ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND – Mirošovice – 17. 03. 2012

Přítomno dle prezenční listiny 54 členů KCHND, 12 hostů

1.       zahájení

provedl místopředseda klubu pan Milan Krinke a omluvil nepřítomného předsedu pana Miroslava Václavíka

2.       volba mandátové a návrhové komise

Jednohlasně schváleni:  Mgr. Marie Vaňková, Iveta Herinková, MUDr. Jan Čelakovský

3.  vyhlášení nejstarší dogy

Do soutěže přihlášeny:

YASMINE REGIA UTTIS     černá fena *28.01.2002

JOLANDA DOG-LOME       černá fena do modrých  *01.01.2002

Vítězkou se stala MARION DOLANSKÝ DVŮR – skvrnitá fena  *23.11.2001

o.QUENTINTARANTINO del Castello delle Rochce, m.INESIS Dolanský dvůr, chovatel a majitel: Aleš Kučera

4. zprávy funkcionářů

- Hodnocení činnosti klubu za rok 2011 – přednesl za předsedu klubu pan M. Krinke.

- Zprávy jednotlivých regionálních poradců chovu (pp. Adlt, Krsová, MVDr. Štourač, za omluvenou paní Kovalovou přednesla zprávu pí Hofírková a za omluveného pana Václavíka přítomné s chovatelskou činností seznámila paní M. Kučerová). Zpráva dílčí plemenné knihy (p. Josef Hodan).

- Zpráva o hospodaření  - B. Čelakovská.

- Zpráva revizní komise – R.Daňhová.

- Zprávu za kolegium rozhodčích (p.  Václavík) přednesl  M. Krinke.

- Výcvikové kolegium – J. Jurčeka.

Všechny výše uvedené zprávy budou zveřejněny ve zpravodaji.

- Doga v nouzi – pí Jitka Krsová – na podúčtu má pro nutné případy klub

11 000,-   Kč – v roce 2011 se nevyskytla situace, kterou kdy by klub musel v rámci akce „doga v nouti“ řešit.

5. vyhlášení šampionů

Seznam oceněných bude zveřejněn ve zpravodaji.

Majitelům šampionů  byly předány  poháry.

Sponzoři této akce – Interšampiony sponzorovala firma ABRUS (M.Cibulková a J.Štětková). Veterán šampioni – poháry sponzorovala  M. Kučerová. Za sponzorství děkujeme.

6. vyhlášení nejlepšího pracovního psa

Pracovní fena roku 2011

Kürass z Josefovských bud                majitel Michaela Ondřichová
Pracovní pes roku 2011
Gaston Bonoda                            majitel Vladimír Foukal
Šampion práce KCHND

Gaston Bonoda - Vladimír Foukal a Chieeta z Josefovských bud - Eva Dubšíková
Dva poháry pro pracovního psa a fenu roku sponzorovala Olga Baštová - děkujeme.

7. vyhlášení vystavovatelské soutěže

Výsledky  - zpravodaj 2/2012.

8. diskuse

Milan Krinke – klubová výstava – pro zatraktivnění výstavy  dal výbor do návrhu pro rok 2013 dva zahraniční rozhodčí.

Iveta Herinková – krytí skvrnitý x skvrnitá – dotaz zda je opravdu zakázáno. K problému diskutovali pp. M. Krinke a MVDr. M. Štourač, R.Hálová – byl vydán cirkulář FCI, od. 01.01.2012 je zákaz.

M. Cardová – dává námět ke zvážení, zda pokračovat ve vystavovatelské soutěži.  Diskutovala pí Vávrová – je pro další soutěžní rok. Hlasování – 31 přítomných členů je pro zachování soutěže. Vystavovatelská soutěž bude vypsána i na rok 2012.

Mgr. Marie Vaňková – pozvání na Whitney Cap  - pravděpodobný termín 29.9.2012.

Arch. Zbyněk Plesar  - revizní komise – ve zpravodaji uvedeny dvě předsedkyně. B. Čelakovská se omlouvá - jde o překlep. Pan Plesar připomíná, že na minulé členské schůzi byla do mandátové a návrhové komise zvolena paní M. Kučerová – s ohledem na její funkci v revizní komisi je toto nepřípustné.

Místo konání další členské schůze (Brno) – diskutovali pp. M. Vaňková, Ing. L. Dostál, M. Krinke.   Hlasování – pro Brno 20, zdrželi se 9, proti 21. Další čl. schůze proběhne opět v Mirošovicích. Pan M. Krinke připomíná, že jsme pravděpodobně jediný klub v republice, který stále svolává dvě členské schůze ročně.

Iveta Herinková – více propagovat,  hlavně na internetu, životnost našeho plemene. Diskutovali pp. M.Krinke,

R. Daňhová – na internetu jsou zveřejněna a pravidelně doplňována jména veteránů německých dog. Záleží na majiteli, zda dodá podklady.

Ing. Leopold Dostál -  dává námět na zvážení slučování akcí – například bonitace při výstavách.

Odpovídá M. Krinke – výbor se touto otázkou bude zabývat.

MVDr. Milan Štourač – vyzývá přítomné k zamyšlení nad  dalším vývojem klubu, například volbou perspektivních funkcionářů. Navrhuje,  aby výbor v budoucnu nebyl tvořen hlavně z poradců chovu.

Ing. Leopold Dostál – členství by mělo být považováno za čestnou funkci s cílem hlavně zkvalitňovat chov.  Diskutovali pp. M.Krinke - pro klub pracuje hodně lidí s obrovským zájmem, B. Čelakovská – je nutné dbát i o  finanční stránku námětů, Mgr. M. Vaňková – členové výboru jsou na svém místě, je nutné si jejich práce vážit.

9. závěr

Po odhlasování usnesení jednání zakončil pan Milan Krinke, místopředseda klubu.

Zapsala: Čelakovská