Zápis z členské schůze – 09. 03. 2013 – Mirošovice

Dle prezenční listiny se jednání zúčastnilo 68 členů  KCHND a 15 hostů.

I. zahájení

Schůzi zahájil předseda klubu pan Václavík minutou ticha k uctění památky pana Petra Němce.

Následovala volba mandátové a návrhové komise, ta byla bez připomínek zvolena ve složení pp. Adlt, Hrabětová a Šercl. Byl schválen přítomnými program jednání.

II. vyhlášení nejstarší dogy

Přihlášeny byly tyto německé dogy:

AURORA SILVA TAROK        černá fena      nar. 21. 04. 2005

chovatel a majitel Ing. Leopold Dostál

 

AMÉLIE HYNEČKŮV OHEŇ  černá fena      nar.14. 05. 2004

                                               Chovatel M. Šiler, majitelé manž. Havlíčkovi

 

BÁRA Z MODRÉHO RÁJE     modrá fena    nar. 07. 04. 2004

                                               Chovatel P. Berg, majitelé manž. Volouškovi

 

Nejstarší dogou byla vyhlášena a pohár obdržela:

LEONTÝNKA DINO-DINNO   černá fena      nar.26. 03. 2003

                                          o.DINO z josefovských bud  m.Dafne Imposant Imperia

                                         Chovatel A. Kresťanpolová, majitel Denisa Hefferová     

III. zprávy funkcionářů

Zpráva předsedy klubu, zprávy poradců chovu a ústředního poradce, zpráva ekonomky, zpráva revizní komise, zpráva kolegia rozhodčích a výcvikového kolegia, informace o akci Doga v nouzi  – budou otištěny ve zpravodaji 1/2013.

IV. vyhlášení šampionů a nejlepší   pracovního německé dogy

Do 31. 12. 2012 se nepřihlásil oficiálně nikdo do vystavovatelské  soutěže, ta proto byla zrušena.

Seznam oceněných německých dog, které obdržely pohár bude zveřejněn ve zpravodaji 1/2013.

Pan Krinke se omlouvá majitelům, že pět jedinců nebylo na dnešní schůzi vyhlášeno, došlo pravděpodobně k chybě v databázi. Poháry budou dodatečně předány na následující členské schůzi.

Jedná se o:

AISHA BEAUTY EDUVERA    p. Žlábek      

FATUM DES TERRES DE LA RAIRIE – p. MVDr. M. Štourač

ABBA FANTASY EDUVERA   pí Uhříková

ILLUSION VON HASE WAGNER  pí Dyntrová

SID CEVELOB   p. Pleschinger

Ještě jednou se za vzniklou chybu omlouváme.                

Děkujeme sponzorům za poháry pro Interšampiony – fa Abrus M.Štětkové a M.Cibulkové, za poháry pro veterány a grand šampiony paní M. Kučerové.

Ocenění nelepší pracovní německé dogy – Poháry sponzorovala paní Olga Baštová, chovatelská stanice Quincy e.t.c  - děkujeme.

V. diskuze

Renata  Daňhová – upozorňuje na doplňování databáze německých dog na  webových stránkách klubu. Je nutné, aby chovatelé a majitelé dodávali potřebné podklady pro následné zpracování, jde především o získání šampionátů, zkoušek, zdravotních testů apod. Ostatní podklady, týkající se například bonitací  /dodává B. Čelakovská/, nebo zapsaných štěňat, exportů či importů /ČMKU-pí Pečená/.

Martina Cardová – vyjádření k vrhu „Z“ v chovatelské stanici Norach po psu FATUM des Terres de la Rairie. K této problematice diskutovali pp. MVDr. Štourač, arch. Plesar, Václavík, Jurčeka, Krinke, MUDr. Čelakovský, Carda, Svobodová, Mráčková, Herinková, Jurčeka, Dyntrová, Beránek,  Beránková. Protože v otázce, zda byl jmenovaný pes chovný v době krytí,  nedošlo ke shodě názorů, členská schůze byla přerušena a sešel se výbor klubu s chovatelským kolegiem, aby přednesl členské schůzi návrh řešení dané problematiky. Záznam  z tohoto jednání je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Paní Nováková – jak postupovat při přípravě krytí, aby nedošlo k eventuální chybě.

Odpovídají pp. Jurčeka, Krinke, Václavík, Štourač – začínající chovatel by měl dlouho sledovat úroveň odchovů, při výběru psa v zahraničí je nutné znát podmínky chovnosti dané země a vše, včetně PP si od majitele psa vyžádat. V případě krytí českým psem je nutné mít k dispozici  vedle PP i bonitační kartu. ČMKU má na svých stránkách zveřejněn zápisní řád, je jej nutné dodržovat. Dle nového chovatelského řádu pak bude stanoveno, že pes, který je  držen např. v ČR, ale jeho majitel má bydliště v jiné zemi, musí  před krytím splnit podmínky chovnosti  obou zemí.

MVDr. Štourač – žádá o vypuštění věty ze zprávy revizní komise, týkající se jeho osoby. Členskou schůzí nadpoloviční většinou odhlasováno.

Zapsala Čelaková

 

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE 09. 03. 2013

Členská schůze bere na vědomí:

Zprávu o činnosti klubu, zprávy jednotlivých poradců chovu a ústředního poradce. Zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise. Dále informace z kolegia rozhodčích, výcvikového kolegia a o akci „Doga v nouzi“.

Členská schůze ukládá výboru klubu:

Do stanoveného termínu (jednání svoláno na 10. 04. 2013) vyřešit kauzu vrhu „Z“ chovatelské stanice NORACH.

Členská schůze odhlasovala bez připomínek žádost o vypuštění věty, týkající se MVDr. Štourače, ze zápisu revizní komise. Bylo provedeno.

Usnesení bylo schváleno 66 členy, dva se zdrželi hlasování.

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ VÝBORU KCHND,

A CHOVATELSKÉHO KOLEGIA – 09. 03. 2013

Přítomni: za výbor klubu a chovatelské kolegium: pp. V. Adlt, J. Hodan, J. Jurčeka, M. Krinke, J. Krsová, H. Kovalová, MVDr. M. Štourač, M. Václavík, B. Čelakovská

Za RK: pp. M. Kučerová, R. Daňhová a MVDr. D. Neumanová

Jediným bodem jednání bylo řešení situace, která vznikla v chovatelské stanici NORACH pana Karla Cardy krytím psem Fatum des Terres de la Rairie a následné narození štěňat vrhu „Z“ v této chovatelské stanici.

Projednány předložené dokumenty, týkající se otázek kolem chovnosti výše jmenovaného psa v době krytí pány  MVDr. Šťouračem a M. Václavíkem. Konstatováno, že určitě došlo k formálnímu pochybení ze strany chovatele i držitele psa.

Po diskusi bylo všemi přítomnými rozhodnuto takto:

Revizní komise klubu shromáždí od pp. MVDr. Štourače, M. Václavíka a K. Cardy všechny podklady, týkající se tohoto krytí. Dokumenty budou RK dodány nejpozději do 14. 03. 2013.

Revizní komise zpracuje předané podklady  do 31.03.13 a zašle před termínem 10.4. členům výboru a chovatelského kolegia své stanovisko.

Dne 10. 04. 2013 se sejde revizní komise, chovatelské kolegium, výbor, a přizván bude pan Carda.

Místo konání Mirošovice – hostinec U Císaře – zahájení v 16.00 hodin.

Na tomto jednání se rozhodne zda a s kým bude zahájeno kárné řízení.

Zapsala Čelakovská