Dle prezenční listiny přítomno 57 členů klubu a 25 hostů

1. Zahájení a volba mandátové komise
Zahájení členské schůze provedl ing. arch Zbyněk Plesar, který byl předsedou klubu, panem Hodanem, pověřen vedením schůze. Byla zvolena mandátová komise ve složení: předsedkyně - ing. Lenka Nitschová, členové - mgr. Marie Vaňková a MVDr. Arnald Treu

2. Zhodnocení činnosti klubu v roce 2002
Předseda klubu, pan Josef Hodan, přednesl zprávu, ve které zhodnotil činnost KCHND v letošním roce.

3. Zhodnocení klubové výstavy
Ředitelka klubové výstavy, paní Dana Tůmová, přednesla zprávu o této akci a poděkovala všem, kteří se na její přípravě podíleli.

4. Výcvikové akce
Ing. Nitschová informovala přítomné o výcvikových akcích, které proběhly v letošním roce a přednesla plán akcí pro rok 2003.

5. Příprava plánu práce na rok 2003
Paní Tůmová omluvila paní Čelakovskou, která se nemohla členské schůze zúčastnit z důvodu pracovního zaneprázdnění a přednesla její zprávu.

6. Vystavovatelská soutěž
Paní Cardová informovala o průběhu vystavovatelské soutěže a vyzvala přítomné aby se ještě do soutěže přihlásili.

7. Předání pohárů šampiónům a interšampiónům
Poháry a podklady k jejich předání připravil pan Krinke, který se z účasti na členské schůzi omluvil z důvodu posuzování na výstavě v Polsku. Poháry předali majitelům oceněných psů slečna Krsová a pan Václavík.

8. Konto "Doga v nouzi"
Slečna Krsová podala zprávu o stavu konta a informovala o případu skvrnitého psa z chovatelské stanice Hvězdný luh, který žil v naprosto nevyhovujících podmínkách, kde ho našla paní Filipiová. Pes byl ve velmi špatném zdravotním a psychickém stavu. Paní Filipiové byla na péči o tohoto psa poskytnuta částka 3.000,- Kč. Nyní se pes nachází v útulku.

9. Diskuze

Plnění úkolů uložených výboru klubu
- MVDr. Štourač připomněl že poslední členská schůze udělila výboru klubu několik úkolů a požádal aby výbor informoval členskou schůzi o jejich splnění.
- pan Hodan přečetl návrh pravidel pro pořádání mimořádných bonitací, který připravil výbor; návrh bude otištěn ve Zpravodaji č. 4/2002 a předložen jarní členské schůzi v Kladně k hlasování
K tématu diskutovali: MVDr. Štourač, p. Tesárek, p. Hodan, ing. arch. Plesar, p. Přibil
- dále pan Hodan informoval, že ČMKU připravuje právní rozklad k problematice chovu psů s průkazem původu chovateli, kteří nejsou členy chovatelských klubů o konečném stanovisku budou členové KCHND informováni prostřednictvím Zpravodaje
- o otázce tvorby a aktualizace internetových stránek klubu se pan Hodan již zmiňoval ve své zprávě

Almanach
U příležitosti výstavy EU DDC bude vydán speciální almanach, v almanachu bude také prostor pro placenou inzerci, uzávěrka byla ...
Diskutovali: MVDr. Štourač, ing. arch. Plesar

Místa pořádání bonitací
Jarní a podzimní bonitace bývají z důvodu větší pravděpodobnosti nepříznivého počasí situovány do Mladé Boleslavi, kde je k dispozici krytá hala. Květnová bonitace bude v Přešticích a zářijová v Bystřici pod Hostýnem. Při výběru míst pro pořádání bonitací bere výbor klubu v potaz počty bonitovaných zvířat z jednotlivých částí republiky.
Diskutovali: mgr. Vaňková, ing. arch. Plesar

Účast našeho rozhodčího na školení rozhodčích EU DDC
Účastnický poplatek činí 250,- EUR, k této částce je dále třeba připočíst cestovné (cca 1.800 km). Výbor považoval náklady za neúměrně vysoké, proto se rozhodl našeho zástupce na toto školení nevysílat. Uzávěrka přihlášek byla 15.11.2002. Pan Němec nabídl že se školení zúčastní na vlastní náklady. MVDr. Štourač, který byl navržen jako další účastník, se případně domluví s panem Němcem a mohou jet na školení společně.
Diskutovali: p. Němec, ing. arch. Plesar, p. Hodan, p. Pácl, MVDr. Štourač, p. Tesárek, mgr. Jandová, p. Rezková, p. Herinková
Hlasování - "Má se p. Němec zúčastnit školení EU DDC na náklady klubu?" pro: 41, proti: 0, zdrželi se: 8, nehlasovali: 8

Delegace rozhodčích na výstavy
Na dotaz MVDr. Štourače proč nejsou na naše výstavy zváni zahraniční rozhodčí, objasnil předseda kolegia rozhodčích postup při delegování rozhodčích na výstavy a uvedl ceny za účast zahraničních rozhodčích na mezinárodních výstavách a na klubové výstavě.
V letošním roce byl delegován zahraniční rozhodčí na podzimní výstavu v Mladé Boleslavi, bohužel 14 dní před výstavou se rozhodčí omluvil, že nemůže přijet, pro rok 2003 nebyl zahraniční rozhodčí delegován na žádnou výstavu, pro rok 2004 máme přislíbeno od pořadatele výstavy v Mladé Boleslavi, že si můžeme pozvat jednoho zahraničního rozhodčí na náklady pořadatele výstavy.
Dále byla diskutována otázka posuzování barevných rázů různými rozhodčími a počtu psů posuzovaných jedním rozhodčím. Rozdělení barevných rázů mezi rozhodčí je v kompetenci pořadatele výstavy. Klub navrhuje vždy dva rozhodčí a pořadatel výstavy podle počtu přihlášených psů rozhodne zda deleguje oba dva rozhodčí nebo jen jednoho.
Diskutovali: MVDr. Štourač, ing. arch. Plesar, p. Václavík, p. Němec, p. Hodan, mgr. Jandová, p. Tůmová, mgr. Vaňková
Hlasování - "Pokusit se zajistit účast nejméně jednoho zahraničního rozhodčího na klubové výstavě v roce 2003"
pro: 52, proti: 2, zdrželi se: 1, nehlasovali: 2

Zvýšení členských příspěvků a bonitačního poplatku
Protože klub přišel o příjmy za vystavování průkazů původu, navrhuje výbor klubu zvýšit členské příspěvky o 50, Kč a bonitační poplatek na 500,- Kč. Diskutovalo se o tom, že není vhodné hlasovat o výši příspěvků a bonitačního poplatku, když neznáme rozpočet na příští rok, o tom že by bylo lépe hledat v rozpočtu cesty jak ušetřit, ale i o tom, že příspěvky by se měly zvednout alespoň o 100,- Kč.
Příspěvky pro zahraniční členy KCHND by měly zůstat stejné, přestože zasílání Zpravodaje do zahraničí je několikanásobně vyšší než rozesílání po ČR. Zahraniční kluby mají příspěvky stejné pro všechny členy, pouze nečlenové, kteří si nechají posílat jen zpravodaj, platí více.
Diskutovali MVDr. Štourač, ing. arch. Plesar, sl. Řechtáčková, p. Pácl, p. Valová, sl. Krsová, p. Měřínská, p. Němec, p. Hodan
Hlasování - "Zvýšení členských příspěvků o 50,- Kč"
pro: 31, proti: 3, zdrželi se: 19, nehlasovali: 4
Protinávrh - "Zvýšení členských příspěvků o 100,- Kč"
pro: 7, proti: 20, zdrželi se: 18, nehlasovali: 12
Hlasování - "Zvýšení bonitačního poplatku na 500,- Kč"
pro: 32, proti 6, zdrželi se: 15, nehlasovali: 4
Protinávrh - "Odsunout hlasování o výši bonitačního poplatku na příští členskou schůzi"
pro: 18, proti: 21, zdrželi se: 3, nehlasovali: 15

Internetové stránky KCHND
Pan Strbačka stránky připravil, ale jsou neaktuální. Ing. Nitschová se v prosinci sejde s panem Strbačkou, který jí dá přístupové kódy, aby mohla doplňovat aktuální informace.
Diskutovali: MVDr. Štourač, ing. arch. Plesar, ing. Nitschová

Výročí založení KCHND
Měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem oslavíme 70. výročí založení klubu.
Diskutovali: MVDr. Štourač, ing. arch. Plesar

Kvalita tisku Zpravodaje
Pokud někdo obdrží Zpravodaj s nekvalitním tiskem, nechť se obrátí na redakční radu, která bude záležitost řešit s tiskárnou.
Diskutovali: p. Tesárek, sl. Krsová, ing. arch. Plesar, p. Hodan

Bendův memoriál
Vinou tiskové chyby se ve Zpravodaji objevily různé termíny konání Bendova memoriálu, Bendův memoriál by měl být ve Zpravodaji lépe propagován.
Diskutovali: p. Herinková, ing. Nitschová

Poplatek za krytí
Klub nemůže řešit případy, kdy majitel feny nezaplatí majiteli psa krycí poplatek. Jedná se o občanskoprávní spor. Postižený majitel psa může informovat ostatní členy klubu o takovém případu prostřednictvím Zpravodaje.
Diskutovali: sl. Řechtáčková, ing. arch. Plesar

Klubová výstava
Klubová výstava byla perfektně připravená.
Diskutovali: sl. Krsová, p. Němec

Logo
Logo KCHND by mělo být umístěno na první straně obálky Zpravodaje Diskutovali: p. Měřínská, p. Hodan, ing. arch. Plesar
Hlasování - "Umístění loga na první stranu obálky Zpravodaje"
pro: 32, proti 3, zdrželi se: 7, nehlasovali: 15