Členská schůze bere na vědomí
1. Zprávu předsedy klubu
2. Zprávy jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
3. Zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu
4. Zprávu o kontě „Doga v nouzi“
5. Zprávu revizní komise
6. Informaci o přípravě klubové výstavy a vyhodnocení vystavovatelské soutěže za rok 2002

Členská schůze schvaluje
1. Rozpočet KCHND na rok 2003
2. Zamítnutí návrhu o konání mimořádných bonitací
3. Návrh o započtení bodů za umístění ve skupině II ve vystavovatelské soutěži

Členská schůze ukládá
1. Revizní komisi zavést kárné řízení s pí Cupákovou-Zemanovou v kauze ALBERT
2. Zaslat pozdrav čestným členům klubu a to jak formou dopisu, tak i uvedením ve zpravodaji
3. Redakční radě – uvádět ceny zpravodaje a zisk z inzerce zpětně v následujícím čísle
4. Komisi rozhodčích aby napříště byli na klubovou výstavu delegováni rozhodčí po souhlasu výboru klubu

Mandátová komise ve složení: V. Přibil, J. Tůma, P.Janoušek

Hlasování o přijetí usnesení
Pro 22. Proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 13