Přítomno 38 členů, 9 hostů

1. Zahájení a volba mandátové komise
Zahájením a vedením schůze byl pověřen p. Plesar.
Byla zvolena mandátová komise ve složení: předseda p. Přibil, členové p. Tůma, p. Janoušek.
Zástupce slovenského klubu požádal o možnost předání pohárů pro slovenské šampiony.

2. Hodnocení činnosti KCHND jeho předsedou
Předseda p. Hodan konstatuje, že všechny plánované akce za rok 2002 byly provedeny.
Plán akcí na letošní rok byl zveřejněn ve zpravodaji
Rozhodčí na speciální výstavu
- p. Václavík: žlutí, žíhaní + modré feny
- pí Krsová: černí, skvrnití + modří psi
Klubová výstava se bude konat opět na Želivce viz. zpravodaj.
Předání pohárů za České šampiony, nteršampiony, Junioršampiony, a zahraniční šampiony bylo provedeno na schůzi v Brně.
Předseda zároveň děkuje pí ing. Nitschové a p. Špinarovi za funkčnost internetových stránek klubu.
Informuje o změnách ve stanovách ČMKU. Po obdržení oficiálního znění z ČMKU budou uveřejněny ve zpravodaji.
Na závěr vyslovuje přání, aby i v tomto roce došlo ke splnění všech úkolů.

3. Zprávy regionálních poradců a ústředního poradce chovu
Poradci chovu přednesli zprávy ze svých regionů. Za nepřítomné přednesl zprávy hlavní poradce chovu.
Hlavní poradce chovu, p. Hodan, zhodnotil rok 2002 oproti předchozímu co do počtu vrhů jako vyrovnaný, ale při větším počtu zapsaných štěňat. Dále s potěšením zkonstatoval, že vzrostlo použití zahraničních krycích psů a při použití osvědčených domácích plemeníků by mělo dojít k dalšímu zkvalitnění našeho chovu.

4. Zpráva o výcvikových akcích
Za omluvenou pí ing. Nitschovou zprávu přednesl p. Špinar. Termín konání Bendova memoriálu bude ještě upřesněn. První víkend v květnu se bude konat jarní závod v Přelouči. Přihlášky je možné najít na internetových stránkách klubu.

5. Rozpočet a hospodaření
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Pí Čelakovská porovnává s výší členských příspěvků v dlouhodobém kontextu vysoký procentní nárůst ceny zpravodaje.
V zastoupení informuje o kontě “Doga v nouzi”

6. Revizní komise
Předseda arch. Plesar informuje že na všechny podněty bylo reagováno a spolu s výborem řešeno. Děkuje ekonomce pí Čelakovské za již několikaletý bezproblémový a precizní výkon její funkce.
Nadále vyslovuje přání o zapomenutí starých křivd a věnování se dogám.

7. Klubová výstava
Pí Tůmová informuje, že příprava probíhá podle plánu a zároveň oslovuje případné sponzory a žádá členy o předání přihlášek zahraničním kolegům. Tyto vícejazyčné přihlášky budou k dispozici u pí Čelakovské.

8. Vystavovatelská soutěž
Vyhlášení se ujímá pí Cardová a poháry předává předseda klubu. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 psů a 19 fen.
Ve psech zvítězil skvrnitý ESTON FURIANT MORAVA.
Ve fenách žíhaná REGINA OD BIBIKY.
Při této příležitosti předal zástupce slovenského klubu, p. Rybanský, poháry pro Slovenské šampiony.

9. Vyhlášení nejstarší dogy za rok 2002
Vyhlašuje p. Krinke.
Nejstarší dogou se stává BERIN SAGAN, nar. 5.6.1992. Chovatelkou je pí Sedláková, majitelkou pí Weissová.

10. Změny řádů
Výbor připravil návrh mimořádných bonitací. Hlavní poradce navrhl jako další možnost umožnit bonitaci od věku 15 měsíců. Ani jeden z návrhů nebyl členskou schůzí přijat, tzn., že bonitace zůstávají ve stejné formě a za stávajících podmínek.

11. Diskuse
P. Krinke navrhuje aby do vystavovatelské soutěže byly započítány i body získané za umístění ve skupině II. Pro 20, proti 4, zdrželo se 8.
P. Smejkal nabízí sponzorování poháru pro vystavovatele s největším počtem výstav bez ohledu na získaný počet bodů v rámci vystavovatelské soutěže.
Návrh p. Špinara o neumožnění dalšího členství pí Cupákové-Zemanové – případ týraného Alberta. Diskutují pí Čelakovská, Valtová, pp. Krinke, Tesárek, Uhlíř. Následně bylo navrženo vyvolat kárné řízení. Pro 21, proti 0, zdreželo se 6.
P. Štourač navrhuje zaslat pozdrav čestným členům klubu.
P. Tesárek navrhuje uvádět cenu a zisk z inzercí jednotlivých zpravodajů. Diskutují pí Čelakovská, p. Rybanský. Pro 19, proti 2, zdrželo se 5.
P.Tesárek navrhuje, aby na příště byli delgováni na klubovou výstavu rozhodčí se souhlasem výboru. Diskutují pp. Carda, Rybanský, Adlt, Hodan. Pro 21, proti 0, zdržel se 1.

Zapsal V. Přibil