Zápis z jednání výboru KCHND – Mladá Boleslav – 26.11.2011

Přítomni:  Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, Helena Kovalová, Jaromír Jurčeka, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

RK:  Martina Kučerová

I. kontrola zápisů

- Inzerce firmy Fitmin bude zařazena do zpravodaje 3/2011, pak bude jednáno o možnosti jejího dalšího sponzorství.

- Chovatelské kolegium – jmenováno

- Zařazení psa do třídy pracovní vysvětleno. Napříště je nutné dodržovat vypsané termíny uzávěrky.  Martina Kučerová – předsedkyně RK – termín uzávěrky musí být bez výjimek v budoucnu závazný pro všechny vystavovatele.

- Stížnost na chovatelskou stanici DAJHAR-DOG pana Macháčka od pí Heferové.

Byla provedena kontrola v této chovatelské stanici pány Vladimírem Adltem (regionální poradce chovu) a Milanem Krinkem (místopředseda KCHND). Zápis z této kontroly byl výborem projednán. Zjištěny byly určité nedostatky, týkající se ustájení německých dog. Poradce chovu pan Adlt byl pověřen další kontrolou. Stanovisko výboru bude písemně zasláno panu Janu Macháčkovi – zodpovídá Čelakovská.

- Nákup počítačů a tiskáren pro poradce chovu – zajistí v souladu s nabídkou Božena Čelakovská

- Setkání rozhodčích, jednání výboru a kolegií v lednu 2012 – Mýto – zajistí Milan Krinke.

II. Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz v roce 2012

Termín konání 1. září 2012. Místo konání Zbraslav u Brna. Písemnou objednávku odešle Božena Čelakovská. Ředitelem výstavy jmenován MVDr. Milan Štourač.

Klub dále v roce 2012 uspořádá – 13. 10. 2012 – II. KV v Českých Budějovicích

a 28. dubna 2012 Speciální výstavu německých dog – Memoriál Václava Krse.

Ve zpravodaji 3/2011 a na webových stránkách bude pro zájemce z řad vystavovatelů zveřejněno upozornění, jak se na „speciálku“ přihlásit.

Sponzorství – Speciální výstava – mem.Václava  Krse – sponzoři Jitka Krsová a Jana Štětková. II. KV – v případě nutnosti ceny zakoupí klub.

III. Evropská výstava v roce 2014 – Brno

Návrh rozhodčích na Evropskou výstavu a na Národní výstavu psů, která bude součástí této výstavy:  Bezeschi – Itálie,  Jose Garcia  Abad (Španělsko), Petr Němec.

IV. Internet

Pan Špinar oznámil, že jeho pracovní vytížení nedává možnost spolupracovat na webových stránkách klubu. Pomoc s webem přišel nabídnout pan Tichý.

Po diskusi výbor zaujal toto stanovisko:

Klub bude i nadále hledat osobu, která by založila nové stránky KCHND s možností částečného poyužití současného webu. Pan Jaromír Jurčeka zpracuje podmínky, které klub považuje za nutné pro založení nových webových stránek – do příští výborové schůze.  Webové stránky bude ve stejném rozsahu doplňovat paní Daňhová. S okamžitou platností bude zrušena diskuse s tím, že v příštím roce bude otevřena „poradna“. Budou určeni funkcionáři (dle jednotlivých oblastí činnosti), kteří na dotazy budou odpovídat.

Výstavy – na internetu jsou zveřejňovány pouze výsledky ze speciální výstavy, z výstav  národních, mezinárodních a klubových.

V. Různé

Josef Hodan – zrušit tiskopisy k zápisu štěňat na webových stránkách. Odsouhlaseno. Hlášení vrhu bude k dispozici pro majitele fen na každé bonitaci – tisk zajistí Čelakovská.

Renata Daňhová – u některých rodokmenů došlo k výpadku barvy. Klub požádá majitele štěňat, aby PP zkontrolovali a v případě nutnosti zaslali paní Pečené na ČMKU. Tato informace bude zveřejněna ve zpravodaji 3/2011.

Božena Čelakovská  - podala informaci o hospodaření – klub má k dnešnímu dni 210 000,- Kč, žádá přítomné o dodání podkladů do zpravodaje 3/2011 nejpozději do 30.11.2011.

Miroslav Václavík – návrh na zvýšení cestovného na Kč 6,- /km.

Hlasování – proti M.Štourač, J. Krsová, zdržela se H.Kovalová,

pro M.Václavík, M. Krinke, B.Čelakovská, J. Jurčeka

Zapsala: Čelakovská

POZNÁMKA –  TERMÍNY KV A BONITACE SE MĚNÍ (z důvodu obsazeného

areálu Zbraslav) TAKTO:   18. 08. 2011 – Klubová výstava Zbraslav

01. 09. 2012 – bonitace Brno