jandová, arch. Plesar, ing. Uhlíř. Náhradník: Pácl.

Členská schůze ukládá výboru klubu:
1. Projednat na ČMKU otázku chovu německých dog s průkazem původy chovateli, kteří nejsou členy KCHND, tak aby v této záležitosti nedocházelo k rozporu se zákonem o sdružování a živnostenským zákonem
2. Na nejbližší schůzi výboru připravit návrh podmínek pro pořádání mimořádných bonitací, otisknout tento návrh ve Zpravodaji před členskou schůzí a předložit jej členské schůzi na podzim 2002 ke schválení
3. Okamžitě uzavřít současné internetové stránky a v co nejkratší době je nahradit aktuálními stránkami

Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdrželi se 1