Členská schůze bere na vědomí
1. Zhodnocení činnosti klubu v roce 2002
2. Zhodnocení klubové výstavy
3. Zprávu o výcvikových akcích v roce 2002 a plán výcvikových akcí pro rok 2003
4. Zprávu paní Čelakovské o plánu práce na rok 2003
5. Informace o průběhu vystavovatelské soutěže
6. Informace o kontu "Doga v nouzi"

Členská schůze schvaluje
1. Zvýšení členských příspěvků o 50,- Kč
2. Zvýšení bonitačního poplatku na 500,- Kč
3. Účast pana Němce na školení rozhodčích EU DDC

Členská schůze ukládá
1. Předsedovi kolegia rozhodčích, panu Václavíkovi, pokusit se zajistit účast alespoň jednoho zahraničního rozhodčího na klubové výstavě v roce 2003
2. Umístit logo klubu na první straně obálky Zpravodaje od čísla 1/2003

Trvá úkol výboru klubu připravit dle řádů KCHND návrh na provádění mimořádných bonitací. Návrh bude otištěn ve Zpravodaji č. 4/2002 a předložen k hlasování na členské schůzi v Kladně

Hlasování o přijetí usnesení
Pro: 38, proti: 1, zdrželi se: 0, nehlasovali: 18