Přítomni : pp. Hodan, Krsová, Přibil, Tůmová, Čelakovská,
Za RK: arch. Plesar
Omluveni : pp. Langmajer, Nitschová, Václavík

I. Kontrola zápisu z minulého jednání – úkoly splněny, nebo je jim věnován samostatný bod jednání

II. Zákon na ochranu zvířat – informace zpracovány do zpravodaje 1/2004, který je zde na jednání k dispozici. V této souvislosti výbor předloží ke schválení členské schůzi návrh na konání neveřejných bonitací v tomto znění : KCHND umožňuje účast na neveřejných bonitacích jedincům, kteří jsou kupírovaní ze zdravotních důvodů nebo dovezení ze zemí, kde je kupírování povoleno. Tyto bonitace mohou být uskutečněny v době od 01.03.2004 do 31.12.2005. Pro účastníky těchto bonitační platí podmínky dané bonitačním řádem. Kontakt – hlavní poradce a předseda klubu p. Hodan. Toto znění bude vloženo do zpravodaje 1/04 a rozesláno, aby o něm mohlo být jednáno na členské schůzi.

III. Čipování – výbor navrhuje doplnit bonitační řád – bod 17 – Přihlášky na bonitaci …………….. je ověřována totožnost dle tetování nebo čipování. Postup bude stejný jako u bodu II. Tedy vložení do zpravodaje 2/04.

IV. Klubová výstava
Jmenován ředitel výstavy pan HOFÍREK
Paní Čelakovská zašle pí Hofírkovi návrh pronájmu areálu, aby mohl ředitel výstavy jednat se správcem areálu Želivka p. Pihávkem.
Projednány a připraveny propozice – vytištěny budou v počtu 600 ks v českém jazyce, 100 ks v německém a 50 ks v angličtině. Podklady o hlavním sponzorovi dodá p. Hofírek. Tisk bude zajištěn pravděpodobně (dle finančních nákladů) u tiskárny Novotný.
Výstavní výbor si jmenoval pan Hofírek v tomto složení : pp. Kučová, Kovalová, Tůmová, Krosvá a Čelakovská.
Přihlášky budou adresovány na adresu klubu – pí Čelakovská provede jejich zpracování.

V. Příprava členské schůze
Poháry pro vystavovatelskou soutěž – přiveze 2 ks pan Hodan.
Pohár pro nejstarší dogu – také p. Hodan.
Z členské schůze se omlouvá pan Plesar. Revizní zpráva bude připravena a přednesena.
Návrh rozpočet bude rozšířen o čtečku čipů. Finanční podmínky pro koupi zjistí MVDr. Štourač.

VI. Zpravodaj
Číslo 1/2004 bylo k nahlédnutí na jednání. Jmenována nová redakční rada ve složení : zodpovědný redaktor MUDr. Jan Čelakovský.
Redakční rada : pp. Špinar, Krsová, Čelakovská.
Logo KCHND – pan Adlt připravil prozatímní návrh, který bude zveřejňován ve zpravodaji do doby, nežli bude vyhlášeno logo nové – bez kupírované dogy. V této souvislosti vyhlašuje výboru KCHND soutěž o nové logo klubu. Vypsání soutěže bude opět vloženo do zpravodaje 1/04. Návrhy nutno posílat na adresu klubu nebo e-mail. Poštou na pí Čelakovskou. Uzávěrka 10. září 2004. Nebudou se posuzovat návrhy, v nichž by se vyskytovala kupírovaná doga. Diskutována otázka inzerce ve zpravodaji – kupírovaní jedinci nebudou moci být ve zpravodajích inzerováni.

VII. Plemenná kniha
Připravena, v průběhu příštího týdne půjde do tisku. Počet 150 ks. Na členskou schůzi ji přiveze p. Adlt.
Foto příloha – zde budou kupírovaní jedinci uvedeni.

VIII. různé
Klubu zaslal dopis MVDr. Nechvátal, s oznámením ukončení jeho činnosti v oblasti vyhodnocování DKK. Výborem pověřen MVDr. Štourač, aby vytipoval vhodného veterinárního lékaře pro náš klub, s nímž by se uzavřela na tuto činnost smlouva. MVDr. Nechvátalovi bude pak zaslán děkovný dopis.

Poháry pro speciální výstavu v Ml. Boleslavi – p. Hodan zjistí, zda na tuto akci máme ještě dostatek pohárů, nebo jestli je nutné je objednat u fy Abrus.

MVDr. Štourač připomíná – ČMKU přislíbila asi před 2 roky právní rozbory určené členským subjektům především v otázkách spolčování, daňového a živnostenského zákona a týrání zvířat. Výbor zašle na ČMKU dopis se žádostí o vyjádření k těmto problémům.