Přítomni: pp. Čelakovská, Hodan, Krsová, Langmajer, ing. Nitschová, Tůmová, Václavík

Omluveni: p. Přibil

I. Kontrola zápisu z minulého jednání

Do zpravodaje 2/03 vložit krycí list - zodpovídá J.Krsová

Ostatní úkoly splněny nebo budou projednány jako samostatný bod.

II. Klubová výstava

 • Areál - potvrzen, uzavřena smlouva
 • Vedoucí kruhu a zapisovatelé - nutno zajistit 2x ved. kruhu a 1x zapisovatele - zajistí D. Tůmová
 • Propozice - připraveny, budou vytištěny v českém, německém a anglickém jazyce. Propozice budou k dispozici již na světovou výstavu, kde je p. Tůmová bude rozdávat.
 • Diskutována otázka novely veterinárního zákona. Propozice jsou již připraveny, musí se dle nich postupovat. Pan Špinar bude tak laskav a připraví pro zpravodaj 2/03 článek o znění tohoto zákona.
 • Stany - nutno koupit 2 ks nových stanů - zajistí J. Krsová
 • Propagační předměty - paní Tůmová přichystala pro jednání vzorky hrnečků a sklenic se znakem klubu - odsouhlasena výroba 150 ks hrnečků a 100 ks sklenic. Možno natisknout i trička se znakem klubu. Tyto předměty budou prodávány v rámci klubové výstavy 2003. Zajištěním propagačního stánku pověřen p. Přibil.
 • Závěrečné defilé - podklady připraví p. Cardová, vyhlásí p. M. Štětková nebo p. Špinar
 • Psací stroje - všichni poradci chovu přivezou na KV psací stroje
 • Diplomy - tisk zajistí p. Tůmová, dotisk provede přes náš počítač p. Čelakovská

III. Zpravodaj

 • Prodiskutováno rozšíření redakční rady o pp. Daňhovou a Smejkala, odsouhlaseno jednohlasně.
 • Pan Smejkal bude bude pověřen grafickým zpracováním zpravodaje. Paní Daňhová bude spolupracovat s paní Čelakovskou na přípravě obsahu.
 • Pan Smejkal podává informace o možnostech zpracování a tisku. S ohledem na možnosti klubu bude náš zpravodaj tisknout fa Novotný, neboť časově a finančně je pro nás tato tiskárna velmi vstřícná.

IV. Problematika posuzování na výstavách

Nesrovnalosti v zadávání titulů na speciální výstavě v Mladé Boleslavi a na mezinárodní výstavě v Brně budou projednány na příštím jednání chovatelského kolegia. Pozvání rozhodčím zajistí p. Čelakovská

V. Jarní závod

Ing. Nitschová podává zprávu - 7 závodících, dobrá prezentace. Stručná informace bude zveřejněna ve zpravodaji 2/03.

VI. Různé

 • Internetové stránky - p. Špinar nabízí možnost prezentace psů, fen a odchovů na našich www stránkách. V současnosti již takto inzerují a informují dogařskou veřejnost pp. ing. Nitschová a Lanková. Návrh p. Špinara na finanční úhradu za tuto službu Kčc 500,- / rok. Jednohlasně schváleno. Dále pan Špinar nabízí možnost prezentace firem na našich www stránkách - např. prodej výrobků pro psy. Odhlasováno. Výbor děkuje p. Špinarovi za jeho kvalitní, iniciativní a obětavou práci.
 • Doga v nouzi - pan Komárek posílá foto Alberta, bude zveřejněno ve zpravodaji. Pro MVDr. Černého bylo poskytnuto v kauze Albert Kč 3.800,-. Výbor projednával tuto problematiku. Pan arch. Plesar projedná s útulkem zda podal žalobu pro týrání zvířat a bude informovat výbor. U paní Vejražkové umístěny 4 dogy ve zbědovaném stavu. Výborem poskytnuta finanční pomoc (doklady předloženy) pro zakoupení krmiva. O osudu těchto dog nám předala článek pro zpravodaj paní Sovová - bude otištěn ve 2/03.
 • Návrh rozhodčích pro rok 2004 - Pan Václavík předkládá ke schválení návrh rozhodčích na výstavy - národní, mezinárodní, speciální a klubovou pro rok 2004. Návrh odsouhlasen a bude zveřejněn ve zpravodaji 2/03.