Zápis z jednání chovatelského kolegia KCHND

Mladá Boleslav – 03. listopadu 2007
Přítomni: pp. J.Hodan, V. Adlt, V. Krs, Jitka Krsová, MVDr. M. Štourač, M. Václavík
Za RK: arch. Z. Plesar
Omluveni: pp. L. Langmajer, H. Kovalová

 

I. hodnocení bonitace

l.komise ve složení předseda p.Vl.Adlt a členové pp. Němec a MUDr. Čelakovský, posoudila 7 německých dog, jeden pes pro chybějící zub (M2 vlevo dole) do chovu nebyl zařazen.

II.komise pracovala pod předsednictvím p.Hodana, členové komise byli pp. Jitka Krsová a MVDr. Štourač. Posoudili celkem 7 německých dog, všechny byly zařazeny do chovu.

Připomínka MVDr. Štourače – nesouhlasí s bonitací modré feny, která má v PP černé předky – vïz náš dodatek k zápisnímu řádu.
Pan Václavík – výbor dostal za úkol od členské schůze toto vyřešit.

 

II. kontrola zápisu z minulého jednání

- Zapůjčení chovatelské stanice – formulace není správná. Pí Čelakovská vznesla dotaz na ČMKU u pí Jarošové. Podmínky určuje zápisní řád ČMKU.

Chovatelskou stanici nelze zapůjčit, jedná se o chráněný název. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením (ale nastálo).

V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být oznámeno KCHND a doloženo ČMKU (plemenné knize) písemnou formou.

Štěňata budou zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něho převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

- Lístky od čipů – na poslední schůzi vznesl dotaz pan MVDr. Štourač, zda je povinností poradců chovu přikládat v obálce při zápisu štěňat zbylé čipovací lístky pro potřeby ČMKU.

p. Václavík – máme interní předpis klubu, kde je přesně uvedeno, jak má poradce chovu postupovat při zápisu. Zde je uvedeno, že v obálce jsou lístky od čipů přiloženy k zápisu štěňat.

- Nová bonitační karta – překlad rozdán všem přítomným. Chovatelské kolegium se zněním karty bude zabývat na příštím jednání, tj. 05.01.08.

- Dotisk stávající bonitační karty – proveden.

- Krytí barevného rázu modří x černí – viz usnesení členské schůze z 27.10.07.

Návrh chovatelského kolegia pro jednání výboru:
V rázu modrém je možné použít do chovu i barevný ráz černý. Černí jedinci musí mít do třetí generace v průkazu původu uvedenu jen barvu černou nebo modrou. Ze spojení modrých nebo ze spojení modrých x černých je možné zapsat černé štěně (černé do modrých).

- p. Adlt – dotaz, jak postupovat při posuzování - chyba v utváření čelisti, špičák zasahuje do horního patra.
pp. Hodan a Štourač – není uvedeno jako chyba ve standardu ND.
p. Václavík - otázku je možné diskutovat na setkání rozhodčích v lednu 2008.

- M. Štourač – možnost opakovaného krytí při zápisu nestandardně zbarvených štěňat – viz usnesení z členské schůze z 27.10.07.

Po diskusi předkládá chovatelské kolegium toto znění doplňku zápisního řádu:
Při zápisu nestandardně zbarvených štěňat (v průkazu původu uvedeno nestandardní barva) – šedý nebo porcelánový tygr - v barevném rázu černí-skvrnití, lze krytí rodičů opakovat.

Hlasování o znění výše citovaného doplňku – 4 pro, 2 proti.

Zapsala: Čelakovská